Biura Regionu Środkowo-Wschodniego pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 do 15:00

Aktualności

Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” w trosce  o zapewnienie  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy zachęca Organizacje Zakładowe  do powoływania  w zakładzie pracy społecznej  inspekcji  pracy. SIP jest służbą społeczną, reprezentującą interesy wszystkich pracowników i kierowaną przez zakładowe organizacje związkowe.

Do podstawowych zadań zakładowego społecznego inspektora pracy należy:

 
 • kontrolowanie stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i  chorób zawodowych,
 • uczestniczenie w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
 • branie udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • branie udziału w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolowanie stosowania przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,
 • uczestniczenie w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,
 • opiniowanie projektów planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
 • podejmowanie działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływanie na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i w przepisach szczególnych.
   

W ramach pełnionej służby, społeczny inspektor pracy posiada również szereg istotnych uprawnień takich jak:

 
 • prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy w celu wykonywania swoich zadań,
 •  
 • prawo do żądania od kierownika zakładu pracy, oddziału (wydziału) i pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w skład jego działań.
   

W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony uprawnień pracowniczych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego  społeczny inspektor pracy wydaje kierownikowi zakładu pracy zalecenia usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień.

W razie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy społeczny inspektor może wydać zalecenie wstrzymania pracy urządzenia technicznego lub określonych robót.

 Społeczny inspektor pracy współdziała z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy w zakresie ustalonym ustawą o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. 1983 nr 35 poz. 163)

 

 Ważne: wzorem lat ubiegłych Regionalny Koordynator ds. BHP przy wsparciu Okręgowego Inspektoratu PIP w Lublinie zorganizował trzy szkolenia społecznych inspektorów pracy. Tematyka: czas pracy, praca w godzinach nadliczbowych. Szkolenia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem inspektorów i działaczy funkcyjnych organizacji związkowych. Planujemy kolejne, cykliczne szkolenia i spotkania społecznych inspektorów pracy. Zapraszam do udziału w szkoleniach.