W 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbędzie się rekonstrukcja historyczna na terenie puławskich Azotów.

Rada Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy jest organem działającym przy Sejmie RP, którego zadaniem jest nadzorowanie działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Kadencja ROP trwa 4 lata, a powołuje ją Marszałek Sejmu. Jej członkami są posłowie, senatorowie, eksperci z różnych dziedzin, związkowcy oraz przedstawiciele innych organizacji społecznych, zajmujących się problemami bezpieczeństwa w pracy i przestrzeganiem prawa pracy.

Działalność Rady przejawia się w występowaniu do właściwych organów administracji państwowej i różnych organizacji z wnioskami w sprawach będących w gestii działalności Państwowej Inspekcji Pracy, inicjowaniu oraz opiniowaniu aktów prawnych zawierających przepisy odnoszące się do ochrony pracy m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, stosunku pracy i świadczeń z niego wynikających, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych itp.

ROP wydaje również opinię w sprawie obsadzenia stanowiska głównego inspektora pracy oraz okręgowych inspektorów pracy.

 >> WIĘCEJ