Zdjęcia

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE- OTWORZYSZ PRZEGLĄDARKĘ ZDJĘĆ)

WZD KSOIW 17- 18MAJA 2018R.

DSC00061
DSC00061
DSC00096
DSC00096
DSC00015
DSC00015
DSC00052
DSC00052
DSC00091
DSC00091
DSC00042
DSC00042
DSC00068
DSC00068
DSC00123
DSC00123
DSC00020
DSC00020
DSC00017
DSC00017
DSC00115
DSC00115
DSC00126
DSC00126
DSC00022
DSC00022
DSC00010
DSC00010
DSC00089
DSC00089
DSC00088
DSC00088
DSC00095
DSC00095
DSC00119
DSC00119
DSC00059
DSC00059
DSC00067
DSC00067
DSC00039
DSC00039
DSC00093
DSC00093
DSC00127
DSC00127
129
129
DSC00070
DSC00070
125
125
DSC00084
DSC00084
122
122
DSC00086
DSC00086
DSC00108
DSC00108
DSC00050
DSC00050
DSC00078
DSC00078
DSC00111
DSC00111
DSC00087
DSC00087
DSC00112
DSC00112
DSC00036
DSC00036
DSC00064
DSC00064
DSC00072
DSC00072
DSC00069
DSC00069
DSC00106
DSC00106
DSC00118
DSC00118
DSC00060
DSC00060
DSC00037
DSC00037
DSC00012
DSC00012
DSC00076
DSC00076
DSC00081
DSC00081
DSC00102
DSC00102
DSC00054
DSC00054
DSC00016
DSC00016
DSC00040
DSC00040
Previous Next Play Pause
DSC00061 DSC00096 DSC00015 DSC00052 DSC00091 DSC00042 DSC00068 DSC00123 DSC00020 DSC00017 DSC00115 DSC00126 DSC00022 DSC00010 DSC00089 DSC00088 DSC00095 DSC00119 DSC00059 DSC00067 DSC00039 DSC00093 DSC00127 129 DSC00070 125 DSC00084 122 DSC00086 DSC00108 DSC00050 DSC00078 DSC00111 DSC00087 DSC00112 DSC00036 DSC00064 DSC00072 DSC00069 DSC00106 DSC00118 DSC00060 DSC00037 DSC00012 DSC00076 DSC00081 DSC00102 DSC00054 DSC00016 DSC00040

Rada KSOiW w Rydzynie 15- 16 lutego 2018r.

DSC00009
DSC00009
DSC00011
DSC00011
DSC00012
DSC00012
DSC00010
DSC00010
DSC00021
DSC00021
DSC00006
DSC00006
DSC00004
DSC00004
DSC00002
DSC00002
DSC00008
DSC00008
DSC00003
DSC00003
DSC00013
DSC00013
DSC00007
DSC00007
DSC00005
DSC00005
DSC00014
DSC00014
DSC00001
DSC00001
Previous Next Play Pause
DSC00009 DSC00011 DSC00012 DSC00010 DSC00021 DSC00006 DSC00004 DSC00002 DSC00008 DSC00003 DSC00013 DSC00007 DSC00005 DSC00014 DSC00001

Rada KSOiW 23-24.11.2017r.

DSC00016
DSC00016
DSC00014
DSC00014
DSC00002
DSC00002
DSC00017
DSC00017
DSC00012
DSC00012
DSC00010
DSC00010
DSC00018
DSC00018
DSC00015
DSC00015
DSC00006
DSC00006
DSC00008
DSC00008
DSC00009
DSC00009
DSC00001
DSC00001
DSC00022
DSC00022
DSC00005
DSC00005
DSC00013
DSC00013
DSC00019
DSC00019
DSC00003
DSC00003
Previous Next Play Pause
DSC00016 DSC00014 DSC00002 DSC00017 DSC00012 DSC00010 DSC00018 DSC00015 DSC00006 DSC00008 DSC00009 DSC00001 DSC00022 DSC00005 DSC00013 DSC00019 DSC00003

Nadzwyczajna Rada KSOiW w dniu 19.10.2017r. Warszawa.

