Menu

Tarcza 5 - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

  • Kategoria: Kraj

Ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). zostałaopublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 września 2020 r. pod poz. 1639 i weszła w życie w dniu 16.10.2020 r.

Ustawa wprowadza trzy formy wsparcia przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej:

1. świadczenie postojowe

Prawo do świadczenia postojowego uzyskali przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie (art. 15zr ust.3 Tarczy 5.0.).

Prawo do świadczenia postojowego będą mieli zamieszkujący na terytorium RP, mający obywatelstwo RP lub Państwa Członkowskigo UE/ EFTA/ Konfedenracji Szwajcarskiej lub będący cudzoziemcami przebywającymi legalnie na terytorium RP agenci i przewodnicy turystyczni, którzy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z żadnego innego tytułu, jeżeli odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej wskutek COVID-19.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 79.90.A, świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

1)     zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.;
2)     działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

2. dodatkowe świadczenie postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego będzie przysługiwało przedsiębiorcom, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest:

  • transport turystyczny,
  • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
  • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała już ze świadczenia postojowego, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. (art. 15zs1 Tarczy 5.0.). Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie (art. 15zr ust. 3 w zw. z art. 15zs1 ust. 6 Tarczy 5.0.).

3. zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Zgodnie z najnowszymi zmianami – Tarczą 5.0 - wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na rzecz ochrony miejsc pracy u podmiotów, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. (art. 31 zo ust. 8 Tarczy 5.0.)

Co więcej, zgodnie z art. 31 zo ust. 9 Tarczy 5.0. opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie ust. 8, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291).

kzd, dcz

Czytaj całość...

Tadeusz Majchrowicz: Bł. ks. Jerzy jest i pozostanie naszym przewodnikiem w codziennej działalności

Opinia dotycząca powoływania i odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego w czasie epidemii

Zmiany w zasiłku chorobowym i macierzyńskim!

ERZ - właściwe postępowanie z informacją ekonomiczną kluczem do produktywnej komunikacji i negocjacji

Rzutem na taśmę, czyli tuż przed ponownym wprowadzeniem zaostrzonych wymogów sanitarnych, odbyło się międzynarodowe szkolenie dla członków ERZ w ramach projektu VS/2019/0025 “ERZ-właściwe postępowanie z informacją ekonomiczną kluczem do produktywnej komunikacji i negocjacji”.

Tym razem miejscem szkolenia dla 16 polskich członków ERZ był Wrocław, a dokładniej hotel Mercure Centrum. 7 Chorwackich uczestników było z nami obecnych on-line. Wymiana informacji była możliwa poprzez polsko-chorwackie tłumaczenie symultaniczne, a powodzenie w sprawnej realizacji tego hybrydowego szkolenia zawdzięczamy doświadczonej obsłudze technicznej.

Główny nacisk w trakcie szkolenia położono na zapoznanie się z zagadnieniami ekonomicznymi firmy i ich znaczenia  dla ERZ oraz na różne kultury wykorzystywania danych ekonomicznych. Tę część szkolenia przeprowadził dr Daniel Kiewra reprezentujący partnera projektu – firmę Syndex Polska specjalizującą się w zakresie doradztwa, ekspertyz i szkoleń przeznaczonych dla przedstawicieli pracowników.  Oprócz tego odbyły się 2 osobne moduły: jeden poświęcony postępowaniu z informacją poufną – prowadzony przez eksperta projektu  Ewę Kędzior prawnika KK NSZZ „Solidarność”, a drugi obejmował temat Przemysłu 4.0, który przybliżał uczestnikom dr Robert Szewczyk, ekspert KK NSZZ „Solidarność”.
Szkolenie, przygotowane z zastosowaniem  zasad reżimu sanitarnego i  z zachowaniem właściwego dystansu społecznego, zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Wielu z nich w ankietach oceniających podkreśliło, iż uzyskana na szkoleniu wiedza będzie przez nich wykorzystywana podczas analizowania sprawozdań finansowych przekazywanych członkom ERZ przez zarząd firmy, a także podczas negocjacji z pracodawcą.

Szkolenie zorganizował zespół projektowy NSZZ „Solidarność”: Maria Żytko i Karol Nosal

mż.

Czytaj całość...

