Zdjęcia

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

WZD KSOIW 17- 18MAJA 2018R.

DSC00063
DSC00063
DSC00027
DSC00027
DSC00016
DSC00016
DSC00039
DSC00039
DSC00089
DSC00089
DSC00033
DSC00033
DSC00034
DSC00034
DSC00010
DSC00010
DSC00084
DSC00084
DSC00120
DSC00120
125
125
DSC00043
DSC00043
DSC00086
DSC00086
DSC00032
DSC00032
DSC00049
DSC00049
DSC00115
DSC00115
DSC00050
DSC00050
122
122
DSC00119
DSC00119
DSC00061
DSC00061
DSC00048
DSC00048
DSC00109
DSC00109
DSC00012
DSC00012
DSC00036
DSC00036
DSC00112
DSC00112
DSC00114
DSC00114
DSC00069
DSC00069
127
127
DSC00117
DSC00117
DSC00046
DSC00046
DSC00080
DSC00080
DSC00070
DSC00070
DSC00102
DSC00102
DSC00095
DSC00095
124
124
DSC00077
DSC00077
DSC00020
DSC00020
DSC00021
DSC00021
DSC00076
DSC00076
proksa
proksa
DSC00094
DSC00094
126
126
DSC00013
DSC00013
DSC00113
DSC00113
DSC00127
DSC00127
DSC00062
DSC00062
DSC00090
DSC00090
DSC00008
DSC00008
123
123
DSC00031
DSC00031
Previous Next Play Pause
DSC00063 DSC00027 DSC00016 DSC00039 DSC00089 DSC00033 DSC00034 DSC00010 DSC00084 DSC00120 125 DSC00043 DSC00086 DSC00032 DSC00049 DSC00115 DSC00050 122 DSC00119 DSC00061 DSC00048 DSC00109 DSC00012 DSC00036 DSC00112 DSC00114 DSC00069 127 DSC00117 DSC00046 DSC00080 DSC00070 DSC00102 DSC00095 124 DSC00077 DSC00020 DSC00021 DSC00076 proksa DSC00094 126 DSC00013 DSC00113 DSC00127 DSC00062 DSC00090 DSC00008 123 DSC00031

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00006
DSC00006
DSC00012
DSC00012
DSC00003
DSC00003
DSC00002
DSC00002
DSC00004
DSC00004
DSC00008
DSC00008
DSC00014
DSC00014
DSC00001
DSC00001
DSC00021
DSC00021
DSC00011
DSC00011
DSC00013
DSC00013
DSC00005
DSC00005
DSC00007
DSC00007
DSC00010
DSC00010
DSC00009
DSC00009
Previous Next Play Pause
DSC00006 DSC00012 DSC00003 DSC00002 DSC00004 DSC00008 DSC00014 DSC00001 DSC00021 DSC00011 DSC00013 DSC00005 DSC00007 DSC00010 DSC00009

Rada KSOiW 23-24.11.2017r.

DSC00009
DSC00009
DSC00022
DSC00022
DSC00019
DSC00019
DSC00006
DSC00006
DSC00013
DSC00013
DSC00012
DSC00012
DSC00016
DSC00016
DSC00010
DSC00010
DSC00015
DSC00015
DSC00017
DSC00017
DSC00005
DSC00005
DSC00003
DSC00003
DSC00001
DSC00001
DSC00014
DSC00014
DSC00018
DSC00018
DSC00008
DSC00008
DSC00002
DSC00002
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00022 DSC00019 DSC00006 DSC00013 DSC00012 DSC00016 DSC00010 DSC00015 DSC00017 DSC00005 DSC00003 DSC00001 DSC00014 DSC00018 DSC00008 DSC00002

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00014
DSC00014
DSC00001
DSC00001
DSC_0960
DSC_0960
DSC00003
DSC00003
DSC00005
DSC00005
DSC00013
DSC00013
DSC00012
DSC00012
DSC00004
DSC00004
DSC_0955
DSC_0955
DSC00015
DSC00015
DSC00017
DSC00017
DSC00011
DSC00011
DSC00009
DSC00009
DSC00010
DSC00010
DSC00016
DSC00016
Previous Next Play Pause
DSC00014 DSC00001 DSC_0960 DSC00003 DSC00005 DSC00013 DSC00012 DSC00004 DSC_0955 DSC00015 DSC00017 DSC00011 DSC00009 DSC00010 DSC00016

 

Rada Sekcji 25.05.2017r.

