Uchwała nr 1/XIX/2006

Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

z dnia 12.07.2006

w sprawie regulaminu obrad

 

Zarząd Regionu zatwierdza Regulamin obrad ZR Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność, który stanowi załącznik do uchwały.

 

 

Regulamin obrad

Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

uchwalony w dniu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Zwyczajne zebrania ZR odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ZR

§2

Zebrania nadzwyczajne zwołuje Prezydium niezwłocznie, nie później niż w ciągu pięciu dni na wniosek:

     a) co najmniej 1/5 członków ZR

b) Przewodniczącego ZR                                                                                                                          

c) Komisji Rewizyjnej

lub z własnej inicjatywy

§3

ZR przejmuje harmonogram  obrad. O kolejnych zebraniach ZR oraz porządku obrad zawiadamia się członków ZR

§4

O terminie zebrania nadzwyczajnego zawiadamia Sekretarz ZR w trybie uzgodnionym wcześniej indywidualnie z członkami ZR

§5

Zebranie może obradować i podejmować decyzje, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Zarządu

§6

1.    W zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący sekcji branżowych zarejestrowanych przy ZR i Zarządów Oddziałów nie będący członkami ZR oraz członkowie RKR

2.    Przewodniczący lub Prezydium ZR może zaprosić w uzasadnionych wypadkach inne osoby na zebranie ZR lub na jego część

§7

W zebraniu uczestniczy protokolant, wyznaczony przez Sekretarza ZR.

§8

1.    Protokół zebrania podpisują przewodniczący zebrania i protokolant, inne dokumenty ZR (lista obecności, teksty uchwał, oświadczeń, sprawozdań itp.) - Sekretarz ZR.

2.    Protokół z załącznikami jest udostępniony do wglądu dla uczestników zebrania, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem następnego zebrania zwyczajnego

3.    Prawo zgłaszania poprawek lub uzupełnień mają członkowie ZR

4.    W razie nieuwzględnienia poprawki przez protokolanta lub przewodniczącego zebrania sprawę rozstrzyga ZR na najbliższym zebraniu

§9

Protokoły i inną dokumentację zebrań przechowuje Sekretarz ZR

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZR

§10

Członkowie ZR mają równe prawa do:

a)    udziału w dyskusji i głosowaniu

b)   zgłaszania wniosków merytorycznych i formalnych

c)    zgłaszania propozycji uchwał i stanowisk

d)   zgłaszania wniosków o rozszerzenie porządku obrad

e)     propozycje uchwał lub stanowisk należy zgłaszać do Sekretarza ZR co najmniej 5 dni przed zebraniem

f)     w uzasadnionych przypadkach powyższy termin nie musi być dotrzymany po uzyskaniu akceptacji ZR

g)    projekty uchwał lub stanowisk muszą być zgłaszane na piśmie

§11

Obowiązki członków ZR obejmują:

a)    uczestnictwo w zebraniach ZR

b)   w razie uzasadnionej konieczności opuszczania zebrania przed jego zakończeniem, należy o tym poinformować przewodniczącego zebrania. W innym przypadku jest to równoznaczne z uznaniem za nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniu. W przypadku 5 nieusprawiedliwionych nieobecności, ZR wystąpi na najbliższym WZD o odwołanie tej osoby z funkcji członka ZR.

c)    czynny udział w pracach komisji i zespołów powołanych przez ZR,

 

§12

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności członkowie ZR składają Sekretarzowi ZR, najpóźniej na następnym zebraniu.

§13

W wypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniu ZR lub nieusprawiedliwionego nie wywiązania się z innych obowiązków, Sekretarz ZR zawiadamia o tym fakcie macierzystą organizację związkową i zamieszcza informację w prasie związkowej.

 

PORZĄDEK OBRAD

§14

Porządek każdego zwyczajnego zebrania ZR zawiera punkty:

a)    przyjęcie porządku obrad

b)   główne tematy zebrania, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez ZR

c)    informacja o bieżącej działalności i ocena pracy Prezydium ZR między zebraniami ZR

d)   sprawy różne (jako punkt ostatni)

§15

1.    Projekt szczegółowego porządku obrad zebrania zwyczajnego (z podaniem  osób referujących poszczególne punkty) przygotowuje Sekretarz ZR w porozumieniu z przewodniczącym zebrania

2.    Dla członków ZR projekt jest do wglądu (lub informacji telefonicznej) u Sekretarza ZR , co najmniej na trzy dni przed zebraniem

§16

Nadzwyczajne zebranie ZR rozpatruje tylko sprawy , które były powodem zebrania

§17

O zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad decyduje głosowanie zwykłą większością głosów.

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA

§18

1.    Zebraniom zwyczajnym przewodniczą wyznaczeni członkowie Prezydium Zarządu

2.    Zebranie może podjąć uchwałę o zmianie przewodniczącego zebrania lub części obrad, w szczególności wtedy, gdy przedmiotem obrad jest ocena pracy, za którą odpowiada przewodniczący zebrania.

§19

Do obowiązków przewodniczącego zebrania należy:

a)    zaproponowanie szczegółowego porządku obrad i przeprowadzenie głosowania nad jego przyjęciem,

b)   kierowanie obradami i czuwanie nad ich zgodnością z regulaminem i porządkiem obrad

c)    udzielanie głosu referentom przewidzianym w porządku obrad

d)   udzielanie głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń

e)    przyjmowanie wniosków i zarządzanie głosowań

f)     uzgadnianie z Sekretarzem ZR i protokolantem treści i trybu przygotowania protokołu, tekstów i innych dokumentów zebrania

 

§20

Przewodniczący zebrania ma prawo upomnieć uczestnika, który  nie przestrzega regulaminu obrad, a następnie odebrać mu głos

§21

Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza ustaloną kolejnością:

a)    Przewodniczącemu ZR

b)   upoważnionemu referentowi sprawy będącej przedmiotem dyskusji

c)    wnioskodawcy, w celu zgłoszenia poprawki do wniosku lub wycofania wniosku

§22

Przewodniczący zebrania może udzielić głosu osobom zaproszonym spoza ZR.

§23

Od decyzji przewodniczącego zebrania przysługuje prawo odwołania się do zebrania, które rozstrzyga zwykłą większością głosów.

 

WYBORY PREZYDIUM

§24

1.    Wybory i odwołania członków Prezydium ZR odbywają się zgodnie ze Statutem Związku i aktualnie obowiązującą Ordynacją Wyborczą

2.    Podział Funkcji w Prezydium ZR określa każdorazowo uchwała ZR

 

 

TRYB DYSKUSJI I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§25

1.    Zebranie może uchwalić ograniczenie czasu wypowiedzi oraz ograniczenie liczby wystąpień tej samej  osoby w tej samej sprawie

2.    Zebranie może uchwalić zamknięcie dyskusji przed wyczerpaniem listy zgłoszonych dyskutantów

3.    Osoby nie dopuszczone do głosu mogą złożyć na piśmie wnioski do protokołu zebrania

§26

Wnioski formalne (tzn. dotyczące tylko trybu obradowania i trybu głosowania) poddaje się pod głosowanie poza ustaloną kolejnością.

§27

Przewodniczący zebrania może odłożyć głosowanie wniosku (projekt uchwały), do czasu jego przeredagowania lub zmiany zgodnie ze stanowiskiem  uczestników zebrania.

§28

1.    Poza wyborem (odwołaniem) członków Prezydium ZR pozostałe decyzje podejmuje się w formie głosowania jawnego

2.    Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów (biorąc pod uwagę głosy „za” albo „przeciw” nie uwzględniając liczby wstrzymujących się i liczby głosów nieważnych)

3.    Zebranie może podjąć uchwałę, że w określonej sprawie konieczna jest bezwzględna większość głosów

4.    Członek ZR może zażądać zaprotokołowania jego głosu przeciwnego przyjętej uchwale (votum separatum)

5.    Na wniosek, co najmniej 1/5 członków ZR przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne

6.    Do przeprowadzenia głosowania tajnego ZR wybiera każdorazowo komisję skrutacyjną

§29

1.    W razie zgłoszenia w tej samej sprawie kilku wniosków, projektów uchwał lub poprawek do uchwał i oświadczeń, o kolejności głosowania rozstrzyga sformułowanie najdalej idące

2.    Najpierw głosuje się nad poprawkami, następnie nad całym tekstem uchwały (oświadczenia)

3.    Poprawki zgłoszone przez wnioskodawcę (autopoprawki) uznaje się za część składową wniosku i nie poddaje się odrębnemu głosowaniu.

4.    Przed przyjęciem uchwały określa się osobę (agendę), która byłaby odpowiedzialna za wykonanie uchwały i określa się czy i jak uchwała ma być rozpowszechniona.

 

KOMISJE I ZESPOŁY ZR

§30

1.    ZR może powołać na stałe lub na czas określony komisje problemowe

2.    ZR wybiera członka ZR, który jest odpowiedzialny przed ZR za wykonanie zadań powierzonych komisji

3.    ZR ustala, czy w skład komisji mogą wchodzić osoby spoza ZR i określa tryb powołania członków komisji

4.    ZR wyznacza termin pierwszego rozpatrzenia sprawozdania Komisji z realizacji powierzonych zadań

§31

ZR może powoływać na czas obrad zespół redakcyjny spośród członków ZR w celu usprawnienia przygotowania wniosku lub projektu uchwały

§32

Projekty dokumentów i inne materiały będące efektem prac komisji i zespołów powoływanych w trybie §30 i §31 są rozpatrywane przez ZR w pierwszej kolejności

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

Przyjęcie i zmiana niniejszego regulaminu następuje w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów (ponad 50% głosów spośród obecnych uprawnionych do głosowania)

§34

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyduje zebranie ZR

 

Uchwała nr  2/XIX/2006

Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

z dnia 12.07.2006

w sprawie wyboru Prezydium ZR

 

 

 Zarząd Regionu powołuje Prezydium ZR w składzie:

- Marian Jacek Firkowski- Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik

-Krzysztof Choina- Sekretarz

- Józef  Michalczyk- Członek PZR

-Wojciech Pochwatka- członek PZR

 

Uchwała nr  3/XIX/2006

Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

z dnia 12.07.2006

w sprawie harmonogramu posiedzeń ZR

 

 

Zarząd Regionu ustala następujące terminy posiedzeń plenarnych:

 

6 wrzesień 2006

4 październik 2006

8 listopad 2006

20 grudzień 2006 – połączone ze spotkaniem świątecznym

10 styczeń 2007   

 

Uchwała nr  4/XIX/2006

Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

z dnia 12.07.2006

w sprawie chorążych pocztu sztandarowego

 

 

 

Zarząd Regionu postanawia powołać na chorążych regionalnego pocztu sztandarowego Kolegów Andrzeja Opokę i Wiesława Kozłowskiego

 

 

Stanowisko nr 1/XIX/2006

 

Pan

Jarosław Kaczyński

Prezes Rady Ministrów

 

L  i  s  t        o  t  w  a  r  t  y

 

Szanowny Panie Premierze,

 

Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie zwraca się do Pana Premiera     o ratowanie Lubelszczyzny przed gospodarczym i społecznym upadkiem.

Od  miesięcy przypominamy o konieczności  rozwiązania najważniejszych problemów   Regionu w oparciu                o jego specyfikę i istniejący już tu potencjał. Dlatego domagamy się:

1.wykorzystania szansy, jaką daje inicjatywa regulacji ustawowych w sprawie  biopaliw. Na terenie Lubelszczyzny jest osiem cukrowni, z których czynne  mają pozostać trzy cukrownie.  W cukrowniach Wożuczyn i  Klemensów powinna  odbywać się produkcja bioetanolu na bazie buraka cukrowego oraz biopaliwa na bazie rzepaku.

2. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz utworzenia grupy L-5.  Jej struktura organizacyjna pozwoli zrealizować niezbędny program odbudowy mocy, modernizacji linii wiejskich i sieci w małych miasteczkach ściany wschodniej, pod warunkiem jednak, że ośrodek zarządzana grupą nie zostanie wyprowadzony poza nasz region.

3. stworzenia sprawnego systemu transportu poprzez modernizację i rozbudowę linii kolejowej Lublin -Warszawa, budowę lotniska w pobliżu Lublina a także budowę dróg ekspresowych łączących Lublin z granicą wschodnią.

4. konsolidacji przedsiębiorstwa PKS uwzględniającej dotychczasową rolę tej firmy na rynku przewozów oraz wykorzystanie kwalifikacji zatrudnionych w niej  pracowników. Przypominamy, iż to właśnie komunikacja PKS dociera wszędzie tam, gdzie komercyjnie nastawiony przewoźnik ze względów ekonomicznych dojechać nie chce. Ponadto jest to jedyny  tego typu zbiorowy środek transportu w sytuacji klęski.

5.wstrzymania  złej restrukturyzacji Zakładów Azotowych  „Puławy” S.A., które są drenowane przez firmy doradcze.

6. rezygnacji z  planów  wyprowadzenia z regionu wojsk Garnizonu Lubelskiego.

7. zmiany rządowego programu dla energetyki zakładającego  fuzję Kopalni „Bogdanka”  z elektrociepłownią Kozienice i przyłączenie ich do grupy dystrybucyjnej ENEA obsługującej Pomorze Zachodnie i Wielkopolskę.  Taki plan powoduje dla ubogiej Lubelszczyzny wyprowadzenie jednego z najbogatszych podmiotów gospodarczych, który aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i ekonomicznym regionu. Firma przynosi ogromne zyski Skarbowi Państwa oraz jest jedną z najbardziej dochodowych kopalń w Polsce.

Ponadto nasz niepokój budzi  zapis projektu ustawy o nadzorze bankowym, który marginalizuje kwestie ochrony interesów pracowników konsolidowanych instytucji finansowych oraz brak kompleksowych uregulowań dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Regionie.

 

Szanowny Panie Premierze,

Lubelszczyzna ma w pamięci niedawne eksperymenty koalicji  SLD-UP polegające na wyprzedaży majątku narodowego, prowadzącej  do upadku firm i całych gałęzi przemysłu oraz drastycznego ubożenia społeczeństwa. Dlatego w ostatnich wyborach mieszkańcy województwa zdecydowanie opowiedzieli się za Prawem                         i Sprawiedliwością. To tu uzyskaliście zdecydowane poparcie- jedno z największych w kraju. W waszym programie widzieliśmy szansę na zmianę niekorzystnych dla regionu tendencji.

Zatem dziś zwracamy się do Pana jako Premiera Rządu a jednocześnie Prezesa ugrupowania któremu zaufało tysiące mieszkańców Lubelszczyzny. Proszę nie pozwolić na dalszy dramatyczny spadek poziomu życia w województwie lubelskim. Należyte wykorzystanie istniejącego na ścianie wschodniej potencjału ludzkiego                     i gospodarczego da Lubelszczyźnie szanse na rozwój.

 

 

Decyzja nr  1/XIX/2006

Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”

z dnia 12.07.2006

w sprawie rady programowej Biuletynu

 

 

     Zarząd Regionu  upoważnia Kol. Stefana Laskowskiego do  przedstawienia- po uzgodnieniu z Przewodniczącym ZR- propozycji składu Rady Programowej Informatora Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”