Piątek, 9 czerwca br. biura Zarządu Regionu nieczynne!

Porady prawne - nie znasz prawa - tracisz!

I.

Pracodawca, w dniu 10 sierpnia nałożył na Jana Kowalskiego karę porządkową w trybie wynikającym z kodeksu pracy. W piśmie nakładającym karę wskazał, że pan Jan, dnia 1 sierpnia, spóźnił się do pracy. Pracownik twierdzi, że do zakładu pracy przybył o właściwej porze, a 15-minutowe spóźnienie w dotarciu na stanowisko pracy wynikło z przyczyn obiektywnych, tj. zaciętych drzwiczek w jego szafce w szatni.

Co powinien zrobić, aby pracodawca uchylił karę?

Zgodnie z art. 112 kodeksu pracy, jeżeli karę nałożono z naruszeniem przepisów prawa, pracownik ma prawo w terminie 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść do pracodawcy sprzeciw.  Jeżeli pracodawca nie odrzuci sprzeciwu w terminie 14 dni jest to równoznaczne z jego uwzględnieniem. W razie odrzucenia sprzeciwu pracownik może w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wnieść pozew do sądu pracy o uchylenie kary porządkowej.

Kiedy pracodawca narusza prawo?

1.    Pracodawca winien dochować terminu do nałożenia kary porządkowej, tj. kara nie może być nałożona po upływie 2 tygodni od powzięcia przez niego wiadomości o uchybieniu przez pracownika jego obowiązkom oraz nie później niż po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2.    Pracodawca przed nałożeniem kary musi wysłuchać pracownika

3.    Przed odrzuceniem sprzeciwu pracownika musi rozpatrzeć stanowisko reprezentującej pracownika organizacji związkowej.

Masz podobny problem i chcesz wiedzieć więcej? Opisz go i prześlij na adres e-mail: prawnik.lublin@solidarnosc.org.pl, wpisując temat wiadomości „Porada” lub zadzwoń 81 532 08 11 wew. 14

II.

Jan Kowalski jest zatrudniony w zakładzie pracy, w którym oprócz niego pracę wykonuje jeszcze 24 innych pracowników. Pan Jan dowiedział się od żony, że pracodawca ma obowiązek tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w chwili, gdy zatrudnia już 20 pracowników.

Czy w tej sytuacji po stronie pracodawcy pana Jana istnieje obowiązek utworzenia ZFŚS i wypłacania z niego świadczeń pracownikom?

1.    Zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Fundusz obowiązani do jego tworzenia są pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (minimalna liczba zatrudnionych nie dotyczy pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników).

2.    Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą, lecz nie muszą, tworzyć Fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w ustawie.

3.    Podstawowa wysokość odpisu na Fundusz wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wartość ta może być  jednak modyfikowana przez przepisy ustawy (sytuacje wskazane w jej treści) lub na mocy porozumienia ze stroną pracowniczą.

4.    Do ustalenia wysokości świadczeń pracodawca może brać po uwagę wyłącznie tzw. „kryterium socjalne” a więc może uzależnić ją od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu

Masz podobny problem i chcesz wiedzieć więcej? Opisz go i prześlij na adres e-mail: prawnik.lublin@solidarnosc.org.pl, wpisując temat wiadomości „Porada” lub zadzwoń 81 532 08 11 wew. 14

III.

Jan Kowalski był zatrudniony na podstawie umowę o pracę na czas określony od dnia 14 sierpnia 2009 roku, a od dnia 14 sierpnia 2010 roku na umowę na czas nieokreślony.  W dniu 30 lipca 2012 roku pracodawca za pomocą faksu doręczył pracownikowi wypowiedzenie umowę o pracę, wskazując 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca w swoim oświadczeniu nie podał przyczyny wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 30 § 4 kodeksu pracy pracodawca ma w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Niewykonania tego obowiązku w powyższym przypadku jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów pracę w rozumieniu art. 45 kodeksu pracy.

Czy powyższe wypowiedzenie jest skuteczne? Jeśli tak, to kiedy rozpoczyna się bieg terminu na złożenie odwołania do Sądu?

Zasadą prawa pracy jest skuteczność jednostronnych czynności prawnych rozwiązujących dokonanych przez pracodawcę bez względu na ich wady. Doręczenie Janowi Kowalskiemu za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowy o pracę jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowy o pracę, zgodnie z art. 264 § 1 kodeksu pracy), ale stanowi naruszenie art. 30 § 3 kodeksu pracy.

Czy pracodawca wskazał właściwy okres wypowiedzenia?

Masz podobny problem, chcesz wiedzieć więcej i uzyskać odpowiedź na powyższe pytanie? Napisz i prześlij na adres e-mail: prawnik.lublin@solidarnosc.org.pl, wpisując temat wiadomości „Porada” lub zadzwoń 81 532 08 11 wew. 14