ROZPORZĄDZENIE (WE) ws. przepisów socjalnych odnoszących się do transportu

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących siędo transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak równieżuchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie