Menu

Paweł Olszewski [PO] przeprasza Piotra Dudę

  • Kategoria: Kraj

W wyniku ugody przedsądowej Paweł Olszewski, poseł Platformy Obywatelskiej przeprasza Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudę.
 

Oświadczenie/Przeprosiny

W nawiązaniu do mojej wypowiedzi w dniu 5 czerwca 2014 roku w programie telewizyjnym TVP Info "Dobry Wieczór" oświadczam, że nie było moim celem sugerowanie udziału Pana Piotra Dudy w jakichkolwiek działaniach, również zorganizowanych, podejmowanych wobec strajkujących robotników w okresie stanu wojennego. Nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Moja wypowiedź w TVP Info nie była uprawniona, zaś użytymi w niej słowami naruszyłem dobra osobiste Pana Piotra Dudy - takie jak cześć, godność, dobre imię, czy pozycja społeczno-zawodowa. Wyciąganie odmiennych wniosków jest zatem całkowicie nieuzasadnione i godzi w dobra osobiste Pana Piotra Dudy. Nie było to moim zamiarem i za to Pana Piotra Dudę przepraszam, zobowiązując się do zaprzestania wypowiadania się na ten temat, jak i w przedmiocie służby wojskowej Pana Piotra Dudy. Paweł Olszewski.


- głosi tekst oświadczenia/przeprosin.

www.tysol.pl

 

 

 

 

Czytaj całość...

Sztab protestacyjny: Rząd powrócił do rozmów!

9 rocznica tragedii smoleńskiej - 10 kwietnia 2010

"S" podpisała porozumienie! Podniesienie pensum nie jest częścią porozumienia!

Droga Krzyżowa Ludzi Pracy ulicami Żoliborza

Po raz dwudziesty ulicami Żoliborza przeszli związkowcy z NSZZ „S” w Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy. Nabożeństwo w ostatni piątek zorganizowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność i Region Mazowsze. Tegoroczne rozważania przygotował ks. infułat Jan Sikorski. Uroczystość odbyła się w parafii pw. św. Stanisława Kostki, w której swoją kapłańską posługę pełnił patron NSZZ „S”, bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Delegacja Regionu Gdańskiego niosła krzyż od IV do V stacji drogi krzyżowej.

Tegorocznej Drodze Krzyżowej towarzyszyły rozważania pod hasłem „Współczesne wyzwania świata pracy”.

Na pierwszej stacji Drogi Krzyżowej krzyż podjęli  podchorążowie Wyższej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od drugiej stacji krzyż ponieśli hutnicy z Huty Warszawy,

Reprezentanci Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” przejęli krzyż na III stacji. Gdyńska Solidarność niosła go na IV stacji.

Na V stacji krzyż ponieśli górnicy, na VI służba zdrowia z Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Marią Ochman, a kolejarze przejęli krzyż na VII stacja, zaś energetycy na VIII.

Dalej symbol męki Pańskiej ponieśli członkowie służby przy grobie ks Jerzego, żołnierze, nauczyciele, członkinie Krajowej Sekcji Kobiet i pracownicy hospicjów. XIII stacja stała się udziałem członków Komisji Krajowej NSZZ „S”. Do stacji XIV krzyż niosła młodzież.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, patron NSZZ „Solidarność” zapłacił cenę życia za głoszenie prawdy i stawanie w obronie skrzywdzonych robotników. Został zamordowany 19 października 1984 r. przez oprawców z Grupy „D” Departamentu IV MSW. Bezpośredni sprawcy zbrodni – inaczej niż w dziesiątkach innych przypadków, zostali wykryci i osądzeni.

Istnienie Grupy „D” (dezinformacja i dezintegracja) w MSW zostało objęte tajemnicą dla innych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jej działania były nielegalne nawet w świetle prawa  PRL.
Niepokorny kapłan, pochodzący z podlaskiej wioski,  opiekujący się duchowo robotnikami Huty Warszawa, naraził się reżimowi szczególnie.

www.solidarnosc.gda.pl / ASG

 

 

Czytaj całość...

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - najlepsi z Polski na wizycie studyjnej w Gdańsku

Porozumienie płacowe w Nexteer Automotive Poland

Debata o Annie Walentynowicz w historycznej Sali BHP

Dyskusja o przyszłości pracy w stulecie działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy

15 -16 kwietnia br. odbyła się w Brukseli konferencja poświęcona przyszłości pracy podczas której przedyskutowano Raport „Pracować nad lepszą przyszłością” przygotowany przez Światową Komisję ds. przyszłości pracy oraz omówiono przygotowywaną deklarację dotyczącą nowego kontraktu społecznego, która zostanie przyjęta na Sesji Plenarnej MOP 2019.

