Menu

Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową

  • Kategoria: Kraj

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysługują określone świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednym z nich jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, a za długotrwały uszczerbek na zdrowiu naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie czynności na okres przekraczający 6 miesięcy, ale mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje po zakończeniu leczenia i rehabilitacji lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20 procent przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Kwota przysługująca za jeden procent uszczerbku na zdrowiu zmienia się raz w roku i nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Od 1 kwietnia 2017 r obowiązuje obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2017 r. Nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, obowiązujące od 1 kwietnia 2017 r do dnia 31 marca 2018 r., wynoszą:

1. 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

2. 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych, jeżeli pogorszenie się stanu zdrowia było następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

3. 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji,

4. 14 165 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,

5. 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko jeden członek rodziny – małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

6. 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest jeden członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,

7. 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,

8. 72 850 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,

9. 14 165 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,

10. 36 425 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego, oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub gdy będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Zastrzeżenie to nie dotyczy członków rodziny zmarłego ubezpieczonego, którzy w wyżej wymienionych przypadkach zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej.

*Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (Monitor Polski z dnia 27 marca 2017 r. poz. 283).

Iwona Pawlaczyk
www.solidarnosc.gda.pl

 

 

Czytaj całość...

NIK o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Groźne skutki wypalenia zawodowego

Zapowiedź wzrostu zarobków!

Parafowano porozumienie płacowe w ArcelorMittal Poland

21 kwietnia związkowcy i przedstawiciele zarządu ArcelorMittal Poland parafowali porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w spółce w 2107 roku. Ostateczne podpisanie dokumentu ma nastąpić do końca kwietnia. 
 
- Strony ustaliły, że formalne podpisywanie porozumienia płacowego nastąpi po podjęciu stosownych decyzji przez organy statutowe poszczególnych zakładowych organizacji związkowych, nie później niż do 30 kwietnia. Powyższe oznacza, że Solidarność podpisze porozumienie płacowe na 2017r. dla pracowników w wypracowanej treści jeśli taką decyzję podejmie kolejno – Międzyzakładowa Komisja dąbrowskiej Solidarności oraz Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - napisano w komunikacie opublikowanym 22 kwietnia przez Solidarność z AMP w Dąbrowie Górniczej. 
 
Związkowcy zdecydowali, że nie będą komentować treści porozumienia, ani przebiegu negocjacji  przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie podpisania tego dokumentu. 
 
Parafowane w piątek porozumienie zakłada m.in wzrost płac zasadniczych wszystkich pracowników AMP o 105 zł brutto, z wyrównaniem od stycznia. Dodatkowe 20 zł brutto na pracownika ma zostać przeznaczone na indywidualny wzrost wynagrodzeń. Kolejny zapis porozumienia dotyczy wypłaty pracownikom nagrody za wkład w funkcjonowanie spółki w 2016 roku w wysokości 1000 zł. Nagroda trafi na konta pracowników w dwóch ratach  po 500 zł. Pierwsza rata zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za czerwiec, a druga wraz z wynagrodzeniem za sierpień. Ponadto dokument zakłada możliwość przyznania pracownikom nagrody dodatkowej. Wypłata oraz wysokość tego świadczenia została uzależniona od wyników ekonomicznych spółki za pierwsze 10 miesięcy 2017 roku. 
 
Trwające od wielu miesięcy rozmowy płacowe w AMP miały bardzo burzliwy przebieg. 9 marca w pikiecie przeprowadzonej przed budynkiem dyrekcji spółki wzięło udział ponad 2 tys. pracowników. Z kolei od 21 marca przedstawiciele strony społecznej przez niemal tydzień nie opuszczali siedziby dyrekcji spółki, domagając się wznowienia negocjacji i zakończenia ich podpisaniem porozumienia.  
 
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Łacznie spółka zatrudnia ok. 12 tys. osób.
 
 
Czytaj całość...

