Jubileuszowy 30. Bieg Solidarności "Lubelski Lipiec 1980" już 3 czerwca 2023 r. Zapraszamy!

Składka związkowa

ZASADY NALICZANIA SKŁADKI

 

1. Każdy członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” opłaca składkę związkową. Wysokość składki oraz zasady obliczania podstawy naliczania składki związkowej określa Uchwała nr 5 Krajowego Zjazdu Delegatów ws. działalności finansowej Związku,

2.  Art. 331. [Składka związkowa] - Ustawa o związkach zawodowych:
    1.Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą pracownika, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia pracownika składkę związkową w zadeklarowanej przez niego wysokości.
    2.Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na rachunek bankowy wskazany przez zakładową organizację związkową.

 

Uchwała finansowa

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 11 XVI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” wszystkie organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ "Solidarność" zobowiązane są do złożenia u swoich pracodawców pisemnych wniosków o przekazywanie składki członkowskiej należnej Regionowi Środkowowschodniemu NSZZ „Solidarność” i Komisji Krajowej.
Wysokość składki związkowej i zasady naliczania opisane są we wniosku do pracodawcy.
Uchwała NR 11 XVI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” oraz uchwała uzupełniająca poniżej.

 

UCHWAŁA NR 11 XVI KZD
ws. przekazywania składki członkowskiej

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" działając na podstawie § 18 ust. 1, pkt 4 Statutu NSZZ "Solidarność" i ustawy o związkach zawodowych (art. 331, ust. 2) zobowiązuje wszystkie organizacje związkowe i międzyzakładowe organizacje związkowe NSZZ "Solidarność" do złożenia u swoich pracodawców pisemnych wniosków o przekazywanie składki członkowskiej należnej zarządowi regionu i Komisji Krajowej bezpośrednio na konto zarządu regionu. Kopia wniosku z potwierdzeniem przyjęcia przez pracodawcę, winna być przekazana do zarządu regionu w nieprzekraczalny terminie do 31 grudnia 2003 r.

 

UCHWAŁA NR 8
XVII Krajowego Zjazdu Delegatów
ws. uzupełnienia uchwały nr 11 XVI KZD

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" podejmuje decyzję o dodaniu do treści uchwały nr 11 XVI KZD w brzmieniu:
„Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" działając na podstawie §18 ust.1, pkt. 4 Statutu NSZZ "Solidarność" i ustawy o związkach zawodowych (art.331, ust. 2) zobowiązuje wszystkie organizacje związkowe i międzyzakładowe organizacje związkowe NSZZ "Solidarność" do złożenia u swoich pracodawców pisemnych wniosków o przekazywanie składki członkowskiej należnej zarządowi regionu i Komisji Krajowej bezpośrednio na konto zarządu regionu. Kopia wniosku z potwierdzeniem przyjęcia przez pracodawcę, winna być przekazana do zarządu regionu w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2003 roku”, zdanie o następującej treści: „Odstępstwo od tej zasady jest możliwe wyłącznie w drodze porozumienia pomiędzy właściwymi zarządami regionu a zainteresowaną organizacją”.

 

U pracodawcy należy złożyć:

  • imienny wykaz członków związku
  • wniosek do pracodawcy o comiesięczne przekazywanie pobranej składki członkowskiej, wzór poniżej:

……………………………………..                                                                                               ………………………………...

     (pieczątka firmowa organizacji związkowej)                                                                                       (miejscowość i data)

 

*Numer organizacji związkowej:……………….

 

                                                                                                                           ………………………………………...

                                                                                                                           ………………………………………..

                                                                                                         (pracodawca)

W n i o s e k

                      ws. przekazywania składki związkowej na rachunki bankowe

 

Zakładowa(Międzyzakładowa) Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność"

…………………………………………………………………………………………………

                                              (nazwa i adres zakładu, w którym działa organizacja związkowa)

na podstawie art. 331 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) wnosi o comiesięczne przekazywanie pobranej składki związkowej –stanowiącej 0,82% miesięcznych przychodów członka Związku:

a/ osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród - w tym jubileuszowych - oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,

b/ pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych),

na rachunki bankowe, tj.:

- 60,0% z pobranej kwoty składek dla Zakładowej (Międzyzakładowej) Organizacji Związkowej

  w………………………………………………………………………………………………………

                                                        (pełna nazwa i adres organizacji)

na rachunek:

………………………………………………………………………………………………………...

                                                              (nazwa banku i numer rachunku bankowego organizacji)

………………………………………………………………………………………………………...

- 40,0% z pobranej kwoty składek dla Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność"
20 – 109 Lublin, ul. Królewska 3 na rachunek:

PKO II/Lublin   06102031500000370200032227

 

* Prosimy jednocześnie o podawanie, na przelewach przekazywanych do Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", numeru organizacji związkowej, od której pochodzi składka związkowa i jakiego miesiąca dotyczy.

 

 

                                                                                                                    ………………………………………...

                                                                                                                    (pieczątka i podpis przewodniczącego)