Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Vademecum prawne

Obowiązki organizacji NSZZ "Solidarność" wynikające z ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zn.) i Statutu NSZZ "Solidarność"

 
 Ilekroć w niniejszych obowiązkach jest mowa o organizacji zakładowej to postanowienia ich dotyczące odnoszą się również odpowiednio do organizacji międzyzakładowej, oddziałowej, podzakładowej oraz jeżeli jest mowa o komisji zakładowej to postanowienia ich dotyczące odnoszą się również odpowiednio do komisji międzyzakładowej, oddziałowej i podzakładowej.
 
 Z chwilą rejestracji podstawowej jednostki organizacyjnej Związku w Regionie Środkowowschodnim  NSZZ „Solidarność” w Lublinie, organizacja zakładowa, uzyskuje osobowość prawną i ma obowiązek dokonania niezwłocznego powiadomienia:
- pracodawcy,
- właściwego miejscowo urzędu statystycznego ,
- właściwego miejscowo urzędu skarbowego,
- banku
 
 U PRACODAWCY NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 1. Poświadczenie Rejestracji organizacji zakładowej, które wydaje Dział Organizacyjny Regionu Środkowowschodniego  NSZZ "Solidarność".

2. Zawiadomienie o wybranym zarządzie komisji zakładowej,

3. Wniosek o potwierdzenie przez pracodawcę uprawnień komisji zakładowej do korzystania z lokalu,

4. Zawiadomienie o liczbie członków Związku, w tym członków pracujących - zgodnie z art. 251 ustawy o związkach zawodowych - organizacja jest zobowiązana przedstawić pracodawcy co kwartał – według stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, informację o łącznej liczbie członków organizacji, w tym o liczbie członków pracujących,

5. Zawiadomienie o chronionych członkach komisji zakładowej , na podstawie uchwały komisji zakładowej  art. 32 ustawy o związkach zawodowych,

6. Wniosek dotyczący zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, zgodnie z art.31 ustawy o związkach zawodowych – prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją związkową na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje:
- częściowo jednemu pracownikowi w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150,                                                        
- jednemu pracownikowi, gdy związek liczy od 150 do 500 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,
- dwóm pracownikom, gdy związek liczy od 500 do 1000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,
- dodatkowo jeden etat na każde następne 1000 osób,

7. Wykaz imienny członków Związku  wraz z wnioskiem członka o potrącenie składek zgodnie z deklaracją członkowską,

8. Wniosek do pracodawcy o comiesięczne przekazywanie pobranej składki członkowskiej – stanowiącej 0,82 % miesięcznych przychodów członka Związku - na rachunki: komisji zakładowej i Regionu Środkowowschodniego - KOPIĘ WNIOSKU ZŁOŻONEGO DO PRACODAWCY PROSIMY NIEZWŁOCZNIE PRZESŁAĆ DO REGIONU  -  DZIAŁ ORGANIZACYJNY

UWAGA: wszystkie składane dokumenty do pracodawcy i urzędów powinny być potwierdzone na kopii i przechowywane w aktach komisji zakładowej.