Masz Niepodległości można podziwiać na rondzie im. Romana Dmowskiego!

Aktualności z życia Sekcji

 

 

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie stanu negocjacji z MEN w zakresie statusu zawodowego pracowników oświaty.

Zdjęcie - http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata 

23 sierpnia odbyło się spotkanie Krajowej Rady Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Na zebraniu byli również obecni członkowie Regionalnej SOiW Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "S" - Wiesława Stec, Przewodnicząca RSOiW oraz Dariusz Tuszyński, członek Rady Sekcji. Pełna treść stanowiska dostępna jest pod poniższym adresem:

Link >>>>

Komunikat ze spotkania Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się 13 lipca 2017 r. w CPS Dialog w Warszawie.

 

Wycofanie się ministerstwa edukacji narodowej z propozycji likwidacji pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz niezadawalającej oceny pracy nauczyciela i możliwości rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, który otrzymał tą ocenę pracy – to dobry skutek negocjacji „Solidarności” z men i negatywnej opinii KSOiW do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Więcej informacji tutaj >>>>

 

Komunikat z konferencji "Pracodawca - kluczowy partner w kształceniu zawodowym" z dnia 12 lipca 2017 r.

 

 

Pracodawca i pracownik potrzebni od zaraz – pod takim hasłem 12 lipca 2017 r. odbyła się konferencja w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Więcej informacji tutaj >>>>

 

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół(13 czerwca 2017 r.)

 

Zakończył się okres opiniowania przez związek zawodowy arkuszy organizacyjnych szkół. W tym roku jeszcze będzie trzeba opiniować aneksy do arkuszy. Jakie wnioski pojawiają się po opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół? Jakie trudności napotykali związkowcy? Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas opiniowania arkuszy?

 

Wiecej informacji tutaj >>>>

 

Komunikat z posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z dnia 13 czerwca 2017 r. w Warszawie.
 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa oraz zastępcy przewodniczącego Henryk Ślusarski i Zbigniew Świerczek przedstawili ocenę i stanowisko Prezydium KSOiW w stosunku do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na spotkaniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w CPS „Dialog” w Warszawie. Szczegółowe stanowisko zawarte będzie w opinii Związku do ww. projektu i zostanie przedstawione na koniec czerwca br. 

 

Więcej informacji tutaj >>>>

 

Komunikat z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z dnia 7 czerwca 2017 r. w Warszawie.

 

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia kierunek zmian w finansowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego. Nadal brakuje zapisów o dofinansowaniu małych szkół, które pozwoli samorządom na ich utrzymanie i rozwój.

 

 

 

Więcej informacji tutaj >>>>>


Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie konsultowanego projektu ustawy i finansowaniu zadań oświatowych z dnia 30 maja 2017 r.
 
 

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie wynagrodzeń nauczycieli z dnia 25 maja 2017r.

 

Domagamy się przeznaczenia przez rząd RP środków finansowych na zagwarantowanie nauczycielom wynagrodzenia na poziomie odzwierciedlającym wysiłek związany z wdrożeniem reformy oraz oczekiwanym przez społeczeństwo podniesieniem jakości nauczania i wychowania.

 

Więcej informacji tutaj >>>>

 

Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" z obrad Prezydium Rady KSOiW i spotkania z minister Anną Zalewską z dnia 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, w oparciu o wyniki prac Zespołu do Spraw Statusu Zawodowego Nauczycieli (w skład zespołu wchodzili: strona rządowa, korporacje samorządowe i związki zawodowe) przygotowało  propozycje zmian w ustawie – Karta Nauczyciela. Prezydium   KSOiW przeanalizowało   przedstawione   przez     MEN propozycje i dzisiaj na spotkaniu z minister Anną Zalewską przedstawiło swoje uwagi do tego dokumentu.

 

 

Więcej informacji tutaj >>>>

 

Komunikat z obrad prezydium w dniach 11-12 stycznia 2017 r.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” przygotowało propozycję znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i zmian w systemie wynagradzania pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych. Zostanie ona przedstawiona na spotkaniu Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty 12 stycznia br.

 

 

Więcej informacji tutaj >>>>

 

 Sejm uchwalił ustawę Prawo Oświatowe(05.01.2017)

 

Spotkanie pracowników oświaty powiatu łęczyńskiego z Prezydentem RP Andrzejem Dudą z dnia 5 grudnia 2016 r.

 

5 grudnia 2016 r. w Łęcznej gościł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na zaproszenie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” kopalni LW „Bogdanka”. Prezydentowi towarzyszyli posłowie RP oraz lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk. Celem wizyty było spotkanie z mieszkańcami miasta. Jednak jednym z ważniejszych punktów prezydenckiej wizyty stało się spotkanie ze środowiskiem oświatowym z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, którzy do chwili obecnej nie mogą pogodzić się z likwidacją ich placówki. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy gimnazjów, nauczyciele oraz przewodnicząca RSOiW NSZZ Solidarność Wiesława Stec oraz przedstawiciele innych związków zawodowych.

 

 Więcej informacji tutaj >>>>

 

 

 

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ze spotkania w MEN w sprawie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela
21 stycznia 2016 r.

Likwidacja „godzin karcianych”, zmiany w zakresie funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady gratyfikacji finansowej dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowego profesora oświaty - to główne tematy spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Minister Anna Zalewska spotkała się z przedstawicielami reprezentatywnych central oświatowych związków zawodowych (Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych).

Rozmowy dotyczyły przygotowanej przez MEN nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Projekt przewiduje m.in. likwidację tzw. godzin karcianych, zmianę zasad prac komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, ułatwienie planowania i wypłacania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom uzyskującym tytuł honorowy profesora oświaty.

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela został wcześniej przesłany związkom zawodowym.

- Cieszymy się, że tematem pierwszego spotkania ze związkami zawodowymi jest Karta Nauczyciela, ustawa, która jest swego rodzaju ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, że nie rozmawiamy o jej likwidacji, czym byliśmy przez ostatnie lata straszeni i czemu skutecznie się przeciwstawiliśmy, lecz jej pozytywna zmiana. O likwidację tzw. „godzin karcianych”. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postulowała od wielu lat – podkreśliła w wypowiedzi Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Przewodnicząca delegacji NSZZ „Solidarność” pozytywnie odniosła się również do zmian w zakresie wypłacania jednorazowej gratyfikacji w związku z otrzymaniem tytułu „profesora oświaty”. Będzie to związane ze zwiększeniem liczby przyznanych tytułów profesora oświaty z 10 do 25 takich tytułów rocznie. Gratyfikacja finansowa ma wynosić 18 tys. brutto.

Odnośnie zmian w pracach komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli NSZZ „Solidarność” podziela pogląd, że zmiany są konieczne, m.in. przeniesienie zapisów

z rozporządzenia do ustawy. Szczegółowe uwagi Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania prześle do MEN w najbliższym czasie.

Wiceprzewodnicząca KSOiW podkreśliła także, że w tej nowelizacji Karty Nauczyciela należałoby zapisać w art. 42 ujednolicone pensum nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych). Obecnie pensum tych nauczycieli jest różne i określane przez organy prowadzące. W tej sprawie Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zwracała się do Rzecznika Praw Obywatelskich, który podzielił zdanie naszego Związku, że pensum tych nauczycieli należy ujednolicić i określić w ustawie.

Ponadto reprezentacja KSOiW NSZZ „Solidarność” nakreśliła obszary, które wymagają zmian w Karcie Nauczyciela:

1) przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pogotowiach opiekuńczych, objęcie Kartą Nauczyciela nauczycieli asystentów, doprowadzenie do sytuacji, aby Karta Nauczyciela obowiązywała niezależnie od organu prowadzącego,

2) przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela (czyli prawa do przechodzenia

na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek) i wydłużenie stanu nieczynnego jako działań osłonowych w związku z niżem demograficznym i zwolnieniami,

3) uproszczenie systemu wynagradzania nauczycieli z jednoczesnym jego zwiększeniem,

4) przyznawanie nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy ( tak jak mają pracownicy samorządowi),

5) centralne określanie wysokości odpisu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów,

Koniecznych zmian, zdaniem NSZZ „Solidarność” wymaga także ustawa o systemie oświaty, m.in. w zakresie określenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach a także ustawa dotycząca pracowników administracji i obsługi szkół oraz innych placówek oświatowych w celu ujednolicenia i poprawienia zasad wynagradzania a także warunków pracy tych pracowników.

Przedstawiciele pozostałych central oświatowych związków zawodowych również przychylnie odnieśli się do zaproponowanych przez MEN zmian oraz do propozycji NSZZ „Solidarność”.

Wszystkie związki zawodowe wyraziły gotowość wzięcia udziału w następnych spotkaniach oraz w ogólnopolskiej debacie na temat zmian w polskiej edukacji. W tym kontekście Teresa Misiuk podkreśliła, że pożądanym efektem szerokiej, merytorycznej debaty o polskiej oświacie powinien być taki poziom konsensusu, który mógłby doprowadzić do zawarcia umowy społecznej.

Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Teresa Misiuk, Ewa Roszyk, Jolanta Kornel, Danuta Utrata, Lesław Ordon, Jerzy Ewertowski, Roman Laskowski, Zbigniew Świerczek, Andrzej Piegutkowski i Wojciech Jaranowski.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”
Wojciech Jaranowski