Podwyżki płac w Huhtamaki

Zapraszamy na konferencję 26 kwietnia

XVIII Pielgrzymka Ludzi Pracy do Lichenia

Partnerzy społeczni: Szpitale muszą dostać więcej pieniędzy

Szpitalom brakuje pieniędzy na podwyższone wynagrodzenia i związane z tym wyższe koszty zamówień realizowanych przez firmy zewnętrzne – oceniają związki zawodowe i pracodawcy z Rady Dialogu Społecznego. Oczekują, że rząd przygotuje rozwiązania pozwalające na płynną realizację świadczeń leczniczych oraz zobowiązań wobec wykonawców zamówień publicznych, a jednocześnie zaleci stosowanie w zamówieniach tzw. klauzul społecznych, istotnie podnoszących standardy pracy.

„Strona pracowników i Strona pracodawców (...) wyraża zaniepokojenie sytuacją finansową podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali, która zagraża możliwości wywiązywania się z zobowiązań wobec wykonawców zamówień publicznych” – czytamy w uchwale przyjętej na posiedzeniu plenarnym RDS 13 kwietnia br.

Jak podkreślają partnerzy społeczni, od początku 2017 r. obowiązuje nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w niektórych umowach cywilnoprawnych. W związku z tym podmioty lecznicze, w szczególności szpitale, powinny otrzymać środki finansowe na poziomie umożliwiającym poniesienie zwiększonych odpłatności za realizację zamówień publicznych. Niestety, zdaniem reprezentantów pracowników i pracodawców z RDS, istnieje poważna rozbieżność między pieniędzmi, które oferuje podmiotom leczniczym Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i jednostki samorządu terytorialnego, a realnymi kosztami prowadzenia przez nie działalności, w tym realizacji zamówień.

Szacuje się, że zadłużenie szpitali sięga kilkunastu miliardów złotych, a średni termin płatności za zobowiązania szpitalne wielokrotnie przekracza ustawowe 60 dni. Zła sytuacja finansowa placówek utrudnia im bieżącą działalność i terminowe regulowanie zobowiązań, czego konsekwencją są kłopoty z płynnością finansową wykonawców zamówień publicznych.

Wstrzymanie dostaw dla szpitali
„Dalsze trwanie tej sytuacji zwiększa ryzyko, że realizujący zamówienia publiczne, w tym dostawcy usług i produktów, wstrzymają dostawy do szpitali, ponieważ brak płatności za wykonywanie zamówienia publicznego będzie zagrażał ich płynności finansowej, a w konsekwencji możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i opłacania pracy zatrudnionych pracowników” – napisano w uchwale.
Strony pracowników i pracodawców RDS wyraziły obawę, że może to doprowadzić do upadku firm realizujących zamówienia publiczne dla jednostek ochrony zdrowia i likwidację tysięcy miejsc pracy.


Cały artykuł w najnowszym numerze "TS" (16/2017) dostępnym także w wersji cyfrowej tutaj

 

Czytaj całość...

Żywiec Zdrój oflagowany!

Ruszy produkcja i będą nowe stanowiska pracy

Akcja protestacyjna pracowników handlu!

Związkowcy przeciwko przemocy w pracy

19 kwietnia odbyło się posiedzenie Paneuropejskiej Rady Regionaknej MKZZ (PERC), poświęcone przede wszystkim decyzjom w związku z wydarzeniami bieżącymi i przygotowaniem do czerwcowej Konferencji MOP.

MOP rozpoczyna prace nad stworzeniem instrumentu zapobiegającemu przemocy w pracy wobec kobiet i mężczyzn. Postanowiono, że wbrew stanowisku pracodawców, którzy chcą aby pracowano nad rekomendacją wskazującą kierunek działań, strona związkowa będzie domagać się silniejszego instrumentu czyli konwencji, która stworzy prawną możliwość zapobiegania przemocy w pracy.

Anna Wolańska z Biura Zagranicznego KK została wpisana na listę kandydatów PERC do Rady Administracyjnej MOP, zgodnie z nominacją nadesłaną przez przewodniczącego KK Piotra Dudę.

Wobec postępującego demontażu ustroju demokratycznego w Turcji i w związku z mającą odbyć się w październiku w Stambule Regionalną Konferencją MOP, postanowiono zwrócić się o odłożenie Konferencji do czasu przywrócenia rządów prawa. Jeśliby wniosek ten nie został zrealizowany MKZZ zobowiązuje stronę związkową do bojkotu Konferencji. Jest prawdopodobne, że pracodawcy podejmą podobną decyzję.