DSC00016
DSC00016
DSC00010
DSC00010
DSC00004
DSC00004
DSC00011
DSC00011
DSC00017
DSC00017
DSC00015
DSC00015
DSC_0955
DSC_0955
DSC00003
DSC00003
DSC00009
DSC00009
DSC00001
DSC00001
DSC00005
DSC00005
DSC_0960
DSC_0960
DSC00012
DSC00012
DSC00014
DSC00014
DSC00013
DSC00013
Previous Next Play Pause
DSC00016 DSC00010 DSC00004 DSC00011 DSC00017 DSC00015 DSC_0955 DSC00003 DSC00009 DSC00001 DSC00005 DSC_0960 DSC00012 DSC00014 DSC00013

 

Rada Sekcji 25.05.2017r.

DSC00044
DSC00044
DSC00058
DSC00058
DSC00045
DSC00045
DSC00060
DSC00060
DSC00032
DSC00032
DSC00061
DSC00061
DSC00052
DSC00052
DSC00059
DSC00059
DSC00043
DSC00043
DSC00040
DSC00040
DSC00050
DSC00050
DSC00049
DSC00049
DSC00019
DSC00019
DSC00053
DSC00053
DSC00015
DSC00015
DSC00003
DSC00003
DSC00039
DSC00039
DSC00051
DSC00051
DSC00005
DSC00005
DSC00025
DSC00025
DSC00031
DSC00031
DSC00047
DSC00047
DSC00029
DSC00029
DSC00030
DSC00030
DSC00042
DSC00042
DSC00038
DSC00038
DSC00016
DSC00016
DSC00033
DSC00033
DSC00023
DSC00023
DSC00004
DSC00004
Previous Next Play Pause
DSC00044 DSC00058 DSC00045 DSC00060 DSC00032 DSC00061 DSC00052 DSC00059 DSC00043 DSC00040 DSC00050 DSC00049 DSC00019 DSC00053 DSC00015 DSC00003 DSC00039 DSC00051 DSC00005 DSC00025 DSC00031 DSC00047 DSC00029 DSC00030 DSC00042 DSC00038 DSC00016 DSC00033 DSC00023 DSC00004

Rada Sekcji 05.04.2017r.

DSC00011
DSC00011
DSC00009
DSC00009
DSC00016
DSC00016
DSC00015
DSC00015
DSC00005
DSC00005
DSC00014
DSC00014
DSC00008
DSC00008
DSC00010
DSC00010
DSC00020
DSC00020
DSC00012
DSC00012
DSC00021
DSC00021
DSC00007
DSC00007
DSC00006
DSC00006
Previous Next Play Pause
DSC00011 DSC00009 DSC00016 DSC00015 DSC00005 DSC00014 DSC00008 DSC00010 DSC00020 DSC00012 DSC00021 DSC00007 DSC00006

Rada Sekcji 15.02.2017r.

DSC00018
DSC00018
DSC00001
DSC00001
DSC00028
DSC00028
DSC00010
DSC00010
DSC00016
DSC00016
DSC00032
DSC00032
DSC00008
DSC00008
DSC00011
DSC00011
DSC00034
DSC00034
DSC00023
DSC00023
DSC00003
DSC00003
Previous Next Play Pause
DSC00018 DSC00001 DSC00028 DSC00010 DSC00016 DSC00032 DSC00008 DSC00011 DSC00034 DSC00023 DSC00003

Rada Sekcji 17.11.2016

DSC00041
DSC00041
DSC00008
DSC00008
DSC00009
DSC00009
DSC00045
DSC00045
DSC00039
DSC00039
DSC00023
DSC00023
Previous Next Play Pause
DSC00041 DSC00008 DSC00009 DSC00045 DSC00039 DSC00023

Rada Sekcji 23.08.2016r.

zdjecie
zdjecie
DSC00059
DSC00059
Previous Next Play Pause
zdjecie DSC00059

Rada Sekcji 04.02.2016r.

