A A A
Attachments:
Download this file (komunikat 15 stycznia.pdf)komunikat 15 stycznia.pdf[ ][ ][ ][ ]1030 kB

O stanie realizacji podpisanego 07 kwietnia 2019 r przez NSZZ „Solidarność” porozumienia z rządem rozmawiali 27 czerwca br. w Warszawie przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim. W spotkaniu uczestniczyła także wiceminister Marzena Machałek.

Stronę związkową reprezentowali Ryszard Proksa, Jerzy Ewertowski i Ewa Roszyk.

Podczas spotkania minister edukacji zapewnił, że strona rządowa konsekwentnie realizuje zapisy porozumienia a ustawa wprowadzająca zmiany dotyczące poprawy sytuacji finansowej nauczycieli czeka na podpis Prezydenta RP. Jako przedstawiciele KSOiW NSZZ "Solidarność" zwróciliśmy uwagę, że art. 15 projektu ustawy zmieniającej ustawę Karta Nauczyciela oraz niektóre inne ustawy zwiększa wynagrodzenie nauczycieli o 9,6 % od 1 września do 31 grudnia 2019 r. Stąd nasza obawa, że nie wyobrażamy sobie sytuacji, by podwyżka wynagrodzeń obejmowała jedynie ten okres.

Niepewność ta spowodowana jest brakiem zabezpieczenia polegającego na ustaleniu odpowiedniej wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli w ustawie budżetowej państwa. Minister Piontkowski zapewnił o kontynuowaniu rozmów swojego resortu z Rządem RP w sprawie dalszego wzrostu płac w przyszłym roku. Zapewnił, że zabiega o zagwarantowanie środków na podwyżkę wynagrodzeń w roku 2020. Problemami tymi zajmie się reaktywowany Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Jednocześnie podkreślał, że mimo wycofania niekorzystnych zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, konieczny jest powrót do rozmów na ten temat w ramach kontynuacji prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Prace te, w powiązaniu ze zmianą systemu wynagradzania nauczycieli rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia. Będą one miały za zadanie przygotowanie materiałów do prac nad jego wdrożeniem w okresie powyborczym. 

Najważniejszą kwestią podczas rozmów podnoszoną przez związkowców było podjęcie pilnych prac nad opracowaniem założeń do zmiany systemu wynagradzania nauczycieli i zagwarantowanie środków na podwyżkę wynagrodzeń w roku 2020. Dariusz Piontkowski zadeklarował powołanie w tym celu zespołu, w którego skład wejdą związki zawodowe po 15 sierpnia br. 

Przedstawiciele Solidarności zwrócili uwagę na kilka spraw, które wymagają całkiem nowych rozwiązań. Są to kwestie dotyczące kompetencji kuratorów oświaty, roli rodziców w szkole czy komisji dyscyplinarnych.

Obie strony wyraziły nadzieję powrotu do konstruktywnych rozmów dotyczących wielu kwestii zmierzających do poprawy finansowej i zawodowej nauczycieli oraz powrotu do problemów zaniechanych przez minister Zalewską bądź zrealizowanych w sposób  niezadowalający i  z postulatami NSZZ "Solidarność". I tak zasygnalizowano konieczność do ponownego rozpatrzenia spraw związanych z możliwością wcześniejszego przejście na emeryturę przez tych nauczycieli, którym w 2008 roku niewiele zabrakło do nabycia tego uprawnienia (art. 88 KN), a którzy do chwili obecnej pozostali w zawodzie (ok. 12 tys.). W ten sposób chociaż częściowo przywrócona zostałaby zasada zaufania obywatela do państwa.

Ponadto zasygnalizowane zostały kwestie związane z: uśrednianiem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć, niezbędności podniesienia poziomu wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zatrudnionych w kuratoriach oświaty, rozszerzenia kategorii nauczycieli pełniących funkcje wychowawców (nie tylko klasy) czy poprawy przepisów dotyczących opiniowania arkuszy organizacyjnych i dofinansowania doskonalenia zawodowego. Poza tym sporo czasu poświęcono pragmatyce zawodowej nauczycieli praktycznej nauki zawodu, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz informatyków.

Osobne problemy dotyczyły niezbędnych zmian dotyczących zmian akcentów przejęcia przez państwo finansowania zadań oświatowych zmniejszając tym samym obowiązki z jednostek samorządu terytorialnego. Te, wstępnie, mogłyby mieć wpływ na finansowanie niewielkiej ich części. Powinno to zmniejszyć krytycyzm na przekazywanie zbyt małych środków finansowych przez budżet państwa na oświatę. 

Dużą bolączkę i konieczność zmian stanowi działalność komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. Zgłosiliśmy zwiększający się trend postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli, w tym rosnącą liczbę niezasługujących na rozpatrywanie. Strony umówiły się, że i ten problem wymaga modyfikacji.

Ewa Roszyk, Jerzy Ewertowski

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.