Obniżona z 18 do 17 proc. pierwsza stawka PIT oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy zaczną obowiązywać od 1 października br.

Rada Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy jest organem działającym przy Sejmie RP, którego zadaniem jest nadzorowanie działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Kadencja ROP trwa 4 lata, a powołuje ją Marszałek Sejmu. Jej członkami są posłowie, senatorowie, eksperci z różnych dziedzin, związkowcy oraz przedstawiciele innych organizacji społecznych, zajmujących się problemami bezpieczeństwa w pracy i przestrzeganiem prawa pracy.

Działalność Rady przejawia się w występowaniu do właściwych organów administracji państwowej i różnych organizacji z wnioskami w sprawach będących w gestii działalności Państwowej Inspekcji Pracy, inicjowaniu oraz opiniowaniu aktów prawnych zawierających przepisy odnoszące się do ochrony pracy m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, stosunku pracy i świadczeń z niego wynikających, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych itp.

ROP wydaje również opinię w sprawie obsadzenia stanowiska głównego inspektora pracy oraz okręgowych inspektorów pracy.

 >> WIĘCEJ