Drukuj

Koleżanki i Koledzy, W dniu 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wskazany akt wykonawczy w sposób znaczący zmienia organizację pracy w polskich placówkach oświatowych.Niewątpliwie sukcesem NSZZ "Solidarność" jest usankcjonowanie w paragrafie 7 i 11 tego rozporządzenia prawa do wynagrodzenia ponadwymiarowego za cały okres reorganizacji zajęć szkolnych spowodowany epidemią koronawirusa.

Obecnie niektórzy dyrektorzy szkół wraz z przedstawicielami organów prowadzących dokonują nadinterpretacji nowych przepisów i starają się poprzez różne sztuczki biurokratyczne ograniczyć prawa pracownicze. W związku z powyższym w załączniku przesyłamy propozycję sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty. Apelujemy do wszystkich struktur zrzeszonych w Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" o aktywny udział w tworzeniu wskazanej dokumentacji szkolnej oraz o wzmożoną czujność przy opiniowaniu arkuszy organizacyjnych.

Ryszard Proksa

przewoniczący

Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty

NSZZ "Solidarność"