Likwidacja i przekształcenie publicznych szkół i placówek

Email Drukuj PDF

Podstawa prawna: art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).

Proces likwidacji szkoły/placówki rozpoczyna się od podjęcia przez organ prowadzący – właściwą jednostkę samorządu terytorialnego - uchwały o zamiarze likwidacji szkoły/placówki.

 1. Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego – tj. z dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego - przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie oraz po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Do związanych z tym obowiązków organu prowadzącego należy zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów (w przypadku szkół dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji (termin ten upływa w dniu 28 lutego, a w roku przestępnym 29 lutego tego roku kalendarzowego, który został wyznaczony jako rok likwidacji).
 3. Przepisy art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stosuje się odpowiednio do placówek publicznych z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego.

Lubelski Kurator Oświaty wyraża opinię, co do przyszłej likwidacji szkoły lub placówki na podstawie analizy uchwały o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność działań podejmowanych przez organ prowadzący z zapisami art. 59 ustawy o systemie oświaty,
 2. zapewnienie uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej,
 3. zasadność przyczyn podjęcia decyzji o zamiarze likwidacji,
 4. organizację bezpłatnego dowożenia uczniów,
 5. prognozy demograficzne,
 6. warunki, w jakich będą się uczyć uczniowie po likwidacji szkoły,
 7. losy zawodowe nauczycieli,
 8. społeczne skutki projektowanych likwidacji szkół,
 9. czynniki ekonomiczne – koszty utrzymania szkół.

Przepisy o likwidacji odnoszą się odpowiednio do przekształcenia szkoły lub placówki publicznej.

Jednostka samorządu terytorialnego, która zwraca się do Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie likwidacji lub przekształcenia szkoły/placówki, winna dołączyć do wniosku:

 • opinię rady pedagogicznej szkoły/placówki,
 • opinię rady rodziców szkoły/placówki,
 • opinie związków zawodowych działających w szkole/placówce.

Uzyskanie przez Kuratora Oświaty szczegółowych argumentów wynikających z opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych na likwidację (przekształcenie) szkoły/placówki pozwoli na wnikliwą i obiektywną ocenę problemu oraz wydanie właściwej i uzasadnionej opinii w przedmiotowej sprawie.

 

Łączenie w zespół szkół i placówek różnych typów

Podstawa prawna: Art.62 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr.256, poz.2572 z późn. zm.)

Organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej;

