A A A

Przegląd Oświatowy

Zarząd Stowarzyszenia: Instytut Promocji Nauczycieli " Solidarność" uprzejmie informuje, że Pan Wojciech Jaranowski został powołany na dyrektora krajowego Instytutu Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" - ogólnopolskiej placówki doskonalenia nauczycieli, zarejestrowanej w MEN, posiadającej akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje  dotychczasowej dyrektor IDN "S" Pani Zdzisławie Haci za długoletnie, owocne prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Stowarzyszenie: Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność" z siedzibą w Gdańsku.
Wszystkie sprawy dotyczące działalności Filii IDN "S" prosimy kierować na adres e-mail:  lub telefonicznie do dyrektora IDN "S" Wojciecha Jaranowskiego; tel. -603_090_888-.

Zarząd IPN "S"

Sprawozdanie z prac Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA w Wieliczce

IMG_20180707_152301487
IMG_20180707_152301487
IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111852804
IMG_20180707_111901702
IMG_20180707_111901702
Previous Next Play Pause
IMG_20180707_152301487 IMG_20180707_111852804 IMG_20180707_111901702

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
DSC00677
DSC00677
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
DSC00649
DSC00649
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
DSC00646
DSC00646
DSC00628
DSC00628
DSC00698
DSC00698
DSC00665
DSC00665
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
DSC00656(1)
DSC00656(1)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
DSC00634
DSC00634
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
DSC00686
DSC00686
DSC00695
DSC00695
DSC00699
DSC00699
DSC00692
DSC00692
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
DSC00664
DSC00664
DSC00661(1)
DSC00661(1)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
DSC00694
DSC00694
DSC00664(1)
DSC00664(1)
DSC00696
DSC00696
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
DSC00650
DSC00650
DSC00639
DSC00639
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
Previous Next Play Pause
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie) DSC00677 IMG_20180702_114536 (Kopiowanie) DSC00649 IMG_20180702_124113 (Kopiowanie) DSC00646 DSC00628 DSC00698 DSC00665 IMG_20180702_120258 (Kopiowanie) DSC00656(1) IMG_20180702_114407 (Kopiowanie) IMG_20180702_114451 (Kopiowanie) IMG_20180702_120210 (Kopiowanie) DSC00634 IMG_20180702_130229 (Kopiowanie) DSC00686 DSC00695 DSC00699 DSC00692 IMG_20180702_124032 (Kopiowanie) DSC00664 DSC00661(1) IMG_20180702_120125 (Kopiowanie) DSC00694 DSC00664(1) DSC00696 IMG_20180702_124052 (Kopiowanie) IMG_20180702_115415 (Kopiowanie) IMG_20180702_143935 (Kopiowanie) IMG_20180702_120335 (Kopiowanie) DSC00650 DSC00639 IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)

 Rada Sekcji, Warszawa 05.04.2017r.

DSC00015
DSC00015
DSC00021
DSC00021
DSC00009
DSC00009
DSC00010
DSC00010
DSC00008
DSC00008
DSC00011
DSC00011
DSC00006
DSC00006
DSC00005
DSC00005
DSC00014
DSC00014
DSC00020
DSC00020
DSC00012
DSC00012
DSC00016
DSC00016
DSC00007
DSC00007
Previous Next Play Pause
DSC00015 DSC00021 DSC00009 DSC00010 DSC00008 DSC00011 DSC00006 DSC00005 DSC00014 DSC00020 DSC00012 DSC00016 DSC00007

 Rada Sekcji, Bytom 25.05.2017r.

DSC00031
DSC00031
DSC00015
DSC00015
DSC00033
DSC00033
DSC00004
DSC00004
DSC00005
DSC00005
DSC00045
DSC00045
DSC00050
DSC00050
DSC00043
DSC00043
DSC00019
DSC00019
DSC00039
DSC00039
DSC00016
DSC00016
DSC00038
DSC00038
DSC00030
DSC00030
DSC00052
DSC00052
DSC00032
DSC00032
DSC00025
DSC00025
DSC00058
DSC00058
DSC00044
DSC00044
DSC00049
DSC00049
DSC00061
DSC00061
DSC00051
DSC00051
DSC00047
DSC00047
DSC00059
DSC00059
DSC00042
DSC00042
DSC00060
DSC00060
DSC00023
DSC00023
DSC00003
DSC00003
DSC00040
DSC00040
DSC00029
DSC00029
DSC00053
DSC00053
Previous Next Play Pause
DSC00031 DSC00015 DSC00033 DSC00004 DSC00005 DSC00045 DSC00050 DSC00043 DSC00019 DSC00039 DSC00016 DSC00038 DSC00030 DSC00052 DSC00032 DSC00025 DSC00058 DSC00044 DSC00049 DSC00061 DSC00051 DSC00047 DSC00059 DSC00042 DSC00060 DSC00023 DSC00003 DSC00040 DSC00029 DSC00053

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00003
DSC00003
DSC00011
DSC00011
DSC00015
DSC00015
DSC_0960
DSC_0960
DSC00001
DSC00001
DSC00009
DSC00009
DSC00004
DSC00004
DSC00013
DSC00013
DSC_0955
DSC_0955
DSC00010
DSC00010
DSC00014
DSC00014
DSC00005
DSC00005
DSC00012
DSC00012
DSC00017
DSC00017
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00003 DSC00011 DSC00015 DSC_0960 DSC00001 DSC00009 DSC00004 DSC00013 DSC_0955 DSC00010 DSC00014 DSC00005 DSC00012 DSC00017 DSC00016

Rada KSOiW, Siedlce, 2017r.

DSC00015
DSC00015
DSC00005
DSC00005
DSC00018
DSC00018
DSC00014
DSC00014
DSC00013
DSC00013
DSC00006
DSC00006
DSC00002
DSC00002
DSC00001
DSC00001
DSC00003
DSC00003
DSC00022
DSC00022
DSC00010
DSC00010
DSC00017
DSC00017
DSC00012
DSC00012
DSC00009
DSC00009
DSC00008
DSC00008
DSC00019
DSC00019
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00015 DSC00005 DSC00018 DSC00014 DSC00013 DSC00006 DSC00002 DSC00001 DSC00003 DSC00022 DSC00010 DSC00017 DSC00012 DSC00009 DSC00008 DSC00019 DSC00016

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0326
DSC_0326
DSC_0175
DSC_0175
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0405
DSC_0405
DSC_0367
DSC_0367
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0286
DSC_0286
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0305
DSC_0305
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0330
DSC_0330
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0291
DSC_0291
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0322
DSC_0322
Previous Next Play Pause
DSC_0326 DSC_0175 DSC_0405a DSC_0355 DSC_0161 DSC_0223 DSC_0405 DSC_0367 DSC_0265 DSC_0353 DSC_0187 DSC_0293 DSC_0323 DSC_0399 DSC_0321 DSC_0286 DSC_0354 DSC_0219 DSC_0262 DSC_0181 DSC_0288 DSC_0392 DSC_0305 DSC_0358 DSC_0310 DSC_0329 DSC_0325 DSC_0261 DSC_0316 DSC_0330 DSC_0409 DSC_0289 DSC_0307 DSC_0159 DSC_0291 DSC_0153 DSC_0166 DSC_0234 DSC_0282 DSC_0245 DSC_0397 DSC_0179 DSC_0406 DSC_0177 DSC_0173 DSC_0251 DSC_0164 DSC_0249 DSC_0315 DSC_0322

WZD KSOIW 17- 18 MAJA 2018R.

DSC00047
DSC00047
DSC00012
DSC00012
DSC00016
DSC00016
DSC00017
DSC00017
DSC00114
DSC00114
127
127
DSC00033
DSC00033
DSC00015
DSC00015
DSC00090
DSC00090
DSC00054
DSC00054
DSC00118
DSC00118
DSC00104
DSC00104
DSC00049
DSC00049
DSC00020
DSC00020
DSC00046
DSC00046
DSC00058
DSC00058
DSC00086
DSC00086
DSC00014
DSC00014
DSC00124
DSC00124
DSC00106
DSC00106
DSC00064
DSC00064
DSC00110
DSC00110
DSC00068
DSC00068
DSC00112
DSC00112
DSC00021
DSC00021
proksa
proksa
DSC00037
DSC00037
DSC00055
DSC00055
DSC00001
DSC00001
DSC00043
DSC00043
DSC00122
DSC00122
DSC00061
DSC00061
DSC00076
DSC00076
DSC00067
DSC00067
DSC00036
DSC00036
DSC00084
DSC00084
DSC00052
DSC00052
DSC00010
DSC00010
DSC00040
DSC00040
DSC00074
DSC00074
DSC00051
DSC00051
DSC00108
DSC00108
DSC00102
DSC00102
DSC00042
DSC00042
DSC00096
DSC00096
DSC00083
DSC00083
DSC00003
DSC00003
DSC00085
DSC00085
DSC00078
DSC00078
DSC00079
DSC00079
Previous Next Play Pause
DSC00047 DSC00012 DSC00016 DSC00017 DSC00114 127 DSC00033 DSC00015 DSC00090 DSC00054 DSC00118 DSC00104 DSC00049 DSC00020 DSC00046 DSC00058 DSC00086 DSC00014 DSC00124 DSC00106 DSC00064 DSC00110 DSC00068 DSC00112 DSC00021 proksa DSC00037 DSC00055 DSC00001 DSC00043 DSC00122 DSC00061 DSC00076 DSC00067 DSC00036 DSC00084 DSC00052 DSC00010 DSC00040 DSC00074 DSC00051 DSC00108 DSC00102 DSC00042 DSC00096 DSC00083 DSC00003 DSC00085 DSC00078 DSC00079

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00008
DSC00008
DSC00002
DSC00002
DSC00004
DSC00004
DSC00007
DSC00007
DSC00013
DSC00013
DSC00011
DSC00011
DSC00001
DSC00001
DSC00005
DSC00005
DSC00012
DSC00012
DSC00003
DSC00003
DSC00010
DSC00010
DSC00021
DSC00021
DSC00006
DSC00006
DSC00009
DSC00009
DSC00014
DSC00014
Previous Next Play Pause
DSC00008 DSC00002 DSC00004 DSC00007 DSC00013 DSC00011 DSC00001 DSC00005 DSC00012 DSC00003 DSC00010 DSC00021 DSC00006 DSC00009 DSC00014

Od 1 czerwca obowiązuje nowe prawo, które nakazuje, aby w Bawarii chrześcijańskie krzyże wisiały przy wejściu do wszystkich budynków publicznych. To konsekwencja ustawy, którą ogłosił w kwietniu tego roku bawarski rząd Unii Chrześcijańsko-Społecznej.

Premier Bawarii Markus Soeder z CSU przypomniał, że krzyż to symbol miłosierdzia ludzkiej godności i tolerancji, a jego powrót do budynków publicznych to odrodzenie chrześcijańskiej tożsamości. Szefowa bawarskiej SPD Natascha Kohnen żąda natomiast od premiera Bawarii natychmiastowego wycofania ustawy.

Czytaj więcej na stronie:

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót