A A A

Płace

 Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany do konsultacji projekt rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Plik w załączniku.

Attachments:
Download this file (7.pdf)7.pdf[ ]115 kB

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Attachments:
Download this file (obwieszcz_wyn_prac_sam.pdf)obwieszcz_wyn_prac_sam.pdf[ ]855 kB
Download this file (usta_o_prac_sam.pdf)usta_o_prac_sam.pdf[ ]442 kB

Plik PDF w załączniku

Attachments:
Download this file (wyn_prac_samorzad.pdf)wyn_prac_samorzad.pdf[ ]214 kB

Rozporzadzenie MPiPS 17.03.2009 -wynagrodzenia (zał_1)

Rozporzadzenie RM z 18.03.2009 - wynagradzanie pracownikow samorzadowych (zał._2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 kwietnia 2008 r (zał._3)

Ustawa o pracownikach samorzadowych (zał._4)

Ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 79, poz. 431)- (zał-5)

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (zał_6)

Ustawa z 20 lipca 1990 r.o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (zał_7)

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (zał- 8)

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[ ]62 kB
Download this file (2.pdf)2.pdf[ ]642 kB
Download this file (3.pdf)3.pdf[ ]100 kB
Download this file (4.pdf)4.pdf[ ]71 kB
Download this file (5.pdf)5.pdf[ ]162 kB
Download this file (6.pdf)6.pdf[ ]240 kB
Download this file (7.pdf)7.pdf[ ]115 kB
Download this file (8.pdf)8.pdf[ ]213 kB

Wczoraj, 26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument skierowano do publikacji, wchodzi on w życie 1 kwietnia br.

Zgodnie z przepisami  ustawy Karta Nauczyciela, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa w drodze rozporządzenia corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758