Obradowało Prezydium Rady MSPL NSZZ „Solidarność” przy RDLP Wrocław

27 października 2017 Marcelina Gosiewska Aktualności MSPL Wrocław

  W dniu 13.10.2017 roku w siedzibie RDLP Wrocław obradowało Prezydium Rady MSPL NSZZ „Solidarność”.


Posiedzenie otworzył Przewodniczący Sekcji kol. Adam Krakiewicz, który powitał wszystkich serdecznie i przedstawił bieżącą sytuację w Związku oraz działania jakie podjęto w ostatnim okresie na szczeblu krajowym Związku i w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

W spotkaniu Prezydium uczestniczył również Dyrektor RDLP Wrocław Pan Adam Płaksej.

Kol. Adam Krakiewicz poruszył trudne sprawy z jakimi w ostatnim okresie boryka się nasza Sekcja, w tym brak zgody kierownictwa RDLP Wrocław na odznaczenie trzech zasłużonych członków NSZZ „Solidarność” Kordelasem Leśnika Polskiego, brak zgody na delegowania pocztu sztandarowego MSPL NSZZ „Solidarność” na uroczystości Związkowe, w sprawie interweniował Przewodniczący KSPL kol. Jacek Cichocki, brak zaproszenia Przewodniczącego MSPL na naradę Nadleśniczych.

Przewodniczący przedstawił wyniki prac Zespołu Związkowego ds. ustalenia zasad przydziału tzw. kilometrówki na jazdy terenowe (Protokół Zespołu zadaniowego – w załączeniu, pismo do RDLP Wrocław).

Omówiono również zagadnienia zwrotu kosztów za utrzymanie kancelarii leśniczego, kol. Jacek Babiarz stwierdził, że w chwili obecnej nie pokrywa się pełnych kosztów ogrzewania kancelarii.

Kol. Marcin Broda przypomniał aby przywrócić kwotę zwrotu kosztów, która była w poprzednim Zarządzeniu aby pracownicy na tym nie tracili finansowo.

Kol. Adam Krakiewicz i Leszek Jaskulski przedstawili zebranym informacje z ostatniej Rady KSPL NSZZ „Solidarność” w tym OC dla leśników, zwrot obiektu w ramach zadośćuczynienia dla Leśnej Solidarności oraz przekazano informacje ze spotkań z kierownictwem Lasów Państwowych w sprawie obrony kol. Tadeusza Łozowskiego, członka NSZZ „Solidarność”, odwołanego ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Lwówek Śl.

Następnie przedstawiono przebieg uroczystości w m-cach sierpień/wrzesień w których wzięliśmy czynny udział jako Sekcja Dolnośląskich Leśników (5 razy wystawiono poczet sztandarowy, składanie wieńców, udział w liturgii), związanych z upamiętnieniem powstania „Solidarności” oraz uroczystości związane z peregrynacją relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Członkowie Prezydium i osoby obecne na posiedzeniu zgłosiły szereg problemów bieżących, jak np. kol. Jacek Babiarz poruszył kwestię wymiany amortyzatorów w pilarkach.

Kol. Barbara Nowacka stwierdziła, że jeśli przegląd wykaże zużycie to przysługuje zwrot kosztów wymiany amortyzatorów.

W odniesieniu do braku zgody na przyznanie Kordelasów, kol. Ryszard Gruś stwierdził, że Dyrektor jednoosobowo wydaje decyzje o przyznaniu Kordelasa i to że ktoś przepracował 40 lat i działał w Związku nie oznacza, że ma dostać Kordelas.

Kol. Adam Krakiewicz powiedział, że pomimo pism kierowanych do RDLP Wrocław oraz poruszania omawianych spraw na naradach Nadleśniczych, nie otrzymał odpowiedzi ani nie poczyniono działań zmierzających do rozwiązania spraw i problemów zgłaszanych w ostatnim okresie przez MSPL Wrocław.

Kol. Jacek Babiarz poruszył problem zagrożenia zmniejszenia powierzchni nadleśnictw w Borach Dolnośląskich na skutek powiększenia poligonu do ćwiczeń dla armii amerykańskiej.

Obecny na Zebraniu Dyrektor RDLP Wrocław Pan Adam Płaksej potwierdził, że są takie zakusy, ale LP zrobią wszystko aby do tego nie dopuścić.

Ponadto Dyrektor poinformował, że w prowizorium na 2018 roku obniżono wysokość nagród rocznych z 10 do 4 tys. zł na pełnozatrudnionego, obniżono wydatki na remonty dróg o 63 tys. zł na nadleśnictwo oraz wydatki na administrację.

Dyrektor RDLP Wrocław odpowiedział również Przewodniczącemu, iż na naradę nie został zaproszony gdyż była to typowo robocza, gospodarcza narada Nadleśniczych, natomiast jeśli chodzi o brak zgody na delegowania pocztu sztandarowego to Związek powinien sam finansować takie wydatki, ponieważ są to uroczystości Związkowe, a w przypadku odmowy przyznania Kordelasów to Dyrektor ma do tego prawo, gdyż jest to jego kompetencja.

Jeżeli chodzi o kwestię propozycji MSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie limitów kilometrów, to Dyrektor RDLP stwierdził, iż koszt wdrożenia powyższego wyniósłby ok. 2 mln zł, dlatego trzeba rozważyć etapowe wprowadzanie w życie przedstawionej przez Związek propozycji.

Dyrektor stwierdził, że na skutek problemów z wykonawstwem zadań gospodarczych w lasach, będzie chciał dokapitalizować ZUL-e LP, aby mogły wykonywać zadania gospodarki leśnej w większym niż dotychczas zakresie.

Kol. Mariusz Zieliński poprosił, aby Dyrektor na kolejne Zebranie Sekcji przedstawił stanowisko RDLP w sprawie limitów kilometrów.

Termin najbliższego Zebrania Rady MSPL NSZZ „S” ustalono na dzień 14.11.2017 r. w siedzibie biura RDLP Wrocław.

Tekst i zdjęcia:
Marek Matus
MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Lasów Państwowych Wrocław

 

 

 

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/