A A A

Zdjęcia 2017- 2018r.

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę - 2018r.

DSC00677
DSC00677
DSC00699
DSC00699
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115431 (Kopiowanie)
DSC00665
DSC00665
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120335 (Kopiowanie)
DSC00656(1)
DSC00656(1)
DSC00695
DSC00695
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130229 (Kopiowanie)
DSC00649
DSC00649
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114451 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124113 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120210 (Kopiowanie)
DSC00692
DSC00692
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
IMG_20180702_115415 (Kopiowanie)
DSC00646
DSC00646
DSC00650
DSC00650
DSC00628
DSC00628
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124032 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
IMG_20180702_124052 (Kopiowanie)
DSC00664(1)
DSC00664(1)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120258 (Kopiowanie)
DSC00696
DSC00696
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_143935 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
IMG_20180702_120125 (Kopiowanie)
DSC00694
DSC00694
DSC00661(1)
DSC00661(1)
DSC00664
DSC00664
DSC00698
DSC00698
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
IMG_20180702_130227 (Kopiowanie)
DSC00639
DSC00639
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114407 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
IMG_20180702_114536 (Kopiowanie)
DSC00634
DSC00634
DSC00686
DSC00686
Previous Next Play Pause
DSC00677 DSC00699 IMG_20180702_115431 (Kopiowanie) DSC00665 IMG_20180702_120335 (Kopiowanie) DSC00656(1) DSC00695 IMG_20180702_130229 (Kopiowanie) DSC00649 IMG_20180702_114451 (Kopiowanie) IMG_20180702_124113 (Kopiowanie) IMG_20180702_120210 (Kopiowanie) DSC00692 IMG_20180702_115415 (Kopiowanie) DSC00646 DSC00650 DSC00628 IMG_20180702_124032 (Kopiowanie) IMG_20180702_124052 (Kopiowanie) DSC00664(1) IMG_20180702_120258 (Kopiowanie) DSC00696 IMG_20180702_143935 (Kopiowanie) IMG_20180702_120125 (Kopiowanie) DSC00694 DSC00661(1) DSC00664 DSC00698 IMG_20180702_130227 (Kopiowanie) DSC00639 IMG_20180702_114407 (Kopiowanie) IMG_20180702_114536 (Kopiowanie) DSC00634 DSC00686

KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY- 09-10.06.2018r.

DSC_0261
DSC_0261
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0307
DSC_0307
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0164
DSC_0164
DSC_0234
DSC_0234
DSC_0323
DSC_0323
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0289
DSC_0289
DSC_0288
DSC_0288
DSC_0267
DSC_0267
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0355
DSC_0355
DSC_0175
DSC_0175
DSC_0291
DSC_0291
DSC_0405a
DSC_0405a
DSC_0315
DSC_0315
DSC_0367
DSC_0367
DSC_0322
DSC_0322
DSC_0326
DSC_0326
DSC_0325
DSC_0325
DSC_0262
DSC_0262
DSC_0245
DSC_0245
DSC_0285
DSC_0285
DSC_0238
DSC_0238
DSC_0181
DSC_0181
DSC_0286
DSC_0286
DSC_0184
DSC_0184
DSC_0282
DSC_0282
DSC_0265
DSC_0265
DSC_0406
DSC_0406
DSC_0316
DSC_0316
DSC_0219
DSC_0219
DSC_0329
DSC_0329
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0249
DSC_0249
DSC_0269
DSC_0269
DSC_0392
DSC_0392
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0409
DSC_0409
DSC_0293
DSC_0293
DSC_0324
DSC_0324
DSC_0223
DSC_0223
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0321
DSC_0321
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0354
DSC_0354
DSC_0161
DSC_0161
DSC_0305
DSC_0305
Previous Next Play Pause
DSC_0261 DSC_0166 DSC_0307 DSC_0399 DSC_0173 DSC_0164 DSC_0234 DSC_0323 DSC_0179 DSC_0289 DSC_0288 DSC_0267 DSC_0397 DSC_0355 DSC_0175 DSC_0291 DSC_0405a DSC_0315 DSC_0367 DSC_0322 DSC_0326 DSC_0325 DSC_0262 DSC_0245 DSC_0285 DSC_0238 DSC_0181 DSC_0286 DSC_0184 DSC_0282 DSC_0265 DSC_0406 DSC_0316 DSC_0219 DSC_0329 DSC_0358 DSC_0249 DSC_0269 DSC_0392 DSC_0159 DSC_0409 DSC_0293 DSC_0324 DSC_0223 DSC_0177 DSC_0321 DSC_0153 DSC_0354 DSC_0161 DSC_0305

WZD KSOIW 17- 18 MAJA 2018R.

