A A A

Zdjęcia 2017- 2018r.

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
DSC00677
DSC00677
DSC00646
DSC00646
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
DSC00639
DSC00639
DSC00664
DSC00664
DSC00650
DSC00650
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
DSC00686
DSC00686
DSC00695
DSC00695
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
DSC00699
DSC00699
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
DSC00698
DSC00698
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
DSC00628
DSC00628
DSC00634
DSC00634
DSC00661(1)
DSC00661(1)
DSC00656(1)
DSC00656(1)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
DSC00696
DSC00696
DSC00694
DSC00694
DSC00692
DSC00692
DSC00664(1)
DSC00664(1)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
DSC00649
DSC00649
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
DSC00665
DSC00665
Previous Next Play Pause
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie) DSC00677 DSC00646 IMG_20180702_120125 (Kopiowanie) IMG_20180702_115415 (Kopiowanie) DSC00639 DSC00664 DSC00650 IMG_20180702_120335 (Kopiowanie) IMG_20180702_114536 (Kopiowanie) DSC00686 DSC00695 IMG_20180702_115431 (Kopiowanie) DSC00699 IMG_20180702_124113 (Kopiowanie) DSC00698 IMG_20180702_114451 (Kopiowanie) DSC00628 DSC00634 DSC00661(1) DSC00656(1) IMG_20180702_130229 (Kopiowanie) DSC00696 DSC00694 DSC00692 DSC00664(1) IMG_20180702_114407 (Kopiowanie) IMG_20180702_130227 (Kopiowanie) IMG_20180702_124052 (Kopiowanie) IMG_20180702_120258 (Kopiowanie) DSC00649 IMG_20180702_143935 (Kopiowanie) IMG_20180702_124032 (Kopiowanie) DSC00665

 Rada Sekcji, Warszawa 05.04.2017r.

DSC00009
DSC00009
DSC00020
DSC00020
DSC00021
DSC00021
DSC00008
DSC00008
DSC00007
DSC00007
DSC00015
DSC00015
DSC00011
DSC00011
DSC00006
DSC00006
DSC00010
DSC00010
DSC00014
DSC00014
DSC00005
DSC00005
DSC00012
DSC00012
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00020 DSC00021 DSC00008 DSC00007 DSC00015 DSC00011 DSC00006 DSC00010 DSC00014 DSC00005 DSC00012 DSC00016

 Rada Sekcji, Bytom 25.05.2017r.

DSC00043
DSC00043
DSC00050
DSC00050
DSC00015
DSC00015
DSC00061
DSC00061
DSC00058
DSC00058
DSC00059
DSC00059
DSC00030
DSC00030
DSC00019
DSC00019
DSC00047
DSC00047
DSC00016
DSC00016
DSC00060
DSC00060
DSC00051
DSC00051
DSC00023
DSC00023
DSC00005
DSC00005
DSC00040
DSC00040
DSC00042
DSC00042
DSC00038
DSC00038
DSC00045
DSC00045
DSC00032
DSC00032
DSC00052
DSC00052
DSC00053
DSC00053
DSC00004
DSC00004
DSC00039
DSC00039
DSC00033
DSC00033
DSC00031
DSC00031
DSC00044
DSC00044
DSC00003
DSC00003
DSC00029
DSC00029
DSC00025
DSC00025
DSC00049
DSC00049
Previous Next Play Pause
DSC00043 DSC00050 DSC00015 DSC00061 DSC00058 DSC00059 DSC00030 DSC00019 DSC00047 DSC00016 DSC00060 DSC00051 DSC00023 DSC00005 DSC00040 DSC00042 DSC00038 DSC00045 DSC00032 DSC00052 DSC00053 DSC00004 DSC00039 DSC00033 DSC00031 DSC00044 DSC00003 DSC00029 DSC00025 DSC00049

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00016
DSC00016
DSC_0955
DSC_0955
DSC00005
DSC00005
DSC00003
DSC00003
DSC00009
DSC00009
DSC00013
DSC00013
DSC00004
DSC00004
DSC00015
DSC00015
DSC00001
DSC00001
DSC00017
DSC00017
DSC00010
DSC00010
DSC_0960
DSC_0960
DSC00011
DSC00011
DSC00014
DSC00014
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00016 DSC_0955 DSC00005 DSC00003 DSC00009 DSC00013 DSC00004 DSC00015 DSC00001 DSC00017 DSC00010 DSC_0960 DSC00011 DSC00014 DSC00012

Rada KSOiW, Siedlce, 2017r.

DSC00013
DSC00013
DSC00001
DSC00001
DSC00010
DSC00010
DSC00022
DSC00022
DSC00003
DSC00003
DSC00005
DSC00005
DSC00017
DSC00017
DSC00016
DSC00016
DSC00009
DSC00009
DSC00015
DSC00015
DSC00002
DSC00002
DSC00014
DSC00014
DSC00006
DSC00006
DSC00018
DSC00018
DSC00019
DSC00019
DSC00008
DSC00008
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00001 DSC00010 DSC00022 DSC00003 DSC00005 DSC00017 DSC00016 DSC00009 DSC00015 DSC00002 DSC00014 DSC00006 DSC00018 DSC00019 DSC00008 DSC00012

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0305
DSC_0305
DSC_0238
DSC_0238
DSC_0267
DSC_0267
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0405
DSC_0405
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0175
DSC_0175
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0291
DSC_0291
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0187
DSC_0187
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0269
DSC_0269
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0310
DSC_0310
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0367
DSC_0367
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0261
DSC_0261
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0353
DSC_0353
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0285
DSC_0285
Previous Next Play Pause
DSC_0305 DSC_0238 DSC_0267 DSC_0164 DSC_0181 DSC_0323 DSC_0289 DSC_0307 DSC_0392 DSC_0316 DSC_0265 DSC_0354 DSC_0329 DSC_0405 DSC_0321 DSC_0159 DSC_0175 DSC_0173 DSC_0291 DSC_0326 DSC_0358 DSC_0187 DSC_0282 DSC_0166 DSC_0269 DSC_0184 DSC_0245 DSC_0161 DSC_0324 DSC_0177 DSC_0219 DSC_0325 DSC_0310 DSC_0153 DSC_0293 DSC_0397 DSC_0262 DSC_0367 DSC_0405a DSC_0261 DSC_0249 DSC_0223 DSC_0288 DSC_0353 DSC_0406 DSC_0315 DSC_0355 DSC_0399 DSC_0234 DSC_0285

WZD KSOIW 17- 18 MAJA 2018R.

DSC00096
DSC00096
DSC00114
DSC00114
DSC00008
DSC00008
DSC00123
DSC00123
DSC00070
DSC00070
DSC00003
DSC00003
DSC00051
DSC00051
DSC00079
DSC00079
DSC00110
DSC00110
DSC00010
DSC00010
127
127
DSC00118
DSC00118
DSC00032
DSC00032
DSC00076
DSC00076
DSC00016
DSC00016
DSC00113
DSC00113
DSC00093
DSC00093
DSC00085
DSC00085
DSC00111
DSC00111
DSC00019
DSC00019
DSC00018
DSC00018
DSC00088
DSC00088
DSC00087
DSC00087
DSC00061
DSC00061
DSC00013
DSC00013
DSC00020
DSC00020
DSC00094
DSC00094
DSC00120
DSC00120
DSC00089
DSC00089
DSC00057
DSC00057
DSC00021
DSC00021
DSC00117
DSC00117
DSC00044
DSC00044
DSC00108
DSC00108
DSC00011
DSC00011
DSC00054
DSC00054
DSC00127
DSC00127
124
124
DSC00102
DSC00102
DSC00017
DSC00017
DSC00049
DSC00049
DSC00086
DSC00086
DSC00081
DSC00081
DSC00014
DSC00014
DSC00059
DSC00059
DSC00078
DSC00078
DSC00109
DSC00109
DSC00067
DSC00067
DSC00041
DSC00041
DSC00040
DSC00040
Previous Next Play Pause
DSC00096 DSC00114 DSC00008 DSC00123 DSC00070 DSC00003 DSC00051 DSC00079 DSC00110 DSC00010 127 DSC00118 DSC00032 DSC00076 DSC00016 DSC00113 DSC00093 DSC00085 DSC00111 DSC00019 DSC00018 DSC00088 DSC00087 DSC00061 DSC00013 DSC00020 DSC00094 DSC00120 DSC00089 DSC00057 DSC00021 DSC00117 DSC00044 DSC00108 DSC00011 DSC00054 DSC00127 124 DSC00102 DSC00017 DSC00049 DSC00086 DSC00081 DSC00014 DSC00059 DSC00078 DSC00109 DSC00067 DSC00041 DSC00040

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00013
DSC00013
DSC00006
DSC00006
DSC00011
DSC00011
DSC00001
DSC00001
DSC00002
DSC00002
DSC00010
DSC00010
DSC00003
DSC00003
DSC00009
DSC00009
DSC00014
DSC00014
DSC00021
DSC00021
DSC00004
DSC00004
DSC00008
DSC00008
DSC00007
DSC00007
DSC00005
DSC00005
DSC00012
DSC00012
Previous Next Play Pause
DSC00013 DSC00006 DSC00011 DSC00001 DSC00002 DSC00010 DSC00003 DSC00009 DSC00014 DSC00021 DSC00004 DSC00008 DSC00007 DSC00005 DSC00012

Podkategorie

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót