Regulamin

Regulamin
Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa
NSZZ „Solidarność”


§ 1 

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” zwana dalej KSPL lub Sekcją, funkcjonuje w oparciu o Statut NSZZ „Solidarność”, obowiązujące uchwały KZD NSZZ „Solidarność”, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” oraz niniejszy Regulamin.
 § 2
1. KSPL tworzą, zgodnie z postanowieniami § 27 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz § 4 Uchwały nr 4 XIX KZD, zmienionej Uchwałą nr 4 XX KZD:
1) międzyregionalne sekcje pracowników leśnictwa skupiające organizacje zakładowe oraz organizacje międzyzakładowe, działające w jednostkach Lasów Państwowych z terenu jednej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, obejmującej obszar większy od terenu działania jednego regionu Związku;
2) regionalne sekcje skupiające organizacje zakładowe oraz organizacje międzyzakładowe, działające w jednostkach Lasów Państwowych z terenu jednej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, obejmującej obszar nie większy od terenu działania jednego regionu Związku;
3) organizacje zakładowe lub międzyzakładowe z regionów nie objętych działalnością międzyregionalnej sekcji, o której mowa w pkt.1 i w których nie istnieje regionalna sekcja, o której mowa w pkt.2.
4) niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakłado-wych, spełniających warunki ujęte w punkcie 3.
2. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych może funkcjonować tylko jedna – z wymienionych w ust.1 pkt. 1 – 2 – ponadzakładowa jednostka organizacyjna Związku. Sekcje Międzyregionalne będą rejestrowane w regionach związkowych, w których mieści się siedziba RDLP.
3. Podstawą zgłoszenia wniosku o przyjęciu do Sekcji jest uchwała władzy stanowiącej uprawnionej do tego jednostki organizacyjnej o przystąpieniu do KSPL.


§ 3
KSPL, realizując postanowienia § 29 ust. 2 Statutu NSZZ „Solidarność”, należy
do Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.
§ 4
Siedzibą KSPL, jeśli Walne Zebranie Delegatów KSPL nie postanowi inaczej, jest miejsce zatrudnienia Przewodniczącego Rady KSPL.


§ 5
Władzami KSPL są:
1) Walne Zebranie Delegatów KSPL – jako władza stanowiąca,
2) Rada KSPL – jako władza wykonawcza,
3) Komisja Rewizyjna KSPL – jako władza kontrolna.


§ 6
1. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów KSPL NSZZ „Solidarność”
wybierają – według klucza uchwalonego przez Radę Sekcji – walne zebrania delegatów ponadzakładowych jednostek organizacyjnych Związku, o których mowa w par. 2.
2. Walne Zebranie Delegatów KSPL wybiera, zgodnie z Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność”:
1) Przewodniczącego Rady KSPL,
2) pozostałych członków Rady KSPL,
3) członków Komisji Rewizyjnej KSPL,
4) delegatów na Kongres Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.
3. Członków Rady Sekcji wybiera się – na podstawie postanowień § 5 Uchwały nr 1 XIX KZD ws. przeprowadzania wyborów – z zastosowaniem list cząstkowych. Listy cząstkowe (okręgi wyborcze) tworzą, przy zastosowaniu zasady proporcjonalności, jednostki organizacyjne obejmujące swoim działaniem obszar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych będących członkami KSPL. Oznacza to, że każdej jednostce organizacyjnej, wymienionej wyżej, przypada oddzielna lista cząstkowa z liczbą miejsc mandatowych proporcjonalną do liczby członków zrzeszonych w okręgu wyborczym, obejmującym daną jednostkę organizacyjną.
§ 7

W skład Rady KSPL wchodzą:
1) Przewodniczący Rady KSPL,
2) pozostali członkowie Rady KSPL, wybrani przez Walne Zebranie Delegatów KSPL w oparciu o listy cząstkowe, o których mowa w par. 6 ust. 3.

 

§ 8

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1) uchwalanie Regulaminu KSPL i zmian Regulaminu KSPL oraz zasad
wyborczych obowiązujących w Sekcji;
2) określanie programu działania KSPL poprzez uchwały, stanowiska i apele;
3) rozpatrywanie sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej Sekcji;
4) podejmowanie wszelkich innych działań określonych w Statucie NSZZ „Solidarność”.

§ 9
1. Sesja Walnego Zebrania Delegatów odbywa się raz w roku. Walne Zebranie Delegatów KSPL zwoływane jest zgodnie z postanowieniami § 59 Statutu Związku.
2. Obrady Walnego Zebrania Delegatów KSPL są prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa wybranych delegatów. Uchwały, stanowiska i inne decyzje WZD podejmowane są zgodnie z postanowieniami § 60 Statutu Związku.
§ 10
1. Prezydium Rady KSPL stanowią:
1) Przewodniczący Rady KSPL,
2) trzech zastępców Przewodniczącego Rady KSPL,
3) Sekretarz Rady KSPL,
4) Skarbnik Rady KSPL.
5) dwóch członków Prezydium Rady KSPL.
2. Prezydium Rady KSPL wybierane jest przez Radę KSPL. Propozycje osobowe
z określeniem funkcji przedstawia Przewodniczący Rady KSPL.
§ 11

Przewodniczący Rady KSPL reprezentuje Sekcję na zewnątrz, kieruje pracą jej Rady i Prezydium Rady.

 

§ 12

Rada KSPL może powoływać zespoły problemowe. W skład zespołów mogą wchodzić członkowie Sekcji niebędący delegatami na Walne Zebranie Delegatów KSPL. Wnioski z prac zespołów problemowych, przewodniczący zespołów przedstawiają Radzie KSPL.

 

§ 13

Posiedzenia Rady KSPL odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 14

Do kompetencji Rady KSPL należy w szczególności:
1) reprezentowanie Sekcji wobec Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowej oraz w oparciu o postanowienia § 41 ust. 3 pkt. 3 Statutu, wobec organów administracji państwowej;
2) uzgadnianie programu działania, wyrażanie opinii i opracowywanie stanowisk w sprawach branżowych;
3) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania do KSPL nowych jednostek organizacyjnych Związku tworzących Sekcję, wymienionych w § 2, które zgłosiły akces przynależności do Sekcji zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 Regulaminu;
4) wybór Prezydium Rady KSPL;
5) realizacja zadań powierzonych przez Walne Zebranie Delegatów KSPL;
6) powoływanie oraz odwoływanie ekspertów i doradców KSPL;
7) podejmowanie decyzji o współpracy z innymi sekcjami;
8) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Związku tworzących Sekcję, wymienionych w § 2;
9) organizowanie akcji protestacyjnych i strajkowych o zasięgu krajowym;
10) na wniosek jednostek organizacyjnych Związku tworzących Sekcję, wymienionych w § 2, interweniowanie w sprawach dotyczących właściwych zakładów pracy;
11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów KSPL;
12) współpraca z Komisją Krajową, Krajowym Sekretariatem Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w prowadzeniu różnego rodzaju akcji socjalnych i szkoleniowych;
13) powoływanie i odwoływanie komisji doradczych i problemowych;
14) udzielenie pomocy członkom Sekcji w zakresie ich działalności statutowej;
15) podejmowanie decyzji oraz trybu postępowania w sprawach spornych.

 

§ 15

Rada KSPL może przekazać część swoich kompetencji Prezydium Rady KSPL.

 

§ 16

Do zadań Prezydium Rady KSPL należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Sekcji, zgodnie z decyzjami Walnego Zebrania Delegatów KSPL oraz programem działania opracowanym przez Radę KSPL;
2) zajmowanie doraźnych stanowisk wobec decyzji Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
3) utrzymywanie łączności z władzami branży leśnej oraz prowadzenie z nimi negocjacji i uzgodnień;
4) opracowanie programu działania, projektów uchwał i wniosków;
5) podejmowanie czynności prawnych przez, co najmniej dwie osoby wskazane ze swego składu;
6) inicjowanie tworzenia komisji doradczych i problemowych;
7) przedkładanie sprawozdań z działalności na posiedzeniach Rady KSPL.

 

§ 17

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej KSPL należy:
1) nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej Rady KSPL i jej Prezydium;
2) kontrolowanie zgodności działań Rady KSPL i Prezydium z prawem wewnątrzzwiązkowym. Współpraca z komisjami rewizyjnymi jednostek organizacyjnych Związku tworzących Sekcję, o których mowa w § 2, w zakresie wdrażania uchwał i postanowień władz Sekcji;
3) uczestniczenie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej KSPL w posiedzeniach Prezydium Rady KSPL oraz Rady KSPL NSZZ „Solidarność”.

 

Uchwała WZD KSPL

ws. przyjęcia Regulaminu KSPL

 

Walne Zebranie Delegatów KSPL postanawia przyjąć jako obowiązujący w Sekcji Krajowej Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Regulamin będący załącznikiem do niniejszej uchwały. Postanowienia Regulaminu obowiązywać będą w pełni od początku nowej kadencji władz Związku, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

  • 1. Skład Rady Sekcji wybrany na okres obecnej kadencji zostanie rozszerzony, w drodze wyborów uzupełniających, o członków Rady reprezentujących członków Związku z obszarów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych niemających dotychczas swoich przedstawicieli w składzie Rady.
  • 2. Sekcje regionalne i międzyregionalne, o których mowa w § 2 Regulaminu powstałe w trakcie obecnej kadencji stają się, po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu, pełnoprawnymi członkami Sekcji, w tym uprawnione są do wyboru delegatów na WZD Sekcji.
  • 3. W przypadku gdy wszystkie organizacje tworzące sekcję regionalna lub międzyregionalną tworzyły dotychczasową(e) MKK, delegaci wybrani przez te MKK pełnią swoją funkcję do końca kadencji. W sytuacji gdy część organizacji z dotychczasowego MKK nadal ją tworzy, a część tworzy sekcję regionalną lub międzyregionalną, liczba miejsc mandatowych przypadająca danym okręgom wyborczym musi być podzielona proporcjonalnie według liczby członków zrzeszonych w organizacjach tworzących dana sekcję lub MKK.

Pliki do ściągnięcia:


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/