Konferencję zorganizowały: EKZZ, MKZZ, ETUI przy współpracy ACTRAV. Natomiast raport został opracowany przez Światową komisję ds. przyszłości pracy. Było to ciało składające się z polityków, naukowców, działaczy społecznych i związkowych. Osoby te, zewnętrzne wobec MOP, miały za zadanie przygotować polityczny raport, który miałby stanowić punkt odniesienia podczas prac nad Deklaracją która ma zostać przyjęta na Sesji Plenarnej MOP 2019. „Zewnętrzny” raport miał pomóc w obiektywnym spojrzeniu na wyzwania stające przez organizacją. Z raportem można zapoznać się tutaj (link do Raportu w języku angielskim). Więcej o raporcie piszemy tutaj.

Rozpoczynając konferencję Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ wskazał na pięć kluczowych obszarów. Po pierwsze, należy wciąż podkreślać potrzebę kreacji miejsc pracy o dobrej jakości. W chwili obecnej mamy do czynienia z około 190 milionami osób bezrobotnych w wymiarze globalnym. Biorąc pod uwagę zmianę technologiczna i możliwa do przewidzenia destrukcje miejsc pracy które zostaną zautomatyzowane kreacja miejsc pracy dobrej jakości stanowi wciąż pierwszoplanowe wyzwanie. Wyzwanie to może być zrealizowane tylko poprzez właściwą politykę inwestycyjną. Po drugie, świat pracy czeka głębokie przeobrażenie wynikające ze zmiany technologicznej (Rewolucja 4.0), digitalizacji, rozwój sztucznej inteligencji czy  technologii blockchain.  Zmiany będą wynikały także z nieuniknionej zmiany demograficznej oraz konieczności dążenia do gospodarki niskoemisyjnej.  Sprawiedliwe przejście (just transition) którego domagają się związki zawodowe nie może ograniczać się jedynie do wsparcia w zakresie nabywania nowych umiejętności i kwalifikacji. Musimy mieć świadomość, że będziemy się musieli zmierzać z bezrobociem osób dobrze i wszechstronnie szkolonych. Just transition to także ochrona socjalna. Trzeci aspekt na który zwrócił uwagę Luca Visentini dotyczy płac. Nie można dłużej tolerować tak daleko idących różnic płacowych w wymiarze geograficznym (przykładowo w państwach tzw. starej i nowej Unii). Wydajność pracowników w przykładowo przemyśle samochodowym w Europie Centralnej zbliża się do 80% wydajności w starych państwach członkowskich – jak wszyscy wiemy płace nie zbliżają się do wysokości 80% pracowników w starej Unii.  Co równie ważne, trzeba myśleć także o nietolerowalnych różnicach w wynagrodzeniu które są pochodną outsourcingu różnego rodzaju zadań nie stanowiących „trzonu” działalności danego przedsiębiorstwa.  Czwartą kwestią kluczową z punktu widzenia i dyskusji które toczą się i w UE i wymiarze globalnym jest definicja pracownika, innymi słowy to kogo maja dotyczyć konwencje i zalecenia MOP czy regulacje unijne. W obliczu olbrzymiego w wymiarze skali zatrudnienia nieformalnego a także zwiększającego się fałszywego samozatrudnienia jak i mikro działalności czy zatrudniania poprzez platformy ta kwestia staje się najbardziej paląca. Ostatnia kwestia poruszona przez Visentiniego dotyczyła pytania, czy MOP jest gotowy i sprawny w obliczu tych wyzwań wcześniej zarysowanych. Jest to kwestia delikatna w chwili obecnej ze względu na kompleksowość procesów, którymi poddawane są wszystkie agendy ONZ. Nie można jednak uciec od  pytania o to czy mamy do czynienia z kryzysem wewnątrz MOP i jakie działania naprawcze winny być podjęte.

-Stulecie MOP stanowi najwłaściwszą okazję do pogłębienia refleksji nad współczesnym wymiarem pracy. Potrzebujemy pogłębionej debaty na temat „sprawiedliwego przejścia” które będzie nieuniknione w obliczu zmiany technologicznej, demograficznej i stopniowej konieczności „zielenienia” gospodarki. Wszystkie te procesy wiążą się zarówno z kreacją jak i destrukcją miejsc pracy. Tak było zawsze, ale współczesność może nam zgotować wyjątkową dynamikę tych procesów – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność. -Ta debata może się wydawać odległa od codzienności pracy związkowej ale tylko pozornie. Są to procesy które  oddziałują i będą oddziaływały na wszystkie miejsca pracy i całość społeczeństwa – dodaje ekspertka.

Czytaj całość...

Dialog społeczny w Polsce i Europie jest niezbędny

Debata o podziale: Wschód – Zachód w wymiarze pracowniczym

Bardzo dziękuje nauczycielom z "S", że pomimo presji nie opuścili uczniów!

Czy Deklaracja MOP 2019 będzie równie znacząca co Deklaracja Filadelfijska ?

