UWAGA! Od 1 października 2017 r. pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


Obrady Rady Sekcji

30-08-2017

Obrady Rady Sekcji

W zeszły poniedziałek, w siedzibie lubelskiej „Solidarności” odbyły się obrady Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca Rady -Wiesława Stec.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, przewodnicząca Prezydium Rady Sekcji,  przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie wakacyjnym. Prace związane były głównie z udziałem w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół oraz w komisjach ds. awansu na nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Istotnym wydarzeniem było uczestnictwo przedstawicieli Rady w obchodach 37 rocznicy „Lubelskiego Lipca”.

Relacje z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zreferował Dariusz Tuszyński, który wchodzi w jej skład. Najważniejszym punktem posiedzenia KSOiW z dnia  23 sierpnia br., w Warszawie, było przyjęcie stanowiska w sprawie negocjacji z MEN w zakresie statusu zawodowego pracowników oświaty. Negatywnie oceniono stan rozmów w tej materii, bowiem nie zostały uwzględnione najważniejsze postulaty zgłoszone przez przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w zespole ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, które dotyczyły: zmiany systemu wynagrodzenia uwzględniającego znaczny wzrost płac, zmiany systemu finansowania oświaty oraz standaryzacji warunków pracy. Jeśli powyższe żądania nie zostaną pozytywnie uwzględnione, będą przewidziane działania sprowadzające się do akcji protestacyjnych.

Na obradach KSOiW w Warszawie, przewodnicząca Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” - Wiesława Stec zgłosiła potrzebę zwrotu kosztów przejazdu dla nauczycieli pracujących w kilku szkołach, co skutkuje brakiem chęci podjęcia pracy przez nauczycieli przedmiotów ścisłych.

W kolejnej części spotkania wiceprzewodnicząca RSOiW Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, Iwona Kręglicka zdała relacje z narad Kuratora Oświaty z dyrektorami, podczas których rozmawiano głównie na temat wniosków z nadzoru pedagogicznego. Najważniejszym założeniem na ten rok będzie kontrolowanie zgodności arkusza organizacji szkoły z jego funkcjonowaniem w rzeczywistości.

W następnym punkcie spotkania członkowie Rady Sekcji przedstawiali informacje na temat ruchu kadrowego oraz opiniowania aneksów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Podnoszony był problem zatrudniania nauczycieli do określonych przedmiotów bez kwalifikacji. Ponadto zwrócono uwagę na zatrudnianie pracowników ponad etat, gdy tymczasem innym brakuje godzin do pełnego wymiaru czasu pracy.

Na zakończenie, przewodnicząca RSOiW, Wiesława Stec, zaprosiła zebranych na obchody uroczystości Dnia Solidarności i Wolności, a także na bieg pod hasłem „Mila Pamięci”.

 Galeria>>>                                                                                                                                                                                                                                                  Tomasz Kupczyk

Dodaj komentarz:

Komentarze:
Brak komentarzy.