DSC00061
DSC00061
DSC00045
DSC00045
125
125
DSC00042
DSC00042
DSC00111
DSC00111
DSC00077
DSC00077
DSC00093
DSC00093
DSC00102
DSC00102
DSC00072
DSC00072
DSC00124
DSC00124
DSC00065
DSC00065
DSC00120
DSC00120
DSC00010
DSC00010
DSC00078
DSC00078
DSC00043
DSC00043
DSC00011
DSC00011
DSC00106
DSC00106
DSC00050
DSC00050
DSC00058
DSC00058
DSC00054
DSC00054
127
127
124
124
DSC00009
DSC00009
129
129
DSC00012
DSC00012
DSC00079
DSC00079
DSC00036
DSC00036
DSC00109
DSC00109
DSC00044
DSC00044
DSC00057
DSC00057
DSC00018
DSC00018
DSC00086
DSC00086
DSC00019
DSC00019
DSC00001
DSC00001
DSC00053
DSC00053
DSC00027
DSC00027
DSC00013
DSC00013
DSC00100
DSC00100
DSC00104
DSC00104
126
126
DSC00003
DSC00003
DSC00039
DSC00039
DSC00038
DSC00038
DSC00105
DSC00105
DSC00021
DSC00021
DSC00014
DSC00014
DSC00017
DSC00017
DSC00035
DSC00035
DSC00016
DSC00016
DSC00033
DSC00033
Previous Next Play Pause
DSC00061 DSC00045 125 DSC00042 DSC00111 DSC00077 DSC00093 DSC00102 DSC00072 DSC00124 DSC00065 DSC00120 DSC00010 DSC00078 DSC00043 DSC00011 DSC00106 DSC00050 DSC00058 DSC00054 127 124 DSC00009 129 DSC00012 DSC00079 DSC00036 DSC00109 DSC00044 DSC00057 DSC00018 DSC00086 DSC00019 DSC00001 DSC00053 DSC00027 DSC00013 DSC00100 DSC00104 126 DSC00003 DSC00039 DSC00038 DSC00105 DSC00021 DSC00014 DSC00017 DSC00035 DSC00016 DSC00033

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00011
DSC00011
DSC00001
DSC00001
DSC00005
DSC00005
DSC00006
DSC00006
DSC00002
DSC00002
DSC00021
DSC00021
DSC00007
DSC00007
DSC00004
DSC00004
DSC00008
DSC00008
DSC00009
DSC00009
DSC00014
DSC00014
DSC00012
DSC00012
DSC00003
DSC00003
DSC00013
DSC00013
DSC00010
DSC00010
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00001 DSC00005 DSC00006 DSC00002 DSC00021 DSC00007 DSC00004 DSC00008 DSC00009 DSC00014 DSC00012 DSC00003 DSC00013 DSC00010

 Rada Sekcji, Warszawa 05.04.2017r.

DSC00012
DSC00012
DSC00014
DSC00014
DSC00020
DSC00020
DSC00006
DSC00006
DSC00015
DSC00015
DSC00021
DSC00021
DSC00010
DSC00010
DSC00005
DSC00005
DSC00016
DSC00016
DSC00007
DSC00007
DSC00011
DSC00011
DSC00009
DSC00009
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00012 DSC00014 DSC00020 DSC00006 DSC00015 DSC00021 DSC00010 DSC00005 DSC00016 DSC00007 DSC00011 DSC00009 DSC00008

 Rada Sekcji, Bytom 25.05.2017r.

DSC00060
DSC00060
DSC00061
DSC00061
DSC00029
DSC00029
DSC00047
DSC00047
DSC00015
DSC00015
DSC00030
DSC00030
DSC00005
DSC00005
DSC00033
DSC00033
DSC00045
DSC00045
DSC00058
DSC00058
DSC00038
DSC00038
DSC00023
DSC00023
DSC00059
DSC00059
DSC00044
DSC00044
DSC00025
DSC00025
DSC00019
DSC00019
DSC00031
DSC00031
DSC00004
DSC00004
DSC00053
DSC00053
DSC00052
DSC00052
DSC00003
DSC00003
DSC00049
DSC00049
DSC00043
DSC00043
DSC00051
DSC00051
DSC00050
DSC00050
DSC00032
DSC00032
DSC00016
DSC00016
DSC00042
DSC00042
DSC00040
DSC00040
DSC00039
DSC00039
Previous Next Play Pause
DSC00060 DSC00061 DSC00029 DSC00047 DSC00015 DSC00030 DSC00005 DSC00033 DSC00045 DSC00058 DSC00038 DSC00023 DSC00059 DSC00044 DSC00025 DSC00019 DSC00031 DSC00004 DSC00053 DSC00052 DSC00003 DSC00049 DSC00043 DSC00051 DSC00050 DSC00032 DSC00016 DSC00042 DSC00040 DSC00039

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00003
DSC00003
DSC00017
DSC00017
DSC00001
DSC00001
DSC00011
DSC00011
DSC00012
DSC00012
DSC_0960
DSC_0960
DSC00015
DSC00015
DSC00016
DSC00016
DSC00014
DSC00014
DSC00005
DSC00005
DSC00013
DSC00013
DSC_0955
DSC_0955
DSC00010
DSC00010
DSC00009
DSC00009
DSC00004
DSC00004
Previous Next Play Pause
DSC00003 DSC00017 DSC00001 DSC00011 DSC00012 DSC_0960 DSC00015 DSC00016 DSC00014 DSC00005 DSC00013 DSC_0955 DSC00010 DSC00009 DSC00004

Rada KSOiW, Siedlce, 2017r.

DSC00016
DSC00016
DSC00015
DSC00015
DSC00017
DSC00017
DSC00009
DSC00009
DSC00018
DSC00018
DSC00013
DSC00013
DSC00010
DSC00010
DSC00012
DSC00012
DSC00002
DSC00002
DSC00019
DSC00019
DSC00022
DSC00022
DSC00014
DSC00014
DSC00008
DSC00008
DSC00003
DSC00003
DSC00006
DSC00006
DSC00001
DSC00001
DSC00005
DSC00005
Previous Next Play Pause
DSC00016 DSC00015 DSC00017 DSC00009 DSC00018 DSC00013 DSC00010 DSC00012 DSC00002 DSC00019 DSC00022 DSC00014 DSC00008 DSC00003 DSC00006 DSC00001 DSC00005

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758