 1. Organ prowadzący może skorzystać z tej możliwości, jednakże uoso nie nakazuje tworzenia zespołów. Inicjatywa w tej sprawie należy wyłącznie do organu prowadzącego szkołę/placówkę. Uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, podejmuje jej organ stanowiący. Jedynym ograniczeniem swobody organu prowadzącego jest wymaganie uzyskania pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w przypadku, gdy chodzi o połączenie w zespół szkoły podstawowej oraz gimnazjum;
 2. Przepisy art. 62 dotyczą wprost tylko szkół i placówek publicznych, zarówno samorządowych, jak i prowadzonych na podstawie zezwolenia udzielanego w myśl art.58 uoso; Sformułowanie dotyczące możliwości łączenia w zespół szkół różnych typów wyklucza możliwość połączenia w zespół szkół tego samego typu. Szkołami różnych typów są: szkoła podstawowa, gimnazjum, a także poszczególne „podtypy” szkół ponadgimnazjalnych (nie są natomiast szkołami różnych typów np. gimnazjum specjalne i gimnazjum integracyjne lub gimnazjum sportowe);
 3. Jednostkami systemu oświaty są poszczególne szkoły (placówki). Sytuacji tej nie zmienia utworzenie zespołu szkół. Niemniej jednak bezspornie w ten sposób tracą one w pewnym zakresie samodzielność, ponieważ działają pod wspólnym kierownictwem dyrektora zespołu szkół. Pozostałe organy natomiast, w przypadku braku odmiennej regulacji statutowej, nie podlegają połączeniu.
  Jeżeli dyrektor zespołu szkół jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy, to stosuje się do niego wszystkie przepisy uoso określające kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora szkoły, przede wszystkim zaś art.39. Dyrektor zespołu szkół:
  • sprawuje on nadzór pedagogiczny nad wszystkimi nauczycielami zespołu
  • w stosunku do wszystkich pracowników przysługują mu uprawnienia pracownicze;
 4. Zgodnie z art.62 ust.3 uoso utworzenie zespołu szkół następuje w trybie art.58 ustawy, z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne. Opinia rad pedagogicznych, o której mowa wyżej powinna być wyrażona przed uchwaleniem bądź nadaniem aktu założycielskiego prze organ prowadzący. Statut oraz akt założycielski przesyła się Kuratorowi Oświaty;
 5. Jeżeli jednak naruszenie prawa miało miejsce przy zakładaniu zespołu szkół prowadzonych przez jst Kurator Oświaty może wystąpić do Wojewody o zastosowanie środków nadzoru ( w szczególności o stwierdzenie nieważności uchwały ustalającej statut lub akt założycielski);
 6. Zespół szkół jest jednostką organizacyjną, jednak nie jest on szkołą i nie może być tak traktowany, dlatego też NSA wyraził trafny pogląd, że rozwiązanie zespołu szkół – o ile nie jest powiązane z jednoczesną zmianą zakresu działania szkół, które dotychczas wchodziły w jego skład- nie stanowi likwidacji szkoły w rozumieniu art.59 ust.1 i nie wymaga określonej w tych przepisach procedury; Niestosowanie art.58 oznacza, że dla szkół wyłączanych z zespołu nie ustala się aktów założycielskich, co byłoby i tak oczywiste , gdyż nie są one faktycznie szkołami nowo tworzonymi;
 7. Zgodnie z zapisem art. 62 ust. 5b połączenie w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum wymaga opinii pozytywnej Kuratora Oświaty. Takie rozwiązanie prawne wynika głównie z motywów reformy systemu edukacji, zapoczątkowanej w 1998 roku. W jej założeniach zespoły szkół podstawowych i gimnazjów mogły bowiem prowadzić do faktycznego utrwalenia dotychczasowego modelu szkolnictwa.
  Opinia Kuratora Oświaty wyrażona w tym trybie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego na podstawie art.98 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym;
 8. Utworzenie zespołu szkół złożonego z np. gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, wymaga zawarcia porozumienia (w danym przypadku gminy i powiatu). Nie jest ono umową cywilnoprawną, lecz szczególną czynnością administracyjnoprawną (tzw. porozumieniem administracyjnym). Porozumienie powinno zawierać:
  • określenie organu prowadzącego zespół,
  • sposób finansowania (tryb dotowania szkół, czyli w praktyce refundacji organowi wykonującemu zadania organu prowadzącego kosztów utrzymania szkoły, której prowadzenie nie należy do jego zadań własnych)
  • tryb rozwiązywania zespołu ( procedurę likwidacyjną, zasady zwrotu i rozliczeń mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań)
  • mogą być także uregulowane inne kwestie, jednak organom zwierającym porozumienie nie wolno w nim zamieszczać postanowień sprzecznych z ustawą;

Porozumienie zawierają w imieniu jst organy wykonawcze tych jednostek( wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiaty, zarząd województwa).

Jednostka samorządu terytorialnego, która zwraca się do Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum, winna dołączyć do wniosku:

 • opinie rad pedagogicznych szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • opinie rad rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • opinie związków zawodowych działających w szkołach.

Uzyskanie przez Kuratora Oświaty szczegółowych argumentów wynikających z opinii rad pedagogicznych, rad rodziców, związków zawodowych na połączenie szkół w zespół pozwoli na wnikliwą i obiektywną ocenę problemu oraz wydanie właściwej i uzasadnionej opinii w przedmiotowej sprawie.


Przekazanie prowadzenia szkół publicznych osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego

Podstawa prawna: art. 5 ust. 5g – 5r oraz art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Jednostka samorządu terytorialnego, będącą organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej prowadzenie takiej szkoły.

W art. 5 ust.5g-5h wyżej wymienionej ustawy jest mowa o przekazaniu w drodze umowy i należy przez to rozumieć pewnego rodzaju czynność prawną z zakresu prawa cywilnego. W tej sytuacji jako strona występuje jako podmiot prawa prywatnego (osoba fizyczna lub prawna), który wyraża zgodną z daną jednostką samorządu wolę prowadzenia szkoły we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Zatem na podstawie opisanej umowy jednostka samorządu terytorialnego przekazuje zadanie publiczne do realizacji podmiotowi niepublicznemu. O tym, że omawiana umowa zachowuje charakter publicznoprawny, świadczy nie tylko szczególny tryb zawierania umowy i powierzenie w ten sposób pewnej funkcji przypisywanej tradycyjnie aparatowi administracji publicznej, lecz także i zachowanie przez jst przekazującą do prowadzenia szkołę - stałej kontroli nad realizacją przez drugą stronę umowy jej celu - dalszego utrzymania szkoły. Wyrazem tego jest zwłaszcza treść art. 5 ust.5j-5k; Przekazać do prowadzenia można tylko szkołę istniejącą – tzn. założoną w dacie podejmowania uchwały o przekazaniu, nie może być przekazana szkoła, której proces organizowania nie został jeszcze zakończony;

