Zasady naliczania czasu pracy i dyżuru kierowców

o wlicza się do czasu pracy kierowców?

Czas pracy kierowców liczy się od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Obejmuje ona wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w tym:

    prowadzenie pojazdu, jego załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad tymi pracami,
    nadzór nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi,
    czynności spedycyjne,
    obsługę pojazdów i przyczep,
    zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom lub rzeczom,
    niezbędne formalności administracyjne,
    utrzymanie pojazdu w czystości.

Do czasu pracy kierowcy wlicza się także:

    czas, w którym pozostajesz na miejscu, gotowy do kierowania pojazdem, np. czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek,
    15-minutową przerwę w pracy, jeśli Twój wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Do czasu pracy kierowców nie wlicza się:

    czasu dyżuru, jeżeli podczas jego pełnienia nie pracowałeś,
    nieuzasadnionych postojów podczas pracy,
    dobowego nieprzerwanego odpoczynku,
    przerw podczas jazdy, w przerywanym systemie czasu pracy.

Co to jest czas dyżuru?

Jest to czas, w którym pozostajesz do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu, poza normalnymi godzinami pracy.
Jeśli pojazd prowadzi dwóch lub więcej kierowców, to dyżur zmiennika przypada w momencie, gdy nie kieruje on pojazdem i towarzyszy drugiemu kierowcy.

WAŻNE

    czasu dyżuru nie możesz wliczać do przysługującego Ci dobowego  nieprzerwanego odpoczynku,
    jeżeli wykorzystujesz dobowy nieprzerwany odpoczynek w pojeździe, nie możesz tego traktować jako czas dyżuru.

Wynagrodzenie za czas dyżuru

Za czas dyżuru przysługuje Ci czas wolny od pracy. Wynosi on tyle samo, ile czas dyżuru. Jeśli pracodawca nie może go udzielić – przysługuje Ci wynagrodzenie, płatne według stawki godzinowej lub miesięcznej. Jeśli nie ustalono takiej stawki, przysługuje Ci 60% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę.

Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców stosuje się wyłącznie do kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę. Jeżeli jesteście zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia czy o dzieło albo prowadzicie własną działalność transportową, opisane w tym miejscu zasady gospodarowania czasem pracy nie znajdą dla Was zastosowania.

źródło: Główny Inspektorat Pracy