Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Aktualności i ogłoszenia


STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET W MIEJSCU PRACY

  

Poprzyj konwencję MOP!

 

Od wielu lat Grupa Pracownicza usiłowała uzyskać zgodę pracodawców i rządów na utworzenie nowego standardu pracy MOP dotyczącego przemocy i molestowania w świecie pracy. Starania te zakończyły się sukcesem i w czasie tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Pracy odbyła się pierwsza z dwóch dyskusji dotycząca nowych standardów MOP. Sukcesem tegorocznej Konferencji była zgoda wszystkich stron, czyli pracowników, pracodawców i rządów, na utworzenie konwencji wraz z zaleceniem. Obecnie trwają trójstronne konsultacje nad pierwszym projektem tekstów obu standardów. W czasie przyszłorocznej Konferencji rządy i partnerzy społeczni będą dyskutować nad końcowym tekstem standardów, który ostatecznie powinien zostać przez nich przyjęty. Czy konwencja i zalecenie będą dobre jakościowo? Okaże się to w czasie Konferencji. Niestety, nadal większość pracodawców i niektóre rządy nie są tej kwestii przychylne i starają się „rozwodnić” treść obu standardów. Z tego powodu i przy okazji Międzynarodowego Dnia na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet, MKZZ i EKZZ wzywają pracodawców i rządy do przyjęcia dobrego jakościowo tekstu konwencji i zalecenia MOP. NSZZ “Solidarność” poparł utworzenie konwencji wraz z zaleceniem i dołącza się do apelu.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ/ETUC) i Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ/ITUC) wzywają rządy i pracodawców o zaprzestanie igrania z życiem kobiet pracujących i o poparcie dla silnego i globalnego międzynarodowego standardu pracy dotyczącego przemocy i molestowania w świecie pracy. Obie konfederacje kierują ten apel z okazji Międzynarodowego Dnia ONZ na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet, który przypada 25 listopada każdego roku.

"Wiemy, że niektóre rządy UE chcą osłabić tekst konwencji i zalecenia, który został uzgodniony w tym roku w czasie Międzynarodowej Konferencji Pracy" - powiedziała Montserrat Mir, sekretarz konfederalna EKZZ. "Mamy nadzieję, że rządy te zmienią swoje stanowisko. Przy ich pomocy bowiem, pracodawcy, związki zawodowe i ich członkowie mogą zlikwidować wszelką przemoc wobec kobiet w świecie pracy”.

"Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) mogłaby zostać wprowadzona do prawa unijnego i krajowego, co nałożyłoby na wszystkich pracodawców obowiązek stosowania we wszystkich miejscach pracy procedur postępowania w przypadku przemocy i molestowania. Konwencja dawałaby ofiarom jasno określone prawa i wprowadzałaby sankcje wobec sprawców".

"Przemoc i molestowanie kosztuje czasami życie i odbiera źródła utrzymania. Dotyczy milionów kobiet i ich rodzin"- powiedziała Sharan Burrow, sekretarz generalna MKZZ. "W przyszłym roku MOP ma możliwość zrobienia ogromnego kroku w kierunku świata wolnego od przemocy i molestowania.”

Wzywamy rządy i pracodawców do przyłączenia się do nas w dążeniu do tego celu".

EKZZ wspiera MKZZ, która prowadzi kampanię na rzecz przyjęcia konwencji MOP dotyczącej przemocy i molestowania w świecie pracy, która ma zostać przyjęta w przyszłym roku - podczas stulecia MOP.

Regionalna Sekcja Kobiet

 

 

 

 

 Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

 

                

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet obchodzimy 25 listopada. Od 1999 r. w tym dniu pochylamy się nad problemem przemocy w stosunku do kobiety, przemocy rozumianej aktualnie jako „naruszenie praw człowieka i jako forma dyskryminacji kobiet oraz oznacza wszelkie akty przemocy uwarunkowanej płcią, które prowadzą lub mogą prowadzić do krzywdy fizycznej, seksualnej, psychicznej lub ekonomicznej bądź do cierpienia kobiet, w tym groźby takich aktów, przymus lub samowolne pozbawienie wolności w życiu publicznym lub prywatnym”.

W skali światowej, przemoc wobec kobiet uwarunkowana płcią odnosi się do przemocy domowej, molestowania seksualnego, małżeństwa przymusowego, przestępstw popełnianych w imię tzw. „honoru” i okaleczenia żeńskich narządów płciowych, przemocy seksualnej i gwałtów w trakcie i po zakończeniu konfliktów zbrojnych, handlu kobietami i zmuszaniu ich do prostytucji.

W Polsce, Konstytucja RP stanowi, że kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. W szczególności mają równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Jednak w życiu codziennym, kobiety bardziej niż mężczyźni narażone są na przemoc w domu i w miejscu pracy. Wynika to przede wszystkim z historycznych uwarunkowań nierówności kobiet i mężczyzn, zwyczajów, negatywnych stereotypów roli mężczyzny i kobiety, uprzedzeń, przesądów.

Przemoc w miejscu pracy mająca formę przemocy psychicznej (nękanie, zastraszanie), molestowania seksualnego, przemocy fizycznej prowadzą „kobietę ofiarę” do chorób fizycznych i psychicznych, mniejszej efektywności i wydajności, absencji chorobowej, a w następstwie do strat ekonomicznych, pogorszenia relacji z otoczeniem i rodziną, negatywnych konsekwencji dla dzieci.

Koszty finansowe przemocy w pracy ponoszą zarówno firmy jaki społeczeństwo. Firmy w zakresie absencji chorobowej, rotacji kadr, rekrutacji nowych pracowników i ich szkolenia, odszkodowań, kar finansowych za brak przeciwdziałania, obniżenia wizerunku firmy. Społeczeństwo w zakresie opieki medycznej, systemu ubezpieczeń społecznych, wymiaru sprawiedliwości, programów pomocowych, wsparcia, szkoleń, profilaktyki.

Krajowa Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność” na co dzień podejmuje problemy zgłaszane przez kobiety, działania na rzecz realizacji w miejscu pracy zasady równości szans kobiet i mężczyzn, prewencji i ochrony przed zjawiskami takimi jak dyskryminacja ze względu na płeć, molestowanie seksualne, nękanie, zastraszanie.

W Uchwale Programowej – programie działania NSZZ „Solidarność” na lata 2018-2022 została przyjęta propozycja Krajowej Sekcji Kobiet w sprawie monitorowania sytuacji na rynku pracy pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i egzekwowania odpowiednich zapisów Kodeksu pracy, wystąpienia do rządu RP oraz organizacji pracodawców z apelem „zero tolerancji” dla przemocy w miejscu pracy, przyjęcia Konwencji wraz z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącymi zwalczania przemocy i molestowania w miejscu pracy. 

W dniu 25 listopada Krajowa Sekcja Kobiet solidaryzuje się z kobietami na całym świecie, doświadczającymi przemocy,

w tym przemocy domowej oraz w miejscu pracy !!!

  

Sekretarz Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność"

 Elżbieta Bielecka

 

 

 

 

 Kobiety z inicjatywą!

 

Kobiety z inicjatywą

 Rada Krajowa Sekcji Kobiet NSZZ „Solidarność” obradowała w miniony weekend na Lubelszczyźnie. Panie dyskutowały o planach sekcji, bieżących sprawach i problemach polskich kobiet.

Przedstawicielki regionów przyjechały do Nałęczowa na zaproszenie Sekcji Kobiet Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Podczas rady dzieliły się aktualnościami ze swoich środowisk. Ponadto dyskutowały nad nową inicjatywą sekcji. Działaczki z „Solidarności” chcą zorganizować Forum Kobiet. Celem takich spotkań byłaby wymiana poglądów, bliskich kobietom. Ponadto forum mogłoby występować w imieniu kobiet, broniąc ich interesów i wyrażać ich opinie w ważnych kwestiach ogólnospołecznych.

Gościem specjalnym rady był przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Marian Król.

Nie zabrakło także wolnej chwili na poznawanie uroków Nałęczowa, który, jak zawsze niezawodny, oczarował goszczące na Lubelszczyźnie panie.