Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Wzorcowy Regulamin SIP

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. Zakładowe organizacje związkowe dostosowują organizację społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy. Niniejszy regulamin może być pomocny w dostosowaniu organizacji sip w twoim zakładzie pracy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Regionalnym Koordynatorem ds. BHP Tel. 502610479

 

REGULAMIN
wyborów Społecznych Inspektorów Pracy

w ………………………………………….

(podstawa prawna: ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy
[Dz. U. 1983, Nr 35, poz. l63] )

Działające w ………………………………… zakładowe organizacje związkowe:

-         Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność" ………………………………………,

-         ……………………………………………………………………………………,

ustaliły następujące zasady przeprowadzenia wyborów zakładowego i oddziałowych/wy­działowych społecznych inspektorów pracy (sip):

§ 1.

Społeczna Inspekcja Pracy w ……………………………… funkcjonuje w formie zakładowego społecznego inspektora pracy (zsip) oraz oddziałowych/wydziałowych społecznych inspektorów pracy (osip).

§ 2.

Społecznym inspektorem pracy może być pracownik ……………………., który nie zajmuje stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego dyrektorowi w przypadku zakładowego sip lub kierownikowi w przypadku oddziałowego/wydziałowego sip. Zakładowy społeczny inspektor pracy musi być członkiem związku zawodowego.

§ 3.

Społeczny inspektor pracy winien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania sip. Zakładowy sip powinien posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w branży zakładu i co najmniej 2-letni staż w ………(zakład pracy)…………….. Oddziałowy/wydziałowy sip musi mieć natomiast co najmniej 2-letni staż pracy w branży i 1 rok pracy w ………………………..

§ 4.

Społecznych Inspektorów Pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy.

§ 5.

Oddziałowych/wydziałowych sip wybiera ogół pracowników w następujących jednostkach ……(zakład pracy)………………..:

-         Wydział ……………………………,

-         Wydział ……………………………,

-         Wydział ……………………………..,

-         Wydział ……………………………..,

-         Wydział ……………………………..,

-         Wydział ……………………………..

§6.

1.     Wybory osip przeprowadzane są w drodze głosowania z urną. Urna, do której należy wrzucać głosy, zostanie wystawiona w zakładzie pracy, w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników danego oddziału/wydziału i pozostawiona na 24 godziny.

2.     Do organizacji i przeprowadzenia Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy, powołuje się Komisję Wyborczo-Skrutacyjną zwana dalej Komisją. Członków Komisji wyznaczą organizacje związkowe działające w …………………………………………..

3.     Do zadań Komisji należy: rejestracja kandydatów na sip, wydawanie kart do głosowania (za pisemnym potwierdzeniem), przeprowadzenie wyborów, podliczenie głosów, stwierdzenie ważności wyborów, sporządzenie protokołu.

4.     Wybór następuje po uzyskaniu przez jednego z kandydatów zwykłej większości głosów niezależnie od liczby uczestniczących w zebraniu pracowników jednostki. W razie uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, zostanie przeprowadzona druga tura wyborów, której termin ustali Komisja.

§7.

Kandydatury na osip mogą być zgłaszane do zakładowych organizacji związkowych przez poszczególnych pracowników lub przez grupy pracowników najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem głosowania. Zgłoszony kandydat powinien wyrazić w formie pisemnej zgodę na kandydowanie. W oddziałach/wydziałach, w których na tydzień przed terminem wyborów nie zostanie zgłoszony żaden kandydat lub zgłoszeni kandydaci nie będą spełniać wymogów z § 3, wybory w tych oddziałach/wydziałach nie odbędą się.

§ 8.

Pracownicy ……………………. (oddziału/wydziału) w terminie dwóch tygodni poprzedzających dzień wyborów zostaną poinformowani o planowanych wyborach osip, przyjętym regulaminie wyborów, miejscu wystawienia urny oraz o prawach, obowiązkach i zasadach funkcjonowania społecznej inspekcji pracy.

§9.

Po dokonaniu wyboru Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy wybiorą spośród siebie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Termin wyborów zostanie ustalony przez Komisje z wybranymi Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy. Kandydatury będą zgłaszane podczas zebrania wyborczego. Na miejsce Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy wybranego na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające, których termin zostanie ustalony po zakończeniu całego cyklu wyborczego.

§ 10.

Kadencja zsip i osip trwa 4 lata. Nie wprowadza się ograniczenia w przypadku kandydowania na kolejne kadencje.

§ 11.

Społeczny inspektor pracy w razie nie wywiązywania się ze swoich obo­wiązków może być odwołany przed upływem 4 lat. Wniosek o odwołanie przedstawiają:

-         zakładowe organizacje związkowe,

-         co najmniej 1/5 pracowników.

§ 12.

Społeczny inspektor pracy przestaje pełnić swoją funkcję również w przy­padku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy. Należy wtedy przeprowa­dzić wybory uzupełniające.

§ 13.

Odwołanie zsip i osip oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających odby­wa się w trybie ustalonym dla ich wyboru.

§ 14.

Zastrzeżenia dotyczące wyborów mogą składać wyborcy do związków zawodowych działających w …………………… w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników wyborów. Zastrzeżenia i wszel­kie sporne kwestie wyjaśniane będą przez związki zawo­dowe w drodze negocjacji.

§ 15.

W pozostałych sprawach zastosowanie mają przepisy ustawy o sip.

 

Lublin, dnia …………………….

ZATWIERDZAM: