DARMOWE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

SZANOWNI PAŃSTWO,
INSTYTUT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ” ZAPRASZA NAUCZYCIELI DO ZGŁOSZENIA SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ON-LINE W RAMACH PROJEKTU „LEKCJA:ENTER” (OGÓLNOPOLSKI PROJEKT DLA NAUCZYCIELI PODNOSZĄCY KOMPETENCJE Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH - TIK, REKOMENDOWANY PRZEZ MEIN).

ZAPRASZAMY- LINK DO STRONY


A A A

SKOiW NSZZ "Solidarność" uprzejmie informuje, że termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych upływa 20 grudnia, natomiast wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przekazywać do 31 stycznia.

Wnioski o przyznanie Odznaki Srebrnej lub Złotej KSOiW: przesłane wnioski będą rozpatrywane przez Prezydium KSOiW i Radę KSOiW nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku do KSOiW.

UWAGA!!!

Wszystkie Sekcje są zobowiązane regulować składki na rzecz KSOiW –przypominamy, że będą rozpatrywane tylko te wnioski na Medale KEN, odznaczenia i Odznaki KSOiW, których Sekcje dokonają wpłat .

Wnioski, które wpłyną do KSOiW po wskazanych terminach, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Nadsyłana dokumentacja powinna zawierać:

I. Medale KEN

    Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach przesyłamy pocztą tradycyjną.
    Pismo przewodnie Sekcji Regionalnej/Międzyregionalnej z listą kandydatów do odznaczenia Medalem KEN.

II. Ordery i odznaczenia państwowe

    Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach – wnioski na Krzyże Zasługi można przesłać elektronicznie na adres KSOiW – podpisuje je wyłącznie przewodniczący KSOiW).
    Lista kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych (pismo przewodnie SR/MR).
    "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" wypełnione w punktach od 1 do 11  oraz 12.1. (wypełniamy dokładnie, nie podpisujemy, dołączamy do wniosku).

III. Odznaki KSOiW

    Pismo przewodnie Sekcji Regionalnej/Międzyregionalnej z listą kandydatów do odznaczenia.
    Regulamin i formularze dostępne pod linkiem: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/pr/prawo-zwizkowe.html

Informacje uzupełniające dotyczące składanych dokumentów o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powinny być prawidłowo przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż zarówno Kancelaria Prezydenta RP jak i Prezesa Rady Ministrów nie będą przyjmować wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w brzmieniu nadanym mu przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów – załącznik 1 (Dz. U. z 2011 r. Nr 186, poz.1102.).

Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do MEN sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne sporządzające wnioski oraz przez członków komisji ds. odznaczeń w organach opiniujących.

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w "Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie" (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki !!!!!!!!!!!!!!!!!

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze  stanowiska państwowe.

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do:

-  jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski – dot. rubryki nr 19
- organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń (np. MEN) – dot. rubryki nr 20
- organów wnioskujących – dot. rubryki nr 21

19. Czy był/a karany/a sądownie ? (Jeżeli nie był/a karany/a – wpisać „nie karany/a” .

Jeżeli był/a karany/a – podać za co, kiedy  oraz wymiar kary.

Nie podawać informacji o skazaniach, które uległy zatarciu)

WYPEŁNIAMY!!! : KARANY lub NIEKARANY

20. Wnoszę o nadanie (wypełniają organy uprawnione do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń)

NIE WYPEŁNIAMY rubryk

nazwa klasy orderu lub stopnia odznaczenia, data, pieczęć,  własnoręczny podpis wnioskodawcy

Ponadto, wypełniając wniosek organ go sporządzający powinien wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i  odznaki).

Proszę nie zapominać o uzupełnieniu rubryki ostatniej wniosku (bardzo częsty błąd!):

strona 2/2

Ordery i odznaczenia, których przyjęcia odmówiono lub z innych przyczyn nie można było ich wręczyć Zasłużonym, należy odesłać do Kancelarii Prezydenta RP z odpowiednią adnotacją.

Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych

    1.    Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 450 i 451, z późn. zm.).
    2.    Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów
    i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.).
    3.    Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 0, poz. 64).
    4.    Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 660).
    5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).

AKTUALNE I BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE FORMULARZE WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ MEN POD LINKIEM: http://www.men.gov.pl/index.php/nagrody-odznaczenia-wyroznienia/288-nformacja-o-trybie-skladania-wnioskow-na-ordery-odznaczenia-panstwowe-i-resortowe wnioski również w załączeniu.

Pozdrawiam

Henryk Ślusarski

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.