Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Obowiązki finansowe

Finanse - ogół procesów związanych z ruchem pieniądza – gromadzeniem, rozporządzaniem i ich wydawaniem, bez względu na to czy występują w formie gotówkowej, czy bezgotówkowej.

Finanse w najbardziej ogólnym kontekście dzielą się na publiczne i prywatne.

Finanse publiczne jest to gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków środków pieniężnych w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa – bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska, ochrona zdrowia czy edukacja. Finanse publiczne pochodzą w przeważającej mierze z naszych podatków, akcyzy, ceł i różnego rodzaju opłat.

Finanse prywatne to ogół operacji związanych ze środkami pieniężnymi będącymi w posiadaniu osób prowadzących działalność gospodarczą. Różnią się od publicznych m.in. tym, że ich celem jest osiąganie zysków.

Związek zawodowy jako organizacja posiadająca osobowość prawną podlega obowiązkom finansowo-prawnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Należą do nich m.in. obowiązki budżetowe, podatkowe oraz bankowe.

Głównym celem działalności organizacji związkowych jest działalność statutowa. Dochody z działalności statutowej są zwolnione z podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.