DSC00106
DSC00106
DSC00011
DSC00011
DSC00104
DSC00104
DSC00024
DSC00024
DSC00030
DSC00030
DSC00014
DSC00014
DSC00032
DSC00032
DSC00017
DSC00017
DSC00027
DSC00027
DSC00015
DSC00015
DSC00026
DSC00026
DSC00105
DSC00105
DSC00018
DSC00018
DSC00071
DSC00071
DSC00028
DSC00028
DSC00005 (2)
DSC00005 (2)
DSC00025
DSC00025
DSC00031
DSC00031
DSC00020
DSC00020
DSC00099
DSC00099
DSC00073
DSC00073
DSC00044
DSC00044
DSC00022
DSC00022
DSC00004 (2)
DSC00004 (2)
DSC00049
DSC00049
DSC00016
DSC00016
DSC00019
DSC00019
DSC00070
DSC00070
DSC00102
DSC00102
DSC00048
DSC00048
DSC00045
DSC00045
DSC00036
DSC00036
DSC00023
DSC00023
DSC00050
DSC00050
DSC00002
DSC00002
DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00006
DSC00006
DSC00029
DSC00029
DSC00035
DSC00035
DSC00013
DSC00013
DSC00039
DSC00039
DSC00021
DSC00021
DSC00006 (2)
DSC00006 (2)
DSC00046
DSC00046
DSC00051
DSC00051
DSC00001 (2)
DSC00001 (2)
Previous Next Play Pause
DSC00106 DSC00011 DSC00104 DSC00024 DSC00030 DSC00014 DSC00032 DSC00017 DSC00027 DSC00015 DSC00026 DSC00105 DSC00018 DSC00071 DSC00028 DSC00005 (2) DSC00025 DSC00031 DSC00020 DSC00099 DSC00073 DSC00044 DSC00022 DSC00004 (2) DSC00049 DSC00016 DSC00019 DSC00070 DSC00102 DSC00048 DSC00045 DSC00036 DSC00023 DSC00050 DSC00002 DSC00003 (2) DSC00006 DSC00029 DSC00035 DSC00013 DSC00039 DSC00021 DSC00006 (2) DSC00046 DSC00051 DSC00001 (2)

Rada Sekcji 19.11.2015r.

DSC00003 (2)
DSC00003 (2)
DSC00008 — kopia
DSC00008 — kopia
DSC00011
DSC00011
DSC00008
DSC00008
DSC00016
DSC00016
DSC00002
DSC00002
DSC00016 — kopia
DSC00016 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00020 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00014 — kopia
DSC00005
DSC00005
DSC00011 — kopia
DSC00011 — kopia
DSC00010
DSC00010
DSC00012
DSC00012
DSC00019
DSC00019
DSC00007
DSC00007
DSC00015
DSC00015
DSC00013
DSC00013
DSC00006
DSC00006
DSC00009
DSC00009
DSC00018
DSC00018
DSC00003
DSC00003
DSC00004
DSC00004
Previous Next Play Pause
DSC00003 (2) DSC00008 — kopia DSC00011 DSC00008 DSC00016 DSC00002 DSC00016 — kopia DSC00020 — kopia DSC00014 — kopia DSC00005 DSC00011 — kopia DSC00010 DSC00012 DSC00019 DSC00007 DSC00015 DSC00013 DSC00006 DSC00009 DSC00018 DSC00003 DSC00004

Nowa Kaletka 2015r.

kaletka15
kaletka15
Previous Next Play Pause
kaletka15

Konferencja prasowa 07.04.2015r.

DSC00031
DSC00031
DSC00036
DSC00036
DSC00020
DSC00020
DSC00030
DSC00030
DSC00034
DSC00034
Previous Next Play Pause
DSC00031 DSC00036 DSC00020 DSC00030 DSC00034

Rada Sekcji 19.02.2015

DSC00100
DSC00100
DSC00085
DSC00085
DSC00084
DSC00084
DSC00096
DSC00096
DSC00068
DSC00068
DSC00070
DSC00070
1
1
DSC00081
DSC00081
Previous Next Play Pause
DSC00100 DSC00085 DSC00084 DSC00096 DSC00068 DSC00070 1 DSC00081

Wybrane prace. Konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" (2014r.)

Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
SKMBT_C45214101614210
SKMBT_C45214101614210
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
SKMBT_C45214101614221
SKMBT_C45214101614221
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie
SKMBT_C45214101614200
SKMBT_C45214101614200
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614191
SKMBT_C45214101614191
Praca bez podpisu
Praca bez podpisu
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614232
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614230
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614231
SKMBT_C45214101614201
SKMBT_C45214101614201
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2)
SKMBT_C45214101614181
SKMBT_C45214101614181
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie
SKMBT_C45214101614220
SKMBT_C45214101614220
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz.
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614170
SKMBT_C45214101614190
SKMBT_C45214101614190
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie
Previous Next Play Pause
Hela Góralewska kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Julia Stańczuk kl. III Zesp. Szk. Publ. w Szulborzu Wielkim Olgierd Kukawka kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie Kinga Pazik kl. III Publ. Sz.P. w Rząśniku Włościańskim Mateusz Perlin kl. VI ÔÇô Sz.P. nr 77 w W-wie Jarosław Karpiuk kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie Anna Dębek kl. VI Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie SKMBT_C45214101614210 Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie Julia Wyszkowska kl. VI Sz.P. nr 77 w W-wie - wyróżnienie Weronika Wyszomierska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Natalia Kryspin kl. IV Publ. Szk. Podst. w Wąsewie SKMBT_C45214101614221 Aleksandra Nurkiewicz kl. IV Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Daniel Żebrowski kl. IV Sz.P. im. 18 dyw. Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie SKMBT_C45214101614200 Natalia Skoczeń kl. V Publ. Szk. Podst. w Rząśniku Włościańskim Maja Sołowińska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Ewa Grabowska kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614191 Praca bez podpisu Angelika Białouz kl. III Gimnazjum Specjalne nr 150 w W-wie wyróżnienie Julia Wichrowska kl. VI Sz.P. nr 190 w W-wie - wyróżnienie Roksana Zając kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz SKMBT_C45214101614232 SKMBT_C45214101614230 SKMBT_C45214101614231 SKMBT_C45214101614201 Jakub Strzelczyk kl. V Sz.P. nr 77 w W-wie(2) SKMBT_C45214101614181 Jakub Mikołajczyk kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Natalia Furtak kl. IV Sz.P. nr 190 w W-wie SKMBT_C45214101614220 Michalina Żarnowska kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Aleksandra Gałązka kl. V Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz Maria Zawada kl. I Szk. Podst. nr 80 w W-wie Julia Nietubyć kl. VI Sz.P. nr 1 w Ostrowi Maz. Zuzanna Stasiak kl. IV Sz.P. nr 223 w W-wie Paulina Kukielska kl. III Publ. Sz.P. w Brudkach Starych SKMBT_C45214101614170 SKMBT_C45214101614190 Kinga Czarnecka kl. V Publ. Szk. Podst. w Wąsewie

WZD KSOiW 21-23.05.2014r.

DSC01258
DSC01258
DSC01262
DSC01262
DSC01254
DSC01254
DSC01260
DSC01260
DSC01249
DSC01249
rs
rs
DSC01250
DSC01250
delegaci
delegaci
DSC01259
DSC01259
DSC01255
DSC01255
DSC01253
DSC01253
IMG_1357
IMG_1357
Previous Next Play Pause
DSC01258 DSC01262 DSC01254 DSC01260 DSC01249 rs DSC01250 delegaci DSC01259 DSC01255 DSC01253 IMG_1357

Nowa Kaletka 2014r.

DSC02706_2
DSC02706_2
DSC02718
DSC02718
DSC02801
DSC02801
DSC02727_2
DSC02727_2
Previous Next Play Pause
DSC02706_2 DSC02718 DSC02801 DSC02727_2

Rada Sekcji 02.10.2014r.

