Serwis Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "S"

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kto zapewnia pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych

Email Drukuj PDF

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1. Obiekt szkolny powinien:
1)  posiadać pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które spełniają wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2)  spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.
§ 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania, a w przedszkolu — przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz materiałów ustala dyrektor szkoły.
§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:
1)  podstawy programowe obowiązujące dla danego typu szkoły i etapu edukacyjnego;
2)  programy nauczania objęte szkolnym zestawem programów nauczania;
3)  podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania;
4)  czasopisma metodyczne związane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami.
2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism metodycznych podejmuje dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

W załącznikach:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
Akty prawa powiązane:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia zmiana
pomoce_dydaktyczne.pdf 28 Kb2012-09-08 20:43
budynki.pdf 689 Kb2012-09-08 20:43
Poprawiony: czwartek, 31 października 2013 09:41  

ZNAJDZ NA STRONIE

Terminarz związkowy

Przegląd Oświatowy

Współpraca

z Przeglądem Oświatowym

MIESIĘCZNIK NAUCZYCIELI


Zamów informator o nowościach na stronie

imię, nazwisko
miejscowość
województwo
e- mail


Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy wymienionych instytucji. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.