A A A

Koleżanki i Koledzy,

Wielu nauczycieli z dnia na dzień stanęło przed problemem przygotowania na prywatnych komputerach zajęć z wykorzystaniem metod  zdalnego nauczania. Świat cyfrowy, do którego musiała się przenieść w ekstraordynaryjnym trybie polska szkoła jest płaszczyzną nowych zagrożeń i wyzwań dla wszystkich pracowników oświaty. Jednym z takich problemów jest właściwe przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że na podstawie art. 10 ust.1 ustawy Prawo oświatowe do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m.in.:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

3) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Przepisy prawa pracy stanowią z kolei, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania pracy na danym stanowisku. W przypadku nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne na odległość, chodzi więc nie tylko o komputer wyposażony w oprogramowanie zdolne do transmisji materiałów niezbędnych do realizacji szkolnych programów nauczania, ale również przystosowane do przetwarzania zgodnie z prawem danych osobowych uczniów i rodziców.

W czasie epidemii koronawirusa szczególnego znaczenia dla nauczycieli nabiera przepis art. 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wskazuje on zakres przetwarzania danych osobowych przez szkoły i placówki oświatowe. Istotnym rozwiązaniem przewidzianym dla pracowników oświaty jest obowiązek zachowania w poufności informacji uzyskanych od uczniów. Dotyczy to zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów. Co ważne, rzeczona powinność dotyczy nie tylko nauczycieli, ale również pracowników administracji i obsługi szkolnej. Inaczej mówiąc przepis ten statuuje tajemnice zawodową pracowników oświaty. Z przestrzegania tej zasady będą mogli zwolnić pracowników szkoły zainteresowani tym uczniowie, a w przypadku dzieci niepełnoletnich - rodzice. Co ważne, w sytuacji zagrożenia zdrowia uczniów, a do takiej bezdyskusyjnie zalicza się epidemia koronawirusa, zachowanie poufności, w zakresie o jakim był mowa wyżej, nie obowiązuje.  

W ramach tej tematyki zachęcam do skorzystania z Poradnika RODO dla szkół przygotowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Poradnik zawiera zaktualizowane wskazówki, dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych. W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ "Solidarność"

Attachments:
Download this file (Poradnik dla szkół.pdf)Poradnik dla szkół.pdf[ ]1534 kB
Download this file (rodo.pdf)rodo.pdf[ ]207 kB

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.