Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

REGON - NIP

NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON

 

Ustawa, z dnia 29 czerwca 1995 r., o statystyce publicznej w art. 62.3.: Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nieposiadające w dniu wejścia w życie ustawy numeru identyfikacyjnego REGON, są obowiązane do złożenia w urzędach statystycznych właściwych dla ich siedziby, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wniosku o nadanie tego numeru im i ich jednostkom wyodrębnionym.

 

 

Do urzędu statystycznego występujemy z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON. W tym celu należy wypełnić wniosek na formularzu RG-1. Wniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności Urzędzie Statystycznym wraz z poświadczeniem rejestracji wydanym przez Dział Organizacyjny Regionu Środkowowschodniego.

 

Urzędy statystyczne wprowadzą zgłaszające się podmioty do rejestru REGON i wydadzą, w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym.

 

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP

 

Pierwszym krokiem jaki każda jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej winna uczynić w kontakcie z Urzędem Skarbowym jest zgłoszenie obowiązku podatkowego. Obowiązek ten dokonywany jest obecnie na druku o symbolu NIP-2. Formularz ten stanowi zgłoszenie identyfikacyjne i składany jest w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę podatnika. Na podstawie druku NIP-2 organ podatkowy nadaje podmiotom tzw. numer identyfikacji podatkowej (NIP), który podatnicy podają na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych. NIP – numer identyfikacji podatkowej.

Ustawa, z dn. 13. 10. 1995 r., o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:
art. 2.1 Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane dalej „NIP”.

 » NIP-2
 

Razem z drukiem NIP-2 w urzędzie skarbowym należy złożyć:

  • zaświadczenie o numerze REGON,
  • poświadczenie rejestracji oraz wyciąg z KRS i KRR wydane przez Dział Organizacyjny  Regionu Środkowowschodniego,
  • w przypadku żądania przez urząd innych dokumentów prosimy  o kontakt z Działem Organizacyjnym Regionu.