Wobec delegalizacji przez rząd i aresztowaniem działaczy Konfederacji Niezależnych Związków Zawodowych Kazachstanu postanowiono wywierać nacisk wszelkimi dostępnymi metodami aby decyzje te odwrócić. Postanowiono złożyć protest wobec władz Kazachstanu, wprowadzić wydarzenia w tym kraju do porządku obrad Konferencji MOP, uświadamiać inwestorom iż ich inwestycje w kraju rządzonym autorytarnie mogą być zagrożone oraz udzielać wszelkiej możliwej pomocy solidarnościowej zdelegalizowanemu związkowi i prześladowanym działaczom.


aa

 

 

 

 

Czytaj całość...

Kobiety o równości szans i przemocy

Systemy emerytalne na świecie

"Bezrobocie wśród młodzieży". Raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

W Bydgoszczy o organizowaniu

4 kwietnia w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się spotkanie przewodniczących struktur związkowych z terenu Bydgoszczy z organizatorami Działu Szkoleń i Rozwoju Związku KK NSZZ „Solidarność” – Marią Bem i Dariuszem Gojowczykiem. Głównym tematem była wymiana doświadczeń dotyczących pozyskiwania członków związku szczególnie w organizacjach, gdzie „Solidarność” już istnieje.

W przedpołudniowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji związkowych: KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy, KZ NSZZ „Solidarność” Pro-Natura, KZ NSZZ „Solidarność”  ZDMiKP w Bydgoszczy, KZ NSZZ „Solidarność” w Straży Miejskiej, KZ NSZZ „Solidarność” BZE Belma S.A., KZ NSZZ „Solidarność” Unilever Bydgoszcz, KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, KZ NSZZ „Solidarność” Auchan oraz KZ NSZZ „Solidarność” Tyco Electronics Polska. Po południu organizatorzy związkowi spotkali się z przedstawicielami KZ NSZZ „Solidarność” Filharmonii Pomorskiej, KZ NSZZ „Solidarność” Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy, KZ NSZZ „Solidarność” ZCh Nitro-Chem oraz KZ NSZZ „Solidarność” w Okręgowym Urzędzie Miar. Zdaniem związkowców to, czy w zakładzie pracy jest Związek, czy go nie ma i jak funkcjonuje zależy od wielu czynników – jednak najważniejszym jest przewodniczący – lider, którego rola w codziennej pracy związkowej jest nie do przecenienia. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na wzmacnianie jakości pracy Związku, integrację środowiska i uświadomienie ludziom, że związek jest potrzebny nie tylko wtedy „gdy coś się dzieje”, bo od dobrze funkcjonującego w zakładzie pracy Związku wiele zależy. - Wypracowaliśmy z niektórymi przedstawicielami organizacji metody działań, które maja przyczynić się do wzrostu uzwiązkowienia, omówiliśmy zakres tematów, które poruszymy w czasie szkolenia z rozwoju związku, które poprowadzimy w drugiej połowie kwietnia w regionie. Wreszcie umówiliśmy się na konkretna pomoc w poszczególnych organizacjach. Całkiem liczna frekwencja dobrze wróży na przyszłość. – mówił po spotkaniu Dariusz Gojowczyk. Organizatorzy związkowi zaoferowali swoją pomoc i chęć podzielenia się doświadczeniem w zakresie rozwoju związku szczególnie w organizacjach, które mają jakieś problemy. Taką pomocą w Regionie służy także regionalny koordynator ds. rozwoju związku Jakub Gaszak. Na zakończenie spotkania poinformowano o organizowanych przez Region szkoleniach na temat Rozwoju Związku, które odbędą się w dniach 19-21 kwietnia oraz 26-28 kwietnia w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZRB NSZZ „Solidarność” w Wielonku.

źródło: oficjalna strona regionu.

Czytaj całość...

"Rozwój jest naszym filarem"

Nowa organizacja na Podlasiu i spotkanie z organizatorami w Bydgoszczy

Auchan podpisał umowę z UNI Global Union

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.