Podczas konferencji dotyczącej przyszłości pracy, która odbyła się w Brukseli w dniach 15-16 kwietnia br. (pisaliśmy o tym tutaj) Sharon Burrow, sekretarz generalna MKZZ, Luc Cortebeeck, członek Światowej komisji ds. Przyszłości pracy oraz Tim Noonan, dyrektor MKZZ omawiali problematykę Deklaracji – Nowy Kontrakt Społeczny (New Social Contract) która ma zostać przyjęta  na Sesji Generalnej MOP 2019.

Punktem odniesienia dla prac nad  Deklaracją  stanowi raport „Pracować nad lepszą przyszłością” o którym pisaliśmy tutaj.

We wstępie Sharon Burrow podkreśliła, że Deklaracja która zostanie przyjęta stanowi fragment większej całości działań podejmowanych przez ruch związkowy, w tym MKZZ, które są powiązane z przemianami jakie zachodzą na rynku pracy. Jest to  o wiele bardziej wielopłaszczyznowa układanka nie obejmująca jedynie potencjalnej roli MOP ale także oddziaływanie na  Światową Organizację Handlu czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zdaniem szefowej MKZZ świat pracy przegrał batalie o połączenie rozszerzania się sfery wolnego handlu ze  standardami pracowniczymi (Rundy Światowej Organizacji Handlu w Singapurze, Seattle czy Doha). Teraz jest właściwy moment aby ponownie podjąć walkę o dokonanie tego połączenia, gdyż świat staje w obliczu zmiany technologicznej, klimatycznej i demograficznej. Deklaracja winna zawierać:

-          podkreślenie niezależności i zakresu mandatu MOP;

-          wskazanie na konieczność podjęcia radykalnych działań mających na celu zapobieżenie narastającym nierównościom dochodowym;

-          problematykę konieczności globalnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i zasad ich wykorzystywania i przetwarzania;

-          uniwersalną gwarancję pracowniczą - istotą uniwersalnej gwarancji pracowniczej winno być zapewnienie, by każdemu pracownikowi niezależnie od fakty czy wykonuje on pracę podporządkowaną czy autonomiczną, a także pracownikom nieformalnym zagwarantować prawa wynikające z 8 fundamentalnych konwencji MOP a także prawo do minimalnej płacy (z odwołaniem do Konwencji MOP 131) oraz prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (z odwołaniem do Konwencji 155 MOP);

-          prawo pracownika do autonomii w zakresie czasu pracy;

-          oraz uniwersalne prawo do zabezpieczenia socjalnego.

Deklaracja – dotycząca Nowego Kontraktu Społecznego, winna w pełni wykorzystywać dotychczasowy dorobek MOP, w tym: Deklarację Filadelfijską z 1945 r., Deklarację dotyczącej Fundamentalnych Praw w Pracy z 1998 r. (można się z nią zapoznać tutaj, należy przypomnieć że z tej Deklaracji wynika wyodrębnienie Konwencji Fundamentalnych, które państwa winny przestrzegać niezależnie od ratyfikacji ze względu na sam fakt członkostwa w MOP) oraz Deklarację dotyczącej Sprawiedliwości Społecznej na Rzecz Uczciwej Globalizacji z 2008 r. (dostępna tutaj).

– Podejście strony związkowej  do zakresu Deklaracji pokazuje świadomość ogromu wyzwań stojących przed przedstawicielami pracowników w obliczu zmieniającego się świata pracy. Pytanie jak do zakresu Deklaracji podejdzie Międzynarodowa Organizacja Pracodawców i co równie ważne – poszczególne rządy państw członkowskich. Te ostatnie tygodnie poprzedzające Sesję Generalną MOP muszą być mądrze wykorzystane przez stronę związkową na wszechstronny lobbing za tymi kluczowymi rozwiązaniami – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSSZ Solidarność. – Nie wystarczy tylko demonstracja w Genewie planowana na 17 czerwca – dodaje ekspertka.

bs

Czytaj całość...

Świat pracy przyszłości zaczyna się TERAZ!

Pracować nad lepszą przyszłością – Raport Światowej Komisji ds. Przyszłości Pracy

Polsko - Niemieckie Forum Związków Zawodowych

W Regionie Zagłębie Miedziowe rośnie liczba członków. Przybyło ich blisko 600!

W II półroczu 2018 roku w Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność przybyło blisko 600 nowych członków Związku. Największy przyrost związkowców nastąpił w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.: ZG Polkowice-Sieroszowice i ZG Rudna.

W 2018 roku w Regionie powstały nowe organizacje NSZZ Solidarność m.in w: Lear Corporation Poland II Sp. z o. o. Oddział w Legnickim Polu (140 członków) i Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze (26 członków).


mk/źródło: ZR Zagłębie Miedziowe

 

Czytaj całość...

„Wypracowujemy nową strategię”. W Gdańsku odbyło się spotkanie Działu Rozwoju

Rok 2018 – rozwój w liczbach

Solidarność w MOPS w Katowicach

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.