DSC00059
DSC00059
DSC00052
DSC00052
DSC00051
DSC00051
DSC00038
DSC00038
DSC00047
DSC00047
DSC00019
DSC00019
DSC00039
DSC00039
DSC00005
DSC00005
DSC00042
DSC00042
DSC00016
DSC00016
DSC00043
DSC00043
DSC00029
DSC00029
DSC00061
DSC00061
DSC00040
DSC00040
DSC00049
DSC00049
DSC00015
DSC00015
DSC00045
DSC00045
DSC00050
DSC00050
DSC00030
DSC00030
DSC00044
DSC00044
DSC00060
DSC00060
DSC00031
DSC00031
DSC00058
DSC00058
DSC00003
DSC00003
DSC00033
DSC00033
DSC00023
DSC00023
DSC00004
DSC00004
DSC00053
DSC00053
DSC00025
DSC00025
DSC00032
DSC00032
Previous Next Play Pause
DSC00059 DSC00052 DSC00051 DSC00038 DSC00047 DSC00019 DSC00039 DSC00005 DSC00042 DSC00016 DSC00043 DSC00029 DSC00061 DSC00040 DSC00049 DSC00015 DSC00045 DSC00050 DSC00030 DSC00044 DSC00060 DSC00031 DSC00058 DSC00003 DSC00033 DSC00023 DSC00004 DSC00053 DSC00025 DSC00032

Rada Sekcji 05.04.2017r.

DSC00010
DSC00010
DSC00007
DSC00007
DSC00008
DSC00008
DSC00009
DSC00009
DSC00011
DSC00011
DSC00016
DSC00016
DSC00014
DSC00014
DSC00012
DSC00012
DSC00005
DSC00005
DSC00020
DSC00020
DSC00021
DSC00021
DSC00015
DSC00015
DSC00006
DSC00006
Previous Next Play Pause
DSC00010 DSC00007 DSC00008 DSC00009 DSC00011 DSC00016 DSC00014 DSC00012 DSC00005 DSC00020 DSC00021 DSC00015 DSC00006

Rada Sekcji 15.02.2017r.

DSC00028
DSC00028
DSC00034
DSC00034
DSC00016
DSC00016
DSC00010
DSC00010
DSC00001
DSC00001
DSC00023
DSC00023
DSC00003
DSC00003
DSC00032
DSC00032
DSC00011
DSC00011
DSC00018
DSC00018
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00028 DSC00034 DSC00016 DSC00010 DSC00001 DSC00023 DSC00003 DSC00032 DSC00011 DSC00018 DSC00008

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00009
DSC00009
DSC00045
DSC00045
DSC00039
DSC00039
DSC00041
DSC00041
DSC00023
DSC00023
DSC00008
DSC00008
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00045 DSC00039 DSC00041 DSC00023 DSC00008

Rada Sekcji 23.08.2016r.

zdjecie
zdjecie
DSC00059
DSC00059
Previous Next Play Pause
zdjecie DSC00059

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00029
DSC00029
DSC00032
DSC00032
DSC00002
DSC00002
DSC00106
DSC00106
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00017
DSC00017
DSC00028
DSC00028
DSC00050
DSC00050
DSC00048
DSC00048
DSC00015
DSC00015
DSC00070
DSC00070
DSC00045
DSC00045
DSC00044
DSC00044
DSC00051
DSC00051
DSC00016
DSC00016
DSC00011
DSC00011
DSC00026
DSC00026
DSC00031
DSC00031
DSC00030
DSC00030
DSC00039
DSC00039
DSC00071
DSC00071
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
DSC00021
DSC00021
DSC00025
DSC00025
DSC00049
DSC00049
DSC00019
DSC00019
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00073
DSC00073
DSC00046
DSC00046
DSC00020
DSC00020
DSC00027
DSC00027
DSC00099
DSC00099
DSC00014
DSC00014
DSC00036
DSC00036
DSC00035
DSC00035
DSC00102
DSC00102
DSC00013
DSC00013
DSC00018
DSC00018
DSC00006
DSC00006
DSC00104
DSC00104
DSC00024
DSC00024
DSC00023
DSC00023
DSC00105
DSC00105
DSC00022
DSC00022
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
Previous Next Play Pause
DSC00029 DSC00032 DSC00002 DSC00106 DSC00004 (2) DSC00017 DSC00028 DSC00050 DSC00048 DSC00015 DSC00070 DSC00045 DSC00044 DSC00051 DSC00016 DSC00011 DSC00026 DSC00031 DSC00030 DSC00039 DSC00071 DSC00001 (2) DSC00021 DSC00025 DSC00049 DSC00019 DSC00005 (2) DSC00003 (2) DSC00073 DSC00046 DSC00020 DSC00027 DSC00099 DSC00014 DSC00036 DSC00035 DSC00102 DSC00013 DSC00018 DSC00006 DSC00104 DSC00024 DSC00023 DSC00105 DSC00022 DSC00006 (2)

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00011
DSC00011
DSC00009
DSC00009
DSC00016
DSC00016
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00005
DSC00005
DSC00007
DSC00007
DSC00003
DSC00003
DSC00008
DSC00008
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00015
DSC00015
DSC00013
DSC00013
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00019
DSC00019
DSC00006
DSC00006
DSC00012
DSC00012
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00004
DSC00004
DSC00018
DSC00018
DSC00002
DSC00002
DSC00010
DSC00010
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00009 DSC00016 DSC00011 — kopia DSC00005 DSC00007 DSC00003 DSC00008 DSC00020 — kopia DSC00015 DSC00013 DSC00008 — kopia DSC00014 — kopia DSC00019 DSC00006 DSC00012 DSC00003 (2) DSC00004 DSC00018 DSC00002 DSC00010 DSC00016 — kopia

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00034
DSC00034
DSC00020
DSC00020
DSC00030
DSC00030
DSC00036
DSC00036
DSC00031
DSC00031
Previous Next Play Pause
DSC00034 DSC00020 DSC00030 DSC00036 DSC00031

Rada Sekcji 19.02.2015

DSC00068
DSC00068
DSC00096
DSC00096
DSC00070
DSC00070
DSC00100
DSC00100
DSC00081
DSC00081
DSC00085
DSC00085
1
1
DSC00084
DSC00084
Previous Next Play Pause
DSC00068 DSC00096 DSC00070 DSC00100 DSC00081 DSC00085 1 DSC00084

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Previous Next Play Pause
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614181 SKMBT_C45214101614221 Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim SKMBT_C45214101614230 Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614200 Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie SKMBT_C45214101614210 Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie SKMBT_C45214101614201 Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie SKMBT_C45214101614170 SKMBT_C45214101614190 SKMBT_C45214101614231 SKMBT_C45214101614220 Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Praca bez podpisu Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614191 Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie SKMBT_C45214101614232 Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

DSC01262
DSC01262
DSC01254
DSC01254
DSC01255
DSC01255
DSC01260
DSC01260
DSC01249
DSC01249
DSC01259
DSC01259
DSC01258
DSC01258
DSC01253
DSC01253
IMG_1357
IMG_1357
DSC01250
DSC01250
rs
rs
delegaci
delegaci
Previous Next Play Pause
DSC01262 DSC01254 DSC01255 DSC01260 DSC01249 DSC01259 DSC01258 DSC01253 IMG_1357 DSC01250 rs delegaci

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02718
DSC02718
DSC02706_2
DSC02706_2
DSC02727_2
DSC02727_2
DSC02801
DSC02801
Previous Next Play Pause
DSC02718 DSC02706_2 DSC02727_2 DSC02801

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00003
DSC00003
DSC00001
DSC00001
DSC00004
DSC00004
DSC00002
DSC00002
DSC00008
DSC00008
DSC00005
DSC00005
DSC00006
DSC00006
DSC00007
DSC00007
Previous Next Play Pause
DSC00003 DSC00001 DSC00004 DSC00002 DSC00008 DSC00005 DSC00006 DSC00007

 Strajk 1994

Piotr Gierszewski
Piotr Gierszewski
Krzysztof Jędrzzejczyk
Krzysztof Jędrzzejczyk
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Msza Pasterska
Msza Pasterska
Ewa Tomaszewska
Ewa Tomaszewska
Grupa protestujących
Grupa protestujących
Wiesław Ciołkiewicz
Wiesław Ciołkiewicz
Opłatek Lechem Wałęsą
Opłatek Lechem Wałęsą
Nasz orzełek
Nasz orzełek
Teresa Kamińska
Teresa Kamińska
Odezwa
Odezwa
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
To dziełko Ewy Szemińskiej
To dziełko Ewy Szemińskiej
Antoni Chodorowski
Antoni Chodorowski
Previous Next Play Pause
Piotr Gierszewski Krzysztof Jędrzzejczyk Spotkanie z Lechem Felandyszem Msza Pasterska Ewa Tomaszewska Grupa protestujących Wiesław Ciołkiewicz Opłatek Lechem Wałęsą Nasz orzełek Teresa Kamińska Odezwa Opłatek z kard Jóżefem Glempem To dziełko Ewy Szemińskiej Antoni Chodorowski

 

 

Zdjęcia różne

rada6
rada6
wzd3
wzd3
protest2
protest2
rada39
rada39
protest10
protest10
rada21
rada21
rada43
rada43
_DSC5503
_DSC5503
rada24
rada24
rada33
rada33
wzd4
wzd4
protest16
protest16
rada12
rada12
rada7
rada7
protest15
protest15
rada35
rada35
rada36
rada36
rada32
rada32
DSC02056a
DSC02056a
protest7
protest7
protest12
protest12
wzd10
wzd10
rada22
rada22
torun2
torun2
wzd7
wzd7
wzd8
wzd8
1
1
rada31
rada31
protest5
protest5
img_4909
img_4909
rada26
rada26
prez
prez
DSC02059a
DSC02059a
rs
rs
wzd6
wzd6
protest4
protest4
rada11
rada11
rada37
rada37
protest9
protest9
protest14
protest14
rada38
rada38
rada1
rada1
rada3
rada3
protestglod
protestglod
rada9
rada9
rada27
rada27
rada5
rada5
rada29
rada29
rada10
rada10
wzd5
wzd5
Previous Next Play Pause
rada6 wzd3 protest2 rada39 protest10 rada21 rada43 _DSC5503 rada24 rada33 wzd4 protest16 rada12 rada7 protest15 rada35 rada36 rada32 DSC02056a protest7 protest12 wzd10 rada22 torun2 wzd7 wzd8 1 rada31 protest5 img_4909 rada26 prez DSC02059a rs wzd6 protest4 rada11 rada37 protest9 protest14 rada38 rada1 rada3 protestglod rada9 rada27 rada5 rada29 rada10 wzd5
A A A

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót