Drukuj

Sprawozdanie z Konferencji ETUCE w Brukseli- 19-20 września 2018r.

Opublikowano: 10 października 2018

W dniach 19-20 września 2018 r. w Brukseli odbyła się konferencja Europejskiego Komitetu Nauczycielskich Związków Zawodowych dotycząca wzmacniania roli partnerów społecznych w przedmiocie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w trakcie tego wydarzenia byli:

Agata Adamek – sekretarz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

Aniela Białowolska-Tejchman – wiceprzewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,

Tomasz Gryczan – przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

Konferencja w Brukseli była zwieńczeniem dwuletniego projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską, w trakcie którego miały miejsce łącznie trzy wizyty studyjne w Warszawie, Berlinie oraz Rzymie. Wnioski i wyniki badań przeprowadzonych w czasie tych spotkań znalazły odzwierciedlenie w raporcie przygotowanym przez jednego z głównych prelegentów belgijskiej konferencji, prof. Howarda Stevensona z Uniwersytetu w Nottingham. Podkreślił on w swoim przemówieniu rolę związków zawodowych w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zdaniem prof. Stevensona aktywność związków zawodowych miałaby się przejawiać w tej materii m.in. monitorowaniem zaleceń Rady Unii Europejskiej dla poszczególnych państw członkowskich. 

Inni uczestnicy dyskusji panelowej zwrócili uwagę na kwestię zapewnienia jakości w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Dyskutanci opowiedzieli się za ścisłą współpracą nauczycielskich związków zawodowych z organizacjami pracodawców sektora edukacji w promowaniu nowoczesnych metod kształcenia z uwzględnieniem wysokich kompetencji kadry prowadzącej szkolenia. Zaznaczono, iż kwestia ewaluacji nabiera zasadniczego znaczenia z uwagi na różnorodność placówek zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz coraz szerszą autonomią szkół w zakresie tworzonych ofert. 

Wartym odnotowania jest to, że w raporcie prof. Stevensona, który został zaprezentowany po raz pierwszy w czasie rzeczonej konferencji, znalazł się fragment poświęcony Instytutowi Promocji Nauczycieli „Solidarność” i jego jednostkom organizacyjnym tj. Instytutowi Doskonalenia Nauczycieli, Instytutowi Badań Społecznych oraz „Przeglądowi Oświatowemu”. W swoim opracowaniu uczony z Nottingham prezentuje działalność IPN „Solidarność” jako przykład wspierania nauczycieli przez związki zawodowe w zdobywaniu nowych umiejętności, kwalifikacji i wiadomości. 

Pełny raport można pobrać na stronie: 

https://csee-etuce.org/images/attachments/RP_TeachProfNeeds.pdf

Tomasz Gryczan