A A A

Prezydium KSOiW omówiło plan działań Związku w sprawie realizacji postulatów NSZZ „Solidarność” kierowanych do Rządu RP. Nasz Związek wezwał Rząd RP do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie akcję protestacyjną.

NSZZ „Solidarność” domaga się znaczącego wzrostu płac w oświacie oraz powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół  i placówek z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Ponadto nasz Związek postuluje wzrost nakładów budżetowych na oświatę, poprawę systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół i podwyższenie wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.  

Wprowadzenie niekorzystnych zmian ustawowych (m.in. dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli),  brak postępów w rozmowach w sprawie podwyżek płac i nowego systemu wynagradzania nauczycieli powoduje niezadowolenie członków NSZZ „Solidarność”. Prezydium KSOiW opracowało harmonogram ewentualnych działań protestacyjnych.

Prezydium zaapelowało do wszystkich regionalnych sekcji oświaty i wychowania o pilne nawiązanie współpracy z kuratorami oświaty w celu wypracowania procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. Współpraca ta jest konieczna, aby opinie  struktur naszego Związku do arkuszy organizacyjnych docierały do organu nadzoru pedagogicznego i były brane pod uwagę przez ten organ.

Zgodnie z art. 56 ust.1 i 6 ustawy- Prawo Oświatowe  kurator oświaty ma prawo wydać szkole (placówce) lub organowi prowadzącemu polecenie, w drodze decyzji, o usunięcie uchybień jeśli prowadzą one działalność z naruszeniem przepisów oświatowych. Jeżeli szkoła lub placówka prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także sama jednostka samorządu terytorialnego, nie usunie uchybień,  organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o tym fakcie wojewodę sprawującego nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. 

Przepis ten może być stosowany także w przypadku nieprawidłowości w procedurze opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół (placówek).

Prezydium KSOiW przypomina sekcjom regionalnym o decyzji Rady KSOiW z Rydzyny  w sprawie występowania do Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego o  pilne podjęcie tematu płac w oświacie. Wzór wystąpienia do WRDS w załączeniu.

Prezydium KSOiW omówiło organizację Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Prezydium przypomina delegatom na WZD,iż termin zgłaszania projektów uchwał i stanowisk mija trzy tygodnie przed WZD, czyli 25 kwietnia br.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Najnowsze wydanie „Wychowawcy”

Estetyka ubioru, higieny, taktu i szacunku wobec drugich to kwestie interesujące rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. Uczeń powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny, estetyczny wygląd. Regulamin stroju szkolnego jest wspólnie ustalany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Każdy uczeń powinien go znać, akceptować i przestrzegać.