Drukuj

Sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA

Opublikowano: 24 stycznia  2021

W dniach 21-22 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej Platformy Edukacyjnej EZA. Organizatorem seminarium, które odbywało się w trybie zdalnym, była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wraz z Europejskim Centrum ds. pracowniczych EZA z siedzibą w Königswinter. W spotkaniu uczestniczyli członkowie nauczycielskich organizacji związkowych m.in. z Polski, Litwy, Niemiec, Portugalii, Austrii, Słowacji i Hiszpanii. 

Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali: 

- Ryszard Proksa - przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, 

- Zbigniew Świerczek - zastępca przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”, 

- Roman Laskowski - członek prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”, 

- Tomasz Gryczan - przedstawiciel międzynarodowy KSOiW NSZZ „Solidarność”. 

Pierwszy dzień Platformy Edukacyjnej był poświęcony analizie różnych modeli prowadzenia edukacji zdalnej w czasie pandemii. Tytułem wstępu, Przewodniczący Ryszard Proksa zaprezentował kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z kształceniem na odległość oraz skrócony harmonogram działań merytorycznych podejmowanych przez Krajowa Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w trakcie pandemii koronawirusa. Z kolei, członkowie prezydium KSOiW, Zbigniew Świerczek i Roman Laskowski szczegółowo wyjaśnili problemy środowiska pracowników oświaty związane z procederem ograniczania niektórych składników wynagrodzenia za czas przestoju w nauce oraz zmniejszającym się prestiżem zawodu pedagoga.    

W dalszej części seminarium radca prawny Tomasz Gryczan wygłosił referat w przedmiocie najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed związkami zawodowymi, nauczycielami i rodzicami w trakcie nauki zdalnej. Zwrócił on szczególną uwagę na takie zagadnienia, jak:  

✓ Niebezpieczeństwo ograniczenia roli dialogu społecznego pod pretekstem zwalczania skutków SARS-CoV-2, 

✓ Ryzyko zawieszenia dotychczasowych porozumień ze związkami zawodowymi pod pretekstem zwalczania skutków kryzysu ekonomicznego,  

✓ Niebezpieczeństwo ograniczenia autonomii i niezależności związków zawodowych względem władzy, 

✓ Utrata kontaktu związku zawodowego z jego członkami, 

✓ Ryzyko zróżnicowania zawodu nauczyciela i podziału na tych, którzy mają dostęp do nowoczesnych technologii i szkoleń w tym zakresie oraz pracowników oświaty pobawionych takich możliwości, 

✓ Zwiększona ilość obowiązków służbowych i dłuższy czas pracy bez dodatkowego wynagrodzenia, 

✓ Obawa związana ze zdrowiem będąca konsekwencją stresu i wydłużonego czasu pracy przed ekranem komputerowym, 

✓ Ryzyko pogorszenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, 

✓ Zmniejszona prywatność rodziców i uczniów, 

✓ Ryzyko naruszenia danych osobowych, 

✓ Cyberprzemoc, nękanie i dokuczanie w wirtualnym świecie, 

✓ Utrata motywacji do nauki w skutek braku bezpośredniego kontaktu z nauczycielem.  

W czasie podsumowania spotkania, członkowie Platformy Edukacyjnej wyrazili chęć i potrzebę kontynuowania dyskusji w obszarze zwalczania skutków epidemii SARS-CoV-2 oraz ekonomicznych i społecznych następstw nauki zdalnej.   

Opracował: 

Tomasz Gryczan