Zdjęcia

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

WZD KSOIW 17- 18MAJA 2018R.

DSC00016
DSC00016
DSC00124
DSC00124
DSC00115
DSC00115
DSC00033
DSC00033
DSC00071
DSC00071
DSC00063
DSC00063
DSC00093
DSC00093
DSC00106
DSC00106
DSC00041
DSC00041
DSC00059
DSC00059
DSC00039
DSC00039
DSC00118
DSC00118
DSC00067
DSC00067
DSC00074
DSC00074
DSC00089
DSC00089
DSC00083
DSC00083
DSC00113
DSC00113
DSC00100
DSC00100
DSC00020
DSC00020
DSC00079
DSC00079
DSC00047
DSC00047
DSC00085
DSC00085
DSC00102
DSC00102
DSC00042
DSC00042
DSC00030
DSC00030
DSC00004
DSC00004
DSC00034
DSC00034
DSC00051
DSC00051
DSC00072
DSC00072
DSC00078
DSC00078
DSC00012
DSC00012
DSC00048
DSC00048
DSC00117
DSC00117
DSC00056
DSC00056
DSC00126
DSC00126
DSC00045
DSC00045
DSC00070
DSC00070
DSC00014
DSC00014
122
122
DSC00054
DSC00054
DSC00065
DSC00065
124
124
DSC00057
DSC00057
DSC00090
DSC00090
DSC00053
DSC00053
DSC00032
DSC00032
DSC00038
DSC00038
129
129
DSC00064
DSC00064
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00016 DSC00124 DSC00115 DSC00033 DSC00071 DSC00063 DSC00093 DSC00106 DSC00041 DSC00059 DSC00039 DSC00118 DSC00067 DSC00074 DSC00089 DSC00083 DSC00113 DSC00100 DSC00020 DSC00079 DSC00047 DSC00085 DSC00102 DSC00042 DSC00030 DSC00004 DSC00034 DSC00051 DSC00072 DSC00078 DSC00012 DSC00048 DSC00117 DSC00056 DSC00126 DSC00045 DSC00070 DSC00014 122 DSC00054 DSC00065 124 DSC00057 DSC00090 DSC00053 DSC00032 DSC00038 129 DSC00064 DSC00008

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00004
DSC00004
DSC00013
DSC00013
DSC00011
DSC00011
DSC00021
DSC00021
DSC00010
DSC00010
DSC00001
DSC00001
DSC00002
DSC00002
DSC00007
DSC00007
DSC00014
DSC00014
DSC00009
DSC00009
DSC00006
DSC00006
DSC00005
DSC00005
DSC00008
DSC00008
DSC00003
DSC00003
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00004 DSC00013 DSC00011 DSC00021 DSC00010 DSC00001 DSC00002 DSC00007 DSC00014 DSC00009 DSC00006 DSC00005 DSC00008 DSC00003 DSC00012

Rada KSOiW 23-24.11.2017r.

DSC00009
DSC00009
DSC00012
DSC00012
DSC00015
DSC00015
DSC00002
DSC00002
DSC00019
DSC00019
DSC00017
DSC00017
DSC00010
DSC00010
DSC00005
DSC00005
DSC00008
DSC00008
DSC00016
DSC00016
DSC00022
DSC00022
DSC00006
DSC00006
DSC00014
DSC00014
DSC00018
DSC00018
DSC00013
DSC00013
DSC00001
DSC00001
DSC00003
DSC00003
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00012 DSC00015 DSC00002 DSC00019 DSC00017 DSC00010 DSC00005 DSC00008 DSC00016 DSC00022 DSC00006 DSC00014 DSC00018 DSC00013 DSC00001 DSC00003

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00013
DSC00013
DSC00015
DSC00015
DSC00011
DSC00011
DSC00004
DSC00004
DSC00009
DSC00009
DSC00003
DSC00003
DSC00010
DSC00010
DSC00005
DSC00005
DSC00012
DSC00012
DSC00001
DSC00001
DSC_0955
DSC_0955
DSC00014
DSC00014
DSC00017
DSC00017
DSC00016
DSC00016
DSC_0960
DSC_0960
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00015 DSC00011 DSC00004 DSC00009 DSC00003 DSC00010 DSC00005 DSC00012 DSC00001 DSC_0955 DSC00014 DSC00017 DSC00016 DSC_0960

 

Rada Sekcji 25.05.2017r.

DSC00049
DSC00049
DSC00052
DSC00052
DSC00003
DSC00003
DSC00004
DSC00004
DSC00059
DSC00059
DSC00033
DSC00033
DSC00032
DSC00032
DSC00043
DSC00043
DSC00005
DSC00005
DSC00029
DSC00029
DSC00031
DSC00031
DSC00047
DSC00047
DSC00038
DSC00038
DSC00060
DSC00060
DSC00053
DSC00053
DSC00044
DSC00044
DSC00023
DSC00023
DSC00025
DSC00025
DSC00015
DSC00015
DSC00039
DSC00039
DSC00030
DSC00030
DSC00061
DSC00061
DSC00045
DSC00045
DSC00016
DSC00016
DSC00019
DSC00019
DSC00040
DSC00040
DSC00051
DSC00051
DSC00058
DSC00058
DSC00050
DSC00050
DSC00042
DSC00042
Previous Next Play Pause
DSC00049 DSC00052 DSC00003 DSC00004 DSC00059 DSC00033 DSC00032 DSC00043 DSC00005 DSC00029 DSC00031 DSC00047 DSC00038 DSC00060 DSC00053 DSC00044 DSC00023 DSC00025 DSC00015 DSC00039 DSC00030 DSC00061 DSC00045 DSC00016 DSC00019 DSC00040 DSC00051 DSC00058 DSC00050 DSC00042

Rada Sekcji 05.04.2017r.

DSC00011
DSC00011
DSC00008
DSC00008
DSC00005
DSC00005
DSC00015
DSC00015
DSC00007
DSC00007
DSC00016
DSC00016
DSC00006
DSC00006
DSC00010
DSC00010
DSC00020
DSC00020
DSC00014
DSC00014
DSC00009
DSC00009
DSC00012
DSC00012
DSC00021
DSC00021
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00008 DSC00005 DSC00015 DSC00007 DSC00016 DSC00006 DSC00010 DSC00020 DSC00014 DSC00009 DSC00012 DSC00021

Rada Sekcji 15.02.2017r.

DSC00018
DSC00018
DSC00003
DSC00003
DSC00016
DSC00016
DSC00008
DSC00008
DSC00011
DSC00011
DSC00034
DSC00034
DSC00023
DSC00023
DSC00010
DSC00010
DSC00001
DSC00001
DSC00032
DSC00032
DSC00028
DSC00028
Previous Next Play Pause
DSC00018 DSC00003 DSC00016 DSC00008 DSC00011 DSC00034 DSC00023 DSC00010 DSC00001 DSC00032 DSC00028

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00045
DSC00045
DSC00039
DSC00039
DSC00009
DSC00009
DSC00023
DSC00023
DSC00041
DSC00041
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00045 DSC00039 DSC00009 DSC00023 DSC00041 DSC00008

Rada Sekcji 23.08.2016r.

DSC00059
DSC00059
zdjecie
zdjecie
Previous Next Play Pause
DSC00059 zdjecie

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00011
DSC00011
DSC00044
DSC00044
DSC00070
DSC00070
DSC00025
DSC00025
DSC00046
DSC00046
DSC00016
DSC00016
DSC00031
DSC00031
DSC00015
DSC00015
DSC00102
DSC00102
DSC00048
DSC00048
DSC00071
DSC00071
DSC00017
DSC00017
DSC00006
DSC00006
DSC00039
DSC00039
DSC00019
DSC00019
DSC00002
DSC00002
DSC00051
DSC00051
DSC00029
DSC00029
DSC00036
DSC00036
DSC00045
DSC00045
DSC00049
DSC00049
DSC00105
DSC00105
DSC00106
DSC00106
DSC00028
DSC00028
DSC00022
DSC00022
DSC00013
DSC00013
DSC00014
DSC00014
DSC00018
DSC00018
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
DSC00099
DSC00099
DSC00032
DSC00032
DSC00073
DSC00073
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
DSC00035
DSC00035
DSC00023
DSC00023
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00030
DSC00030
DSC00027
DSC00027
DSC00020
DSC00020
DSC00024
DSC00024
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00021
DSC00021
DSC00050
DSC00050
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00026
DSC00026
DSC00104
DSC00104
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00044 DSC00070 DSC00025 DSC00046 DSC00016 DSC00031 DSC00015 DSC00102 DSC00048 DSC00071 DSC00017 DSC00006 DSC00039 DSC00019 DSC00002 DSC00051 DSC00029 DSC00036 DSC00045 DSC00049 DSC00105 DSC00106 DSC00028 DSC00022 DSC00013 DSC00014 DSC00018 DSC00001 (2) DSC00099 DSC00032 DSC00073 DSC00006 (2) DSC00035 DSC00023 DSC00005 (2) DSC00030 DSC00027 DSC00020 DSC00024 DSC00004 (2) DSC00021 DSC00050 DSC00003 (2) DSC00026 DSC00104

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00002
DSC00002
DSC00009
DSC00009
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00013
DSC00013
DSC00003
DSC00003
DSC00008
DSC00008
DSC00005
DSC00005
DSC00015
DSC00015
DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00016
DSC00016
DSC00010
DSC00010
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00006
DSC00006
DSC00012
DSC00012
DSC00018
DSC00018
DSC00007
DSC00007
DSC00019
DSC00019
DSC00011
DSC00011
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00004
DSC00004
Previous Next Play Pause
DSC00002 DSC00009 DSC00020 — kopia DSC00013 DSC00003 DSC00008 DSC00005 DSC00015 DSC00014 — kopia DSC00016 DSC00010 DSC00003 (2) DSC00016 — kopia DSC00008 — kopia DSC00006 DSC00012 DSC00018 DSC00007 DSC00019 DSC00011 DSC00011 — kopia DSC00004

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00036
DSC00036
DSC00034
DSC00034
DSC00020
DSC00020
DSC00031
DSC00031
DSC00030
DSC00030
Previous Next Play Pause
DSC00036 DSC00034 DSC00020 DSC00031 DSC00030

Rada Sekcji 19.02.2015

DSC00070
DSC00070
DSC00068
DSC00068
1
1
DSC00085
DSC00085
DSC00096
DSC00096
DSC00084
DSC00084
DSC00100
DSC00100
DSC00081
DSC00081
Previous Next Play Pause
DSC00070 DSC00068 1 DSC00085 DSC00096 DSC00084 DSC00100 DSC00081

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Previous Next Play Pause
SKMBT_C45214101614200 Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie SKMBT_C45214101614201 Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614220 Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie SKMBT_C45214101614230 SKMBT_C45214101614232 Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim Praca bez podpisu SKMBT_C45214101614190 SKMBT_C45214101614210 Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie SKMBT_C45214101614170 Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie SKMBT_C45214101614191 Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz. Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614181 Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie SKMBT_C45214101614221 Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie SKMBT_C45214101614231 Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

delegaci
delegaci
DSC01258
DSC01258
DSC01254
DSC01254
DSC01250
DSC01250
DSC01259
DSC01259
DSC01262
DSC01262
DSC01260
DSC01260
DSC01249
DSC01249
DSC01255
DSC01255
rs
rs
IMG_1357
IMG_1357
DSC01253
DSC01253
Previous Next Play Pause
delegaci DSC01258 DSC01254 DSC01250 DSC01259 DSC01262 DSC01260 DSC01249 DSC01255 rs IMG_1357 DSC01253

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02706_2
DSC02706_2
DSC02801
DSC02801
DSC02727_2
DSC02727_2
DSC02718
DSC02718
Previous Next Play Pause
DSC02706_2 DSC02801 DSC02727_2 DSC02718

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00008
DSC00008
DSC00005
DSC00005
DSC00004
DSC00004
DSC00003
DSC00003
DSC00006
DSC00006
DSC00007
DSC00007
DSC00002
DSC00002
DSC00001
DSC00001
Previous Next Play Pause
DSC00008 DSC00005 DSC00004 DSC00003 DSC00006 DSC00007 DSC00002 DSC00001

 Strajk 1994

Piotr Gierszewski
Piotr Gierszewski
Krzysztof Jędrzzejczyk
Krzysztof Jędrzzejczyk
Ewa Tomaszewska
Ewa Tomaszewska
Nasz orzełek
Nasz orzełek
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Opłatek Lechem Wałęsą
Opłatek Lechem Wałęsą
Odezwa
Odezwa
To dziełko Ewy Szemińskiej
To dziełko Ewy Szemińskiej
Wiesław Ciołkiewicz
Wiesław Ciołkiewicz
Grupa protestujących
Grupa protestujących
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Antoni Chodorowski
Antoni Chodorowski
Msza Pasterska
Msza Pasterska
Teresa Kamińska
Teresa Kamińska
Previous Next Play Pause
Piotr Gierszewski Krzysztof Jędrzzejczyk Ewa Tomaszewska Nasz orzełek Spotkanie z Lechem Felandyszem Opłatek Lechem Wałęsą Odezwa To dziełko Ewy Szemińskiej Wiesław Ciołkiewicz Grupa protestujących Opłatek z kard Jóżefem Glempem Antoni Chodorowski Msza Pasterska Teresa Kamińska

 

 

Zdjęcia różne

wzd3
wzd3
rada17
rada17
DSC02056a
DSC02056a
wzd8
wzd8
protest5
protest5
rada28
rada28
img_4909
img_4909
protest7
protest7
wzd5
wzd5
protest2
protest2
wzd7
wzd7
rada21
rada21
rada30
rada30
DSC02059a
DSC02059a
wzd1
wzd1
protest
protest
_DSC5503
_DSC5503
rada19
rada19
rada39
rada39
protest13
protest13
rada25
rada25
rada16
rada16
protest9
protest9
rada6
rada6
rada41
rada41
protest4
protest4
rada29
rada29
rada3
rada3
rada36
rada36
rada4
rada4
rada18
rada18
rada35
rada35
delegaci
delegaci
rada22
rada22
wzd10
wzd10
rada23
rada23
protest15
protest15
rada13
rada13
rada5
rada5
rada32
rada32
rada12
rada12
rada8
rada8
protest14
protest14
protest12
protest12
wzd6
wzd6
rada43
rada43
wzd2
wzd2
torun2
torun2
rada2
rada2
rada20
rada20
Previous Next Play Pause
wzd3 rada17 DSC02056a wzd8 protest5 rada28 img_4909 protest7 wzd5 protest2 wzd7 rada21 rada30 DSC02059a wzd1 protest _DSC5503 rada19 rada39 protest13 rada25 rada16 protest9 rada6 rada41 protest4 rada29 rada3 rada36 rada4 rada18 rada35 delegaci rada22 wzd10 rada23 protest15 rada13 rada5 rada32 rada12 rada8 protest14 protest12 wzd6 rada43 wzd2 torun2 rada2 rada20

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót