UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


Zapytania ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności oraz zapytania o cenę

06-11-2014

02.02.2016

Projekt „Nowoczesne zarządzanie strategiczne kluczem do sukcesu”

W związku z opracowywaniem projektu „Nowoczesne zarządzanie strategiczne kluczem do sukcesu” w ramach naboru  POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16 Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o składanie ofert o oparciu o ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI .

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie doradców w celu: analizy potrzeb rozwojowych, przygotowania indywidualnych programów rozwojowych dla 180 MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz monitoringu i doradztwa w zakresie ich wdrożenia w okresie trwania projektu

 

Termin składania ofert: 17.02.2016 godz. 12.00

 

 

ZOBACZ TREŚĆ ZAPYTANIA

 

 


 03.04.2017 r.

 

  ROZEZNANIE RYNKU   nr 1/ POWR.04.02.00-00-0072/16

Projekt „Polsko-włoski program WSPARCIE DLA ROZWOJU” POWR.04.02.00-00-0072/16                    

 

Przedmiotem rozeznania rynku jest   zaangażowanie mentora do spraw Indywidualnych Programów Mobilności Ponadnarodowej

Do zadań mentora należeć będzie:

a)       W  ramach zadania I ZAKWALIFIKOWANIE UCZESTNIKÓW

Mentor dokona oceny przygotowanych  przez potencjalnego uczestnika korzyści płynących z jego/jej mobilności dla instytucji wysyłającej i przyjmującej zgodnie z kryteriami opisanymi w 3.2. Rolą mentora  będzie ocenienie czy dana osoba jest przygotowana i zmotywowana do uczestnictwa w programie mobilności, zgodnie z kryteriami wskazanymi  w regulaminie projektu oraz w karcie oceny stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania

b)      W ramach zadania II PRZYGOTOWANIE MOBILNOŚCI

Mentor  przeprowadzi po dwa indywidualne spotkania  z każdą z 210 zakwalifikowanych do projektu osób. Podczas pierwszego  (2h), mentor wspólnie z uczestnikiem przygotuje założenia programu mobilnościowego. Podczas kolejnego (2h)  mentor wspólnie z uczestnikiem oraz przedstawicielem instytucji przyjmującej ustali indywidualne programy mobilności, zawierające: miejsce, termin i cel wyjazdu,  planowane efekty wyjazdu pod kątem korzyści dla uczestnika i instytucji, w której jest zatrudniony.

Łącznie wymiar zaangażowanie 210 osób x 4 h= 840 h.

Miejscem realizacji zadania będzie Lublin

Okres  realizacji IV-IX 2017

 

Termin składania ofert: 12.04.2017 r. do godziny 16.00

 

Treść zapytania

 Brak ofert - zapytanie nierozstrzygnięte

 


 17.04.2017 r.

 

  ROZEZNANIE RYNKU   nr 1/ POWR.04.02.00-00-0072/16 - powtórne

Projekt „Polsko-włoski program WSPARCIE DLA ROZWOJU” POWR.04.02.00-00-0072/16                    

 

 

Przedmiotem rozeznania rynku jest   zaangażowanie mentora do spraw Indywidualnych Programów Mobilności Ponadnarodowej

Do zadań mentora należeć będzie:

a)       W  ramach zadania I ZAKWALIFIKOWANIE UCZESTNIKÓW

Mentor dokona oceny przygotowanych  przez potencjalnego uczestnika korzyści płynących z jego/jej mobilności dla instytucji wysyłającej i przyjmującej zgodnie z kryteriami opisanymi w 3.2. Rolą mentora  będzie ocenienie czy dana osoba jest przygotowana i zmotywowana do uczestnictwa w programie mobilności, zgodnie z kryteriami wskazanymi  w regulaminie projektu oraz w karcie oceny stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania

b)      W ramach zadania II PRZYGOTOWANIE MOBILNOŚCI

Mentor  przeprowadzi po dwa indywidualne spotkania  z każdą z 210 zakwalifikowanych do projektu osób. Podczas pierwszego  (2h), mentor wspólnie z uczestnikiem przygotuje założenia programu mobilnościowego. Podczas kolejnego (2h)  mentor wspólnie z uczestnikiem oraz przedstawicielem instytucji przyjmującej ustali indywidualne programy mobilności, zawierające: miejsce, termin i cel wyjazdu,  planowane efekty wyjazdu pod kątem korzyści dla uczestnika i instytucji, w której jest zatrudniony.

Łącznie wymiar zaangażowanie 210 osób x 4 h= 840 h.

Miejscem realizacji zadania będzie Lublin

Okres  realizacji IV-IX 2017

 

Termin składania ofert: 27.04.2017 r. do godziny 16.00

 

Treść zapytania

  Brak ofert - zapytanie nierozstrzygnięte

 


05.05.2016

Projekt „Innowacyjne strategie zarządzania w MMSP województwa lubelskiego”

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu „Innowacyjne strategie zarządzania w MMSP województwa lubelskiego” w ramach naboru  POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16 Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o składanie ofert o oparciu o ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI .

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie personelu projektu (zgodnie z Wytycznymi   w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)  w celu Analizy potrzeb rozwojowych, przygotowania indywidualnych programów rozwojowych dla 100 MMSP oraz monitoringu i doradztwa w zakresie ich wdrożenia w okresie trwania projektu, Agregacji zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych i analizy  ich dostępności w RUR/poza RUR oraz Upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych MMŚP i działania interwencyjne.

Termin składania ofert: 16.05.2016 godz. 12.00

ZOBACZ TREŚĆ ZAPYTANIA

WYNIKI POSTĘPOWANIA>>>

__________________________________________________________________

05.05.2016

Projekt „Wspieramy Lubelskich Przedsiębiorców”

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu „Wspieramy Lubelskich Przedsiębiorców” w ramach naboru  POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16 Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o składanie ofert o oparciu o ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI .

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie personelu projektu (zgodnie z Wytycznymi   w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)  w celu Opracowania analiz potrzeb rozwojowych oraz planów rozwojowych dla 60 MMŚP, monitoringu i doradztwa w zakresie wdrożenia (KD1ab),   Agregacji zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych, Analizy dostępności usług wRUR/poza RUR (KD1c) , Upowszechniania wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach KD1d  

Termin składania ofert: 16.05.2016 godz. 12.00

ZOBACZ TREŚĆ ZAPYTANIA

Wyniki postępowania

__________________________________________________________________

 02.11.2016

Projekt „Nowoczesne zarządzanie strategiczne kluczem do sukcesu”

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu „Nowoczesne zarządzanie strategiczne kluczem do sukcesu” w ramach naboru  POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16 Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o składanie ofert o oparciu o ZASADĘ KONKURENCYJNOŚCI .

Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie doradców w celu: analizy potrzeb rozwojowych, przygotowania indywidualnych programów rozwojowych dla 180 MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz monitoringu i doradztwa w zakresie ich wdrożenia w okresie trwania projektu

 

Termin składania ofert: 14.11.2016 godz. 12.00

 

ZOBACZ TREŚĆ ZAPYTANIA

 


 

22.08.2016

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu „Innowacyjne strategie zarządzania w MMSP województwa lubelskiego” w ramach naboru  POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16 Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o składanie ofert o oparciu o ZAPYTANIE O CENĘ 

Przedmiotem zapytania  jest: Wynajmem sal  konferencyjnych  dostosowanych  do liczby uczestników w wariantach do 50 osób w  Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej

Termin składania ofert: 31.08.2016 godz. 12.00

ZOBACZ TREŚĆ ZAPYTANIA

 


29.08.2016

W związku z realizacji projektu „Profesjonalista na rynku pracy” -Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o składanie ofert o oparciu o ZAPYTANIE O CENĘ 

Przedmiotem zapytania  jest: dostarczenie dla uczestników projektu materiałów szkoleniowych:

Podręczników, długopisów, notatników, fartuchów medycznych oraz apteczek

Termin składania ofert: 07.09.2016 godz. 14.30

 

ZOBACZ TREŚĆ ZAPYTANIA

Wynik postępowania

 


07.10.2016

W związku z realizacji projektu „Profesjonalista na rynku pracy” -Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o składanie ofert o oparciu o ZAPYTANIE O CENĘ 

Przedmiotem zapytania  jest: dostarczenie  dla uczestników projektu materiałów szkoleniowych:

środki opatrunkowe i dezynfekujące

Termin składania ofert: 24.10.2016 godz. 14.30

ZOBACZ TREŚĆ ZAPYTANIA nr 2

 

Wyniki postępowania>>>

 


01.12.2016

W związku z realizacji projektu „Profesjonalista na rynku pracy” -Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o składanie ofert o oparciu o ZAPYTANIE O CENĘ 

Przedmiotem zapytania  jest: Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych dla uczestników projektu:

Sanitariusz szpitalny i opiekun socjalny

Termin składania ofert: 20.12.2016 godz. 14.30

 

 

ZOBACZ TREŚĆ ZAPYTANIA nr 3

 

Wyniki postępowania>>>


 

01.12.2016

W związku z realizacji projektu „Profesjonalista na rynku pracy” -Region Środkowo-wschodni NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o składanie ofert o oparciu o ZAPYTANIE O CENĘ 

Przedmiotem zapytania  jest: Przeprowadzenie szkolenia BHP dla uczestników projektu.

Termin składania ofert: 20.12.2016 godz. 14.30

 

 

 

ZOBACZ TREŚĆ ZAPYTANIA nr 4

 

Wyniki postępowania>>>

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.