Region Podkarpacie upamiętnił 40. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność"

Uroczyste zamknięcie wystawy „Tu rodziła się Solidarność”

36. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Apel do Premiera RP ws. edukacji w czasie drugiej fali epidemii!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku apeluje do Pana Premiera o podjęcie radykalnych działań zmierzających do minimalizowania skutków epidemii w szkołach i placówkach oświatowych.

"Domagamy się przepisów, które pozwolą dyrektorom na prawne egzekwowanie obowiązku zakrywania ust i nosa przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, interesantów. Ponadto zwracamy się o wprowadzenie nauczania hybrydowego (np. tydzień zajęć stacjonarnych, tydzień kształcenia na odległość), co spowoduje znaczne zmniejszenie liczby uczniów jednocześnie przebywających w szkole a tym samym w środkach komunikacji publicznej w związku z dojazdami do szkoły. Te decyzje mogłyby w pierwszej kolejności objąć uczniów klas starszych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy mogą samodzielnie przebywać w domach pod nieobecność rodziców będących w pracy.

Zwracamy także uwagę na konieczność skrócenia czasu oczekiwania na przeprowadzenie badania na obecność Covid-19 i jego wynik. Zbyt długi okres diagnozowania powoduje często bezzasadne przebywanie uczniów i ich rodzin oraz pracowników oświaty na kwarantannie lub izolacji. Te wszystkie działania mogłyby zdecydowanie pomóc w opanowaniu bardzo trudnej sytuacji epidemicznej w naszym kraju i wpłynęłyby na obniżenie liczby osób zakażonych Covid-19. Nasz apel wynika z troski o zdrowie uczniów i pracowników oświaty" - czytamy w apelu, który w imieniu Prezydium KM Gdańsk, podpisała przewodnicząca Bożena Brauer.

 

Czytaj całość...

Rola Europejskiej Karty Społecznej oraz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w porządku prawnym UE

Życzę zdrowia i szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania

Szkolenie: "Finansowanie i Budżet Jednostek Organizacyjnych Służb Mundurowych"

Kształcenie ustawiczne przyszłością rynku pracy

Przez kształcenie ustawiczne należy rozumieć stały proces odnawiania, podnoszenia i rozwijania umiejętności oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych osób dorosłych, trwający przez całe życie zawodowe.

W dniu 20 października 2020 r., w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej został zorganizowany online panel dyskusyjny poświęcony kwestii kształcenia ustawicznego, transformacji cyfrowej  oraz kryzysowi spowodowanemu korona wirusem: europejskie szanse dla pracy jutra.

W spotkaniu panelowym  wzięło udział sześciu panelistów z pięciu krajów oraz ponad trzystu zarejestrowanych obserwatorów. Obserwatorzy mogli brać czynny udział w dyskusji poprzez elektroniczne zadawanie pytań panelistom jak również poprzez udział w sondażach organizowanych w trakcie spotkania.

Spotkanie było poświęcone  kwestiom związanym z ewolucją rynku pracy spowodowaną przez cyfryzację, jak również zmianom wymuszonym ochroną środowiska oraz kryzysem związanym z pandemią koronawirusa. Jakie wyzwania stają przed kształceniem ustawicznym w Unii Europejskiej?

Spotkanie było poświęcone  również kwestiom związanym z europejskimi  szansami  w obliczu wyzwań jakie niesie praca jutra. Jaka jest rola przedsiębiorstw, rządów i indywidualnych osób? Co do zaoferowania ma kształcenie ustawiczne? 

Hubertus Heil z niemieckiego Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych. Odnosząc się do kwestii skutków pandemii wskazał, iż na chwilę obecną udało się ochronić część miejsc pracy poprzez programy krótkoterminowe. Nie mniej, nie można nie zauważać samych zmian na rynku pracy. Pod rozwagę należy wziąć to, w jaki sposób zapewnić aby dzisiejsi pracownicy również jutro mogli mieć pracę. Wskazał na kluczową rolę kształtowania umiejętności – na szkolenia. Kluczowe tu będzie wzmocnienie kultury szkolenia i uczenia się dorosłych, co wymaga z jednej strony czasu i pieniędzy, a z drugiej zwiększenia prawa pracownika w zakresie dostępu do szkoleń.

Bjorn Bohning  - Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec wskazał, iż na obecną sytuację składają się w głównej mierze dwa komponenty: ekonomia i zmiany cyfrowe na rynku pracy. To z kolei powoduje zmianę wymagań w stosunku do pracowników. Zaadaptowanie się do nowej zmieniającej się sytuacji i wypracowanie właściwych narzędzi prawnych wymagać będzie zmiany podejścia i udział partnerów społecznych. Kontynuacja edukacji osób dorosłych to nie tylko kwestia ich zatrudnialności ale również kwestia odnalezienia się indywidualnych osób w zmieniającej się rzeczywistości.   

Joost Korte z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej wskazał, iż przed pandemią mieliśmy świadomość tego, że świat się zmienia a zmiany te są spowodowane digitalizacją. Jednak z powodu pandemii te zmiany ogromnie przyspieszyły. Przed pandemią 5% pracowników w Belgii pracowało on-line a w kwietniu 2020 r.  było to już 37%. Z drugiej strony wskazywał na trudności związane z korzystaniem  z nowych technologii spowodowane stanem edukacji. 1 na 5 pracowników na problemy z czytaniem i pisaniem. Znakomitej część pracowników brakuje podstawowych umiejętności cyfrowych.  Joost Korte w skrócie omówił postanowienia deklaracji z Osnabrück, w której  państwa członkowskie wyznaczyły sobie cztery ambitne cele:|

1. Zwiększenie  odporności  gospodarczej,
2. Wspólne ustalenie kultury zaawansowanego szkolenia,
3. Równy dostęp do  zrównoważonego kształcenia ustawicznego
4. Wzmacnianie i promowanie wymiaru międzynarodowego dzięki mobilności transgranicznej.

Odpowiadając na pytanie kto powinien być zainteresowany kształceniem ustawicznym – osoby indywidualne czy pracodawcy czy rząd Mateja Ribić, Sekretarz Stanu w słoweńskim Ministerstwie Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych oraz Równych Szans wskazała, iż odpowiedzialność za sukces (efektywność) szkolenia ustawicznego leży na kilku podmiotach, nie tylko na osobach indywidualnych. Dla przykładu, w ramach walki z ekonomicznymi skutkami pandemii Słowenia umożliwiła pracownikom dostęp do darowych szkoleń, aby umożliwić im utrzymanie pracy lub wesprzeć w znalezieniu nowej, wymagającej nowych lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji.  W tym przypadku rezygnacja z szkolenia w jego trakcie np. z powodu podjęcia nowej pracy i niemożności kontynuowania dalej, nie pociągała za sobą negatywnych konsekwencji finansowych dla osoby szkolącej się.

Roland Sauer Dyrektor Generalny Działu Rynku Pracy w austriackim Federalnym Ministerstwie Pracy, Rodziny i Młodych, rozważając kwestię w jaki sposób dotrzeć do osób potrzebujących szkolenia wskazał, iż w pierwszej kolejności należy dotrzeć do osób o najniższych kwalifikacjach. Omawiając austriackie  rozwiązania prawne dotyczące kształcenia ustawicznego  wskazał na uregulowania prawne dające możliwość wzięcia urlopu szkoleniowego, którego maksymalny wymiar wynosi 12 miesięcy. W tym czasie osoba podnosząca kwalifikacje ma prawo do świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego w wysokości 55% zasiłku dla bezrobotnych. Jest również możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy w celu podniesienia kwalifikacji i doszkolenia.  Maksymalne obniżenie wymiaru czasu pracy może trwać 237 dni.  W tym przypadku również istnienie możliwość uzyskania dodatku do wynagrodzenia.  Jeżeli chodzi o wsparcie szkoleń organizowanych przez zakład pracy to jest możliwość uzyskania na nie środków publicznych pod warunkiem, iż nie są to szkolenia stanowiskowe ale są na tyle ogólne, iż uzyskana  wiedza może być przydatna i wykorzystana gdzie indziej.

Na indywidualne konta szkoleniowe, jako element systemu szkolenia ustawicznego we Francji wskazywała Caroline Cohen – Doradca do spraw edukacji zawodowej i szkolenia Elisabeth Borne, Francuskiej Minister Pracy, Zatrudnienia oraz Integracji. Na kontach tych rejestrowane są wszystkie godziny udziału w szkoleniach, jak również ich profil. System ten pozwala na uzyskanie konkretnych uprawnień w oparciu o w ten sposób uzyskaną wiedzę. Wśród rozwiązań promujących szkolenie ustawiczne znajduje się również możliwość otrzymania kredytu na szkolenie w wysokości 1000 euro. W czasie lockdownu było 8 tysięcy szkoleń dla tych, którzy nie mogli pracować a chcieli podnieść kwalifikacje. System ten jest przygotowany dla 35 mln. pracujących Francuzów. 

Daniel Waagmeester – Dyrektor Stosunków Przemysłowych w holenderskim Ministerstwie Spraw Społecznych i Zatrudnienia wskazał, iż projektując system wsparcia kształcenia ustawicznego przyjęto założenie, iż środki publiczne mają być dostępne również dla osób indywidualnych. Pracodawcy aplikując o środki na szkolenie  muszą przedstawić plan. Budżet wynosi 1 tys. euro i stanowi dodatek do innych szkoleniowych działań pracodawcy. Intencją twórców systemu wspierania edukacji ustawicznej było to, aby system był z jednej strony jak najprostszy a z drugiej strony nie prowadził do marnotrawienia środków. Dlatego przyjęto rozwiązanie, iż nie wydaje się środków z góry ale po przeszkoleniu jest możliwość odliczenia kwoty kosztów szkolenia od podatku.

Zarejestrowanym widzom zadano pytanie co jest najważniejsze dla uzyskania takich umiejętności i kwalifikacji, które będą potrzebne w przyszłości. Wśród odpowiedzi prym wiodły następujące: wiedza jakie konkretnie umiejętności będę wymagane w przyszłości,  czas i pieniądze. 

Celem panelu było skorzystanie z doświadczeń i rozwiązań dotyczących kształcenia ustawicznego w różnych  państwach. Pozwoli to na  podjęcie próby wypracowania modelu kształcenia ustawicznego, który sprosta potrzebom i wyzwaniom jakie przed rynkiem pracy i pracownikami staną w przyszłości.

Ewa Kędzior


 

Czytaj całość...

Spotkanie w projekcie Trans-Fair

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie gwarancji dla młodzieży

Prace nad Dyrektywą ws. europejskiej płacy minimalnej odsunięte w czasie!

Kolejne sukcesy w pozyskiwaniu nowych członków Związku w Słupsku

Region Słupski NSZZ Solidarność przekazał do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność półroczną ankietę dotyczącą uzwiązkowienia na terenie Regionu. Z ankiety tej wynika, że w ostatnim półroczu liczba członków NSZZ Solidarność Regionu Słupskiego zwiększyła się o prawie 10% i wydaje się, że nadal rośnie.
 

- Region rozpoczął „marsz” ku zapowiadanym 6000 członków. Przed nami jeszcze bardzo daleka droga Do zadeklarowanej, na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Słupskiego, liczby członków Związku  brakuje nam jeszcze bardzo dużo. Pracy w tym względzie z pewnością nie zabraknie. Pierwsza jaskółka, która wprawdzie wiosny nie czyni, już jest. Bardzo bym chciał uczcić 40  - lecie istnienia NSZZ Solidarność: nie tylko bardzo szlachetnymi i wzniosłymi wspomnieniami ale przede wszystkim zwiększeniem siły naszego Związku poprzez zwiększenie liczby jego członków. Fajnie by było, żeby Związek zwiększył swoją liczebność o 40 tysięcy z okazji naszego święta. Jednak jeżeli uda się zaprosić do Solidarności 4 tysiące, 400 czy nawet 40 nowych pracowników, to Solidarność „nie zginęła, kiedy my żyjemy”

– mówi Tadeusz Pietkun, przewodniczący Zarządu Regionu.

Ponadto Zarząd Regionu zdecydował się zatrudnić na pół etatu zastępcę przewodniczącego, który będzie się angażował w akcję pozyskiwania nowych członków Związku i będzie koordynował te działania. 

- Mamy też wolontariusza, który wspiera organizowanie pracowników. Paradoksalnie jednak największy problem nie jest tam, gdzie go chętnie szukamy, ale w nas samych. Trzeba przyznać, że kilka, kilkanaście osób organizujących pracowników w Regionie liczącym prawie 3000 członków, to bardzo, bardzo mało. Próbujemy to zmienić

– dodaje Pietkun.

Region Słupski

 

 

Czytaj całość...

Ponad 600. nowych członków i ponad 20. nowych organizacji!

„Solidarność” w policji w Regionie Łódzkim!

Policjanci z woj. opolskiego zrzeszyli się w Solidarności

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.