Pojęcie osoby fizycznej należy rozumieć jednolicie na tle całej ustawy. Jednakże z uwagi na daleko idącą odpowiedzialność i obowiązki związane z prowadzeniem szkoły, należy wymagać, aby osoba fizyczna posiadała pełną zdolność do czynności prawnych; Przejmującym szkołę nie może być osoba niepełnoletnia czy też ubezwłasnowolniona;

Osobą prawną niebędącą jst jest każdy podmiot, któremu obowiązujące prawo przyznaje osobowość prawną (art.33 kc.); Prowadzenie szkół mogą przejmować inne niż Skarb Państwa państwowe osoby prawne np. przedsiębiorstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa. Osobą prawną niebędącą jst jest także osoba prawna utworzona przez samą jst np. fundacja lub spółka kapitałowa; Nie jest osobą prawną spółka jawna lub komandytowa;

Odpowiednio do tego, co już powiedziano, można by dopuścić przekazanie szkoły do wspólnego prowadzenia i na wspólną odpowiedzialność kilku osobom fizycznym lub prawnym, które zawarły między sobą umowę spółki; należy jednak zaznaczyć, że to te osoby, a nie spółka cywilna między nimi zawarta, pełnią wspólnie rolę osób prowadzących;

Wymaga szczególnego podkreślenia, że szkoła przekazana do prowadzenia podmiotowi niepublicznemu nie przestaje przez to być szkołą publiczną; Tym samym szkoła, o której mowa, nadal musi spełniać wszystkie wymagania, o których mowa w art. 7 ust.1 uoso, a w szczególności zapewniać musi bezpłatne nauczanie na danym poziomie edukacji oraz przyjmować uczniów według zasad określonych w przepisach wykonawczych;

Kolejność czynności zmierzających do przekazania szkoły:

 1. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego – organu prowadzącego daną szkołę. Uchwała powinna wskazywać zamiar przekazania danej szkoły, wymienionej z nazwy i siedziby określonej osobie fizycznej lub prawnej; (uchwała ta, z konieczności jest jedynie warunkowa, to znaczy jej skutek prawny zależy od tego, czy właściwy Kurator Oświaty wyda pozytywną opinię w przedmiocie przekazania szkoły). Stanowi się zatem uchwałę intencyjną, będącą podstawą do wystąpienia o opinię Kuratora Oświaty;
 2. Niezwłoczne przesłanie uchwały do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wraz z wnioskiem o wyrażenie pozytywnej opinii właściwego Kuratora Oświaty-
  zgodnie z zapisem art.5 ust.5g ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.);
 3. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny-Kuratora Oświaty - powinna być wydana na piśmie w ciągu 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia organu gminy, powiatu, województwa. Opinia podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jej doręczenia;
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny dysponuje znaczną swobodą w podejmowaniu rozstrzygnięcia, jednakże nie oznacza zupełnej dowolności; Kurator Oświaty jest związany przesłankami wynikającymi z samego art.5, np.: czy osoba, której ma być przekazana szkoła daje rękojmię należytego wypełniania wymagań nałożonych na organ prowadzący szkołę publiczną przez niniejszą ustawę, inne przepisy prawa oraz na mocy zawartej z organem prowadzącym umowy. Każdorazowa opinia negatywna musi zatem wskazywać na konkretny obowiązek prawny, którego spełnienie zostanie uniemożliwione w przypadku przekazania szkoły do prowadzenia osobie fizycznej lub prawnej. Motywem odmowy opinii pozytywnej nie może być (wynikające z przepisów ustawy) pogorszenie położenia prawnego nauczycieli dotychczasowej szkoły samorządowej
 5. Mimo, że opinia, o której mowa, nie ma formy decyzji ani postanowienia administracyjnego, które podlegałyby przepisom Kpa, to organ sprawujący nadzór pedagogiczny musi przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, dokonać wnikliwej oceny stanu faktycznego oraz przedstawić na piśmie uzasadnienie faktyczne i prawne na tyle wyczerpujące, aby mogło stanowić podstawę ewentualnej kontroli sądowej;
 6. Po otrzymaniu pozytywnej opinii (bądź też w razie niezajęcia stanowiska w terminie 14 dni albo prawomocnego uchylenia wydanej w powyższym terminie opinii negatywnej w wyniku kontroli sądowej) może być zawarta umowa o przekazaniu do prowadzenia szkoły;
 7. Kompetencję zawarcia umowy przypisać należy organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, czyli radzie gminy. Uchwała rady gminy obejmuje już bezpośrednio zawarcie umowy o przekazaniu szkoły oznaczonej osobie prawnej lub fizycznej na ściśle określonych warunkach;
 8. Umowa zawarta między jednostką samorządu terytorialnego a osobą fizyczną lub prawną, której przekazuje się do prowadzenia szkołę publiczną powinna uwzględniać następujące istotne elementy:

  a) wskazanie czy szkole podstawowej lub gimnazjum ustala się obwód; Jeżeli szkoła podstawowa lub gimnazjum, przekazywane na podstawie omawianego przepisu przestają być szkołami samorządowymi, to w zasadzie nie muszą( choć mogą) należeć do sieci szkolnej ustalonej na podstawie art. 17 ust.4 uoso. O wyznaczenie obwodu szkole może wnioskować osoba, która ma przejąć szkołę, wyznaczenie szkole obwodu może wynikać także z korzystnego uzupełnienia sieci szkolnej;

  b) warunki przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej lub gimnazjum, którym nie wyznaczono obwodu; przyjmowanie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum ogólnodostępnych prowadzonych przez gminę regulowane jest przepisami powszechnie obowiązującego rozporządzenia - § 4-5 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkol publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U. Nr 26 poz.232 z późn.zm.). Natomiast przyjmowanie uczniów do szkół innych niż obwodowe jest uregulowane jedynie ramowo- zgodnie z ustawą szkoły te powinny być powszechnie dostępne- uszczegółowienie tej regulacji następuje właśnie w drodze umowy, o której mowa. Postanowienia umowy odnoszące się do zasad przyjmowania do szkoły mogą być w zasadzie dobrane dowolnie, lecz nie mogą być sprzeczne z ustawowym standardem; W szczególności szkoły podstawowe lub gimnazja przejmowane przez osoby fizyczne lub prawne nie powinny jako szkoły publiczne wprowadzać żadnych warunków dyskryminujących niektóre osoby. Postanowienia umowy dotyczące przyjmowania uczniów osoba przejmująca szkołę do prowadzenia powinna wprowadzić we właściwym trybie do Statutu;

  c) Tryb przejmowania szkoły przez jst w przypadkach, o których mowa w art.5 ust.5j-5k (naruszenia prawa lub umowy, dobrowolnego zaniechania prowadzenia działalności oświatowej przez osobę prowadzącą). Komentowana ustawa zastrzega na rzecz jst prawo i obowiązek stałego nadzorowania, jak prowadzona jest szkoła przejęta przez osobę fizyczną lub prawną na podstawie omawianych przepisów. Szkoła przejęta nie przestaje być szkołą publiczną, zaś na właściwej jednostce samorządu nadal spoczywa powinność realizacji zadania oświatowego jako zadania własnego. Dlatego też na wypadek „zwrotnego” przejęcia szkoły do prowadzenia przez jst – komentowany przepis przewiduje, że w umowie zawieranej między wymienionymi podmiotami powinien być uregulowany tryb, w jakim to nastąpi. Pod tym pojęciem należy rozumieć zarówno szczegółową procedurę przejęcia (np.: przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania, innej dokumentacji szkolnej, sposób przeprowadzenia inwentaryzacji mienia szkolnego) jak i rozliczenia finansowe z tytułu nakładów poczynionych przez osobę fizyczną lub prawną prowadzącą szkołę, a także zwrotu przez nią niewykorzystanych dotacji na rzecz jst.

  d) Warunki korzystania z mienia przejętej szkoły. Mienie szkolne ( nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie szkoły, rzeczy ruchome i inne składniki majątku powierzonego szkole w celu prowadzenia przez nią działalności) pozostaje mieniem samorządowym. Osobie, która przejmuje szkołę, będą one jedynie udostępniane na podstawie np. prawa cywilnego – umowy najmu lub użyczenia nieodpłatnie lub odpłatnie. Odpowiednią umowę wykonawczą zawrze później na tej podstawie wójt, burmistrz, prezydent miasta;

  e) Tryb kontroli przestrzegania warunków umowy. Skoro jst cały czas ponosi odpowiedzialność za realizację zadania oświatowego, to zdecydowano, że przekazywaniu szkół publicznych podmiotom niepublicznym musi towarzyszyć możliwość sprawdzania przez jst jak szkoła jest prowadzona; umowa powinna zatem określać m.in. na jakich warunkach upoważnieni pracownicy urzędu danej jst mają prawo wstępu do szkoły, w jakim zakresie mogą sprawdzać dokumentację szkolną czy też żądać od dyrektora i pracowników szkoły udzielania informacji;

  f) Warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem;
  można przypuszczać, że intencją ustawodawcy było wprowadzenie trybu wypowiedzenia umowy dla jej rozwiązania w przypadkach uregulowanych ustawowo. Zatem zarówno wtedy, gdy szkoła jest prowadzona z naruszeniem prawa lub umowy, jak i wtedy gdy osoba prowadząca rezygnuje z dalszej działalności oświatowej umowa powinna być wypowiedziana w trybie i w terminie w niej uregulowanym;

  g) Ponadto należy rozważyć uwzględnienie w umowie ustaleń dotyczących finansowania szkoły przez jst przekazującą szkołę do prowadzenia osobie fizycznej lub prawnej;
 9. Do szkół przejętych zgodnie z art. 5 ust.5 g stosuje się przepisy dotyczące szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst lub osoby fizyczne z wyjątkiem art.58 ust.3-5 uoso;
 10. Szkoła przekazana do prowadzenia osobie fizycznej niebędącej jst podlega „zwrotnemu” przejęciu przez jednostkę ustawowo właściwą do jej prowadzenia, jeżeli w toku działalności dochodzi do naruszenia prawa lub umowy o przekazanie szkoły. Naruszenie prawa lub umowy skutkujące zwrotnym przejęciem powinno być oczywiste i rażące, a więc nie budzić żadnych wątpliwości, a ponadto musi wynikać ze stwierdzenia uchybień w toku czynności nadzorczych lub kontrolnych;
 11. Osoba prowadząca przekazaną przez jst szkołę może zrezygnować z dalszego prowadzenia szkoły. Rezygnacja nie oznacza likwidacji szkoły, która po prostu wraca niejako do macierzystego organu prowadzącego. Przejęcie „zwrotne” szkoły następuje w trybie określonym w umowie, a zatem obliguje strony do dokonania odpowiednich rozliczeń;
 12. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić w terminie 6 miesięcy przez dniem przekazania szkoły do prowadzenia osobie prawnej lub fizycznej – pracowników szkoły, zakładową organizację związkową:
  • o terminie przekazania placówki,
  • jego przyczynach,
  • prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników,
  • nowych warunkach pracy i płacy;
 13. Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji o przekazaniu szkoły osobie prawnej lub fizycznej, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do przejmowanej szkoły publicznej;
 14. Złożenie wyżej wymienionego oświadczenia powoduje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art.20 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela; (chyba, że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły prowadzonej przez daną jst);
 15. Osoba prawna niebędąca jst lub osoba fizyczna, która przejęła szkołę na podstawie umowy, z dniem przejęcia szkoły jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciela mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków;
 16. Odmowa przyjęcia przez nauczyciela nowych warunków pracy i płacy, o których mowa wyżej, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie. Do nauczyciela, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy;
 17. Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się dotychczasowe przepisy.

Jednostka samorządu terytorialnego, która zwraca się do Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie przekazania prowadzenia szkoły publicznej osobie fizycznej lub osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, winna dołączyć do wniosku:

 • opinię rady pedagogicznej szkoły,
 • opinię rady rodziców szkoły,
 • opinie związków zawodowych działających w szkole.

Uzyskanie przez Kuratora Oświaty szczegółowych argumentów wynikających z opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, związków zawodowych na przekazanie prowadzenia szkoły pozwoli na wnikliwą i obiektywną ocenę problemu oraz wydanie właściwej i uzasadnionej opinii w przedmiotowej sprawie.

przygotował Andrzej Antolak

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S"

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.