A A A
Attachments:
Download this file (10.  Kszt. zawodowe Zespół 19.04.2018.pdf)10. Kszt. zawodowe Zespół 19.04.2018.pdf[ ][ ][ ][ ]1558 kB
Download this file (Finanse w oświacie- IV 2018 r..pdf)Finanse w oświacie- IV 2018 r..pdf[ ][ ][ ][ ]2079 kB

System finansowania zadań oświatowych przypomina clowna w cyrku, odzianego w kostium, który wyposażony jest w kilkadziesiąt kieszeni. W każdej z nich znajduje się jakaś kwota pieniędzy i w zależności od doraźnych potrzeb, przekłada się je z jednej kieszeni do innych kies na poszczególne zadania oświatowe. W taki sposób scharakteryzowali system łożenia na poszczególne zadania związane z edukacją przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Zbigniew Świerczek i Jerzy Ewertowski podczas Spotkania Zespołu ....

do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się 19 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie.

Spotkanie poświęcone było kształceniu zawodowemu, o czym w końcowej części relacji oraz finansowaniu zadań oświatowych. Obie tematyki poprzedzone zostały prezentacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a które znajdują się w załącznikach.

Na taką krytykę systemu finansowania oświaty ma wpływ, zdaniem NSZZ "Solidarność", brak standardów edukacyjnych, a także rzeczywistej wyceny poszczególnych usług edukacyjnych. Kwestie te zgłaszane są od wielu lat przez nasz Związek, a mimo to różne ekipy rządowe stosują prowizoryczny i szacunkowy model łożenia na edukację. Odbywa się to więc niejako po omacku. Dlatego też, podczas dyskusji, ponowiony został postulat wprowadzenia standardów usług edukacyjnych wraz z ich wyceną.

W tym miejscu przypomniana została wcześniejsza propozycja finansowania zadań oświatowych, która wypracowywana była podczas ubiegłorocznych prac grupy roboczej do spraw wynagradzania pracowników i finansowania edukacji. Jako związek zawodowy pokładaliśmy w nowym podejściu, zawartym w projekcie finansowania zadań oświatowych, składającego się z czterech filarów -  wynikających z pokrywania 80 % wydatków związanych z realizacją ramowych planów nauczania, dodatkowej kwoty uwzględniającej rodzaj szkół (20 %), wydatków na ucznia i dodatkowego finansowania na ucznia - duże nadzieje. Niezrozumiałe jest dla KSOiW NSZZ "Solidarność" odstąpienie od tego pomysłu lub w najlepszym razie opieszałość. Jednocześnie wyrażona została opinia Krajowej Sekcji, że pokrywanie z budżetu państwa wydatków związanych z realizacją ramowych planów nauczania rodzi obawy Rządu dotyczące uwidocznienia się dużej liczby etatów w godzinach ponadwymiarowych (szacujemy 85 – a nawet 100 tys. etatów), na które należałoby wyasygnować dodatkowe środki finansowe. To naszym zdaniem może być głównym powodem wstrzymania prac nad nowym podejściem łożenia na oświatę. W tym miejscu ważne jest, by ustalić jaką część wydatków oświatowych ma pokrywać budżet centralny, a jaką jednostki samorządu terytorialnego z dochodów własnych (w dużej części również pochodzących z budżetu państwa).

W tym kontekście z dużą krytyką przedstawicieli KSOiW NSZZ "Solidarność" spotkał się skostniały i nieadekwatny algorytm naliczania części oświatowej subwencji ogólnej. W żaden sposób nie odnosi się on bezpośrednio do wynagrodzeń pracowników oświaty, a przede wszystkim nauczycieli. A to główny składnik wydatków związanych realizacją zadań edukacyjnych. Przypomniano, że każda regulacja płac nauczycieli w ogólny sposób opisana jest w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego należy zmienić tę sytuację i ująć te istotne wydatki w nowym podejściu naliczania środków finansowych na zadania związane z oświatą.

Przy okazji z dużym rozgoryczeniem i determinacją wyrażona została opinia NSZZ "Solidarność" dotycząca wynagradzania nauczycieli, w kontekście szumnie zapowiadanych podwyżek płac w najbliższych latach. Ze stanowczością wciąż domagamy się, jako organizacja związkowa, zmiany modelu wynagradzania nauczycieli w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dlatego też żądamy określenia poziomu wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. A punktem odniesienia powinno się stać określenie: jaka powinna być wysokość uposażenia nauczyciela rozpoczynającego pracę w oświacie, który musi legitymować się kierunkowym wykształceniem magisterskim? A wszystko to należy rozpatrywać w kontekście wydłużonej ścieżki awansu zawodowego. Bez odgórnych rozstrzygnięć tych kwestii na najwyższych szczeblach politycznych nie uda się wdrożyć racjonalnych i satysfakcjonujących rozwiązań.

Dlatego NSZZ "Solidarność" krytykuje poziom wydatków budżetu państwa na zadania oświatowe w ujęciu do PKB. Uznajemy za niezbędne poprawienie tego wskaźnika, który oscyluje w okolicach 2,5 %. Zwłaszcza musi to nastąpić w sytuacji znacznego wzrostu gospodarczego w ostatnich latach. Dopiero zwiększenie kwoty na realizację zadań oświatowych pozwoli przeprowadzić reformę edukacji, w tym systemu wynagradzania, w sposób mniej konfliktowy.

Na zakończenie wypowiedzi w imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zwrócona została uwaga, że w nowych przepisach dotyczących finansowania zadań oświatowych rzeczywiście nastąpiło usprawnienie dotacji udzielanym, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, placówkom prowadzonym przez inne podmioty niebędące j.s.t. lub osoby fizyczne. Ale w dalszym ciągu są one nadmiernie finansowane. Na taki pogląd wpływa fakt, że nie wykonują one wielu zadań związanych z oświatą. Dla przykładu wymienić należy stosowanie innych parametrów czasu pracy dydaktycznej i tych związanych z wynagrodzeniem nauczycieli uczących w tych placówkach. W dotowanych placówkach nie stosuje się innych składników wynagrodzenia, które mają wpływ na zawyżanie w tym wypadku wydatków bieżących wpływających na wielkość dotacji jak: wysługa lat, specjalny fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne (niższe) odprawy emerytalno – rentowe pracowników, dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy itp. Wszystko to znacząco wpływa na zawyżenie dotacji wyodrębnianej z subwencji oświatowej, które otrzymują jst.

Podczas spotkania przedstawiciele MEN omówili prezentację, która ujmuje założenia reformy kształcenia zawodowego i planowanej jego relacji z podmiotami gospodarczymi. Ma to poprawić reakcje na potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy. W tym celu przedstawione zostały instrumenty związane z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dotyczą one: planowanych nowych zadań nałożonych na samorządy, szkoły i nauczycieli oraz pracodawców, których rola w kształceniu zawodowym znacząco wzrośnie. Innymi elementami tego systemu są: zachęty dla uczniów oraz wzmocnienie doradztwa zawodowego. Zapowiedziano, że wkrótce rozpoczną się dalsze prace nad poprawą jakości kształcenia związanego z dostarczaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Poniżej dołączone są prezentacje ze spotkania.

Relację ze spotkania sporządził, Jerzy Ewertowski.

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.