DSC00004
DSC00004
DSC00006
DSC00006
DSC00003
DSC00003
DSC00001
DSC00001
DSC00008
DSC00008
DSC00007
DSC00007
DSC00005
DSC00005
DSC00002
DSC00002
Previous Next Play Pause
DSC00004 DSC00006 DSC00003 DSC00001 DSC00008 DSC00007 DSC00005 DSC00002

 Strajk 1994

Teresa Kamińska
Teresa Kamińska
Krzysztof Jędrzzejczyk
Krzysztof Jędrzzejczyk
Nasz orzełek
Nasz orzełek
Odezwa
Odezwa
Grupa protestujących
Grupa protestujących
Antoni Chodorowski
Antoni Chodorowski
Wiesław Ciołkiewicz
Wiesław Ciołkiewicz
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Spotkanie z Lechem Felandyszem
Ewa Tomaszewska
Ewa Tomaszewska
Opłatek Lechem Wałęsą
Opłatek Lechem Wałęsą
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
Opłatek z kard Jóżefem Glempem
To dziełko Ewy Szemińskiej
To dziełko Ewy Szemińskiej
Msza Pasterska
Msza Pasterska
Piotr Gierszewski
Piotr Gierszewski
Previous Next Play Pause
Teresa Kamińska Krzysztof Jędrzzejczyk Nasz orzełek Odezwa Grupa protestujących Antoni Chodorowski Wiesław Ciołkiewicz Spotkanie z Lechem Felandyszem Ewa Tomaszewska Opłatek Lechem Wałęsą Opłatek z kard Jóżefem Glempem To dziełko Ewy Szemińskiej Msza Pasterska Piotr Gierszewski

 

 

Zdjęcia różne

Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55)
wzd4
wzd4
rada6
rada6
rada15
rada15
rada30
rada30
1
1
rada34
rada34
rada26
rada26
protest7
protest7
rada10
rada10
rada11
rada11
wzd7
wzd7
rada32
rada32
rada23
rada23
rada27
rada27
rada41
rada41
rs
rs
rada9
rada9
rada2
rada2
rada37
rada37
protest11
protest11
DSC02059a
DSC02059a
rada33
rada33
torun2
torun2
rada1
rada1
rada4
rada4
protest15
protest15
rada38
rada38
rada35
rada35
rada22
rada22
a
a
protest1
protest1
wzd9
wzd9
delegaci
delegaci
protest13
protest13
protest9
protest9
protest
protest
protest5
protest5
wzd3
wzd3
wzd1
wzd1
rada17
rada17
rada7
rada7
protest12
protest12
rs
rs
rada43
rada43
prez
prez
rada14
rada14
protest16
protest16
rada21
rada21
protest4
protest4
Previous Next Play Pause
Ogólnopolskie dni protestu - IV (55) wzd4 rada6 rada15 rada30 1 rada34 rada26 protest7 rada10 rada11 wzd7 rada32 rada23 rada27 rada41 rs rada9 rada2 rada37 protest11 DSC02059a rada33 torun2 rada1 rada4 protest15 rada38 rada35 rada22 a protest1 wzd9 delegaci protest13 protest9 protest protest5 wzd3 wzd1 rada17 rada7 protest12 rs rada43 prez rada14 protest16 rada21 protest4
A A A

Koleżanki i Koledzy,

informuję, że redakcja “Przeglądu Oświatowego” przygotowuje aktualną Kartę Nauczyciela wraz z komentarzem mec. Bogumiła Soczyńskiego.

Dla zainteresowanych szczegóły w załączonej ulotce.

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Video
loading...

Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.

NAJNOWSZA OFERTA PENSJONATÓW, DOMÓW WCZASOWYCH I OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH Z FUNDUSZU WCZASÓW PRACOWNICZYCH 2017/2018

Historyczna Sala BHP mieści się w ceglanym budynku z XIX wieku, który w 2006 roku doczekał się remontu i aktualnie pełni rolę całorocznego centrum konferencyjno-wystawienniczego oraz muzeum. Właścicielem Sali jest NSZZ Solidarność.

To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu powstanie baza danych członków Związku. Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów.

Sklep stacjonarny
Sala BHP

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6
 80-864 Gdańsk

www.salabhp.pl

Wy­dawca:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
ul. Krowoderska 24/3, 31-142 Kraków
NIP: 676-21-68-758

Powrót