Drukuj

Ponadto nasz Związek postuluje wzrost nakładów budżetowych na oświatę, poprawę systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół i podwyższenie wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.  

Wprowadzenie niekorzystnych zmian ustawowych (m.in. dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli),  brak postępów w rozmowach w sprawie podwyżek płac i nowego systemu wynagradzania nauczycieli powoduje niezadowolenie członków NSZZ „Solidarność”. Prezydium KSOiW opracowało harmonogram ewentualnych działań protestacyjnych.

Prezydium zaapelowało do wszystkich regionalnych sekcji oświaty i wychowania o pilne nawiązanie współpracy z kuratorami oświaty w celu wypracowania procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Współpraca ta jest konieczna, aby opinie  struktur naszego Związku do arkuszy organizacyjnych docierały do organu nadzoru pedagogicznego i były brane pod uwagę przez ten organ.

Zgodnie z art. 56 ust.1 i 6 ustawy- Prawo Oświatowe  kurator oświaty ma prawo wydać szkole (placówce) lub organowi prowadzącemu polecenie, w drodze decyzji, o usunięcie uchybień jeśli prowadzą one działalność z naruszeniem przepisów oświatowych. Jeżeli szkoła lub placówka prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także sama jednostka samorządu terytorialnego, nie usunie uchybień,  organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o tym fakcie wojewodę sprawującego nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. 

Przepis ten może być stosowany także w przypadku nieprawidłowości w procedurze opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół (placówek).

Prezydium KSOiW przypomina sekcjom regionalnym o decyzji Rady KSOiW z Rydzyny  w sprawie występowania do Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego o  pilne podjęcie tematu płac w oświacie. Wzór wystąpienia do WRDS w załączeniu.

Prezydium KSOiW omówiło organizację Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Prezydium przypomina delegatom na WZD,iż termin zgłaszania projektów uchwał i stanowisk mija trzy tygodnie przed WZD, czyli 25 kwietnia br.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski