Komunikat w sprawie zmian w ustawie o ochronie przyrody

20 grudnia 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty

Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” w sprawie zmian w ustawie o
ochronie przyrody, która grozi paraliżem gospodarki leśnej.

W dniu 18 grudnia 2015 r. Senat RP przyjął bez poprawek Ustawę z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. (Głosowanie: 58 – Za, 28 – Przeciw, 1 – Wstrzymał się). Czekamy, więc teraz na podpis Pana Prezydenta RP.
Przypominam historię kolejnej „twórczości legislacyjnej” koalicji PO PSL, grożącej paraliżem działalności PGL LP. W Dz. U. 2015 poz. 1936 w dniu 23.11.2015 roku, została opublikowana ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw1), 2)
Artykułem 3. zmienianej ustawy zmieniono zapisy w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1688) dotyczące dziko występujących zwierząt
gatunków objętych ochroną gatunkową:
W art.52 ust. 2. Którego wstęp brzmi „W stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną
gatunkową mogą być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1 i 1a, dotyczące: „dodano pkt 10 o brzmieniu: „wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej lub rolnej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów.”, w art. 52 ponadto dodano ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Odstępstwo od zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, nie dotyczy gatunków wymienionych w załączniku II i IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory i chronionych gatunków ptaków. 6. Wprowadzenie odstępstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, jest możliwe w sytuacji braku znacząco negatywnego wpływu gospodarki leśnej lub rolnej na stan zachowania gatunku.”; W art. 52a uchylono ust. 1 i 3 to jest zapisy;
1. Gospodarka leśna nie narusza zakazów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1–3, 7, 8, 12 i 13, jeżeli jest prowadzona na podstawie planów, które zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, obejmującej oddziaływanie na dziko występujące populacje gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i chronionych gatunków ptaków oraz ich siedliska lub jest prowadzona na podstawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, których ustalenia zapewniają, że czynności wykonywane zgodnie z nimi nie są szkodliwe dla zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony. 3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zachowania gatunków chronionych we właściwym stanie ochrony, w szczególności gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i chronionych gatunków ptaków, uwzględniając wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne. Zgodnie Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 34 lit. a–f, pkt 35 lit. a, pkt 38, 45 i 53, art. 3 pkt 2–6 oraz art. 7 ust. 1, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. A więc przepisy dotyczące gospodarki leśnej powinny wejść w życie 24 grudnia 2015 roku.
Jak do tego doszło, że z dniem 24.12.2015 roku nasza działalność miała być praktycznie
sparaliżowana?
W dniu 6.07.2015 stworzono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. W projekcie przepisy dotyczące gospodarki leśnej miały wejść w dniu 01.01.2017 r Ministerstwem wiodącym tworzonego projektu było Ministerstwo Środowiska. Osobą odpowiedzialną za projekt był Piotr Otawski – Podsekretarz Stanu, opiekunem merytorycznym projektu był Michał Lonc – Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska, Anna Nestorowicz – Ministerstwo Środowiska, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody,Projekt wpłynął do Sejmu dnia 15 lipca 2015 – druk nr 3677, 16 lipca 2015 został skierowany do I czytania w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 22 lipca 2015 miało miejsce I czytanie w komisji. 4 sierpnia 2015 wpłynęło do Sejmu sprawozdanie Komisji w tej sprawie – druk nr 3788. Sprawozdawcą była Poseł Grażyna Ciemniak 5 sierpnia 2015, podczas II czytania projektu na posiedzeniu Sejmu, Poseł Arkadiusz Litwiński (PO) złożył poprawkę, która spowodowała, że przepisy dot. gospodarki leśnej miały wejść w życie już za 30 dni. Poseł Arkadiusz Litwiński uzasadnił ją, cyt.: „Jest możliwość, ażeby część przepisów ustawy implementujących prawo europejskie i jak najbardziej pożytecznych weszła w życie znacznie szybciej, niż stanowi to zasada ogólna wyrażona w tym przepisie, czyli nie 1 stycznia 2017 r., a już za 30 dni.” Po II czytaniu ustawa z poprawką wróciła do Komisji, która rozpatrzyła ją 9 września 2015, przedstawiam zapis przebiegu posiedzenia w dniu 09-09-2015 – Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /nr 203/ ….Przewodniczący poseł Stanisław Żelichowski /PSL/-
W pkt 11 porządku dziennego mamy rozpatrzyć poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druku nr 3677 i 3788). Bardzo proszę panie ministrze, o odniesienie się do zgłoszonej poprawki”. Podsekretarz stanu w MŚ Piotr Otawski: „Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Komisjo, rząd jest jak najbardziej za przyjęciem tej poprawki. Dwa słowa o meritum poprawki. Otóż, ona zmienia termin wejścia w życie części przepisów zmienianych, a w zasadzie dotyczących tylko i wyłącznie przepisów ustawy o
ochronie przyrody. Chciałbym zwrócić uwagę, że cała zmiana ustawy jest dostosowaniem polskiego prawa do zmienionej dyrektywy o ocenach oddziaływania na środowisko i wymogi, wynikające z transpozycji, dotyczą roku 2017. Stąd cała ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Natomiast część przepisów – chodzi o pięć czy sześć artykułów zmienianych w zakresie ustawy o ochronie przyrody – ma znaczenie z punktu widzenia aktualnego naruszenia, dotyczącego sposobu wydawania zezwoleń na odstępstwo od zakazu dla gatunków chronionych. I byłoby niedobrze, aby te przepisy wchodziły w życie od 1 stycznia 2017 r. w sytuacji, kiedy dyskutujemy z Komisją
Europejską na temat naruszenia dosyć drobnego i banalnego, które łatwo można usunąć. W związku z tym przesunięcie terminu wejścia w życie tych przepisów na 30 dni od opublikowania ustawy jest jak najbardziej zasadne. Stąd rząd wspiera przyjęcie tej poprawki. Dziękuję. Przewodniczący poseł Stanisław Żelichowski (PSL): Czy są uwagi do tej poprawki? Nie słyszę. Stwierdzam, że Komisja przyjęła poprawkę. Posłem sprawozdawcą, o ile pamiętam, był chyba pan poseł Litwiński, tak? Nie, pani poseł Grażyna Ciemniak. Czy jest sprzeciw wobec tego, aby pani poseł Grażyna Ciemniak nadal była sprawozdawcą? Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam, że Komisja powierzyła funkcję sprawozdawcy pani poseł Grażynie Ciemniak. Czy są inne uwagi w sprawach
różnych? Nie ma. Zamykam posiedzenie Komisji. Sprawozdanie komisji druk nr 3788-A.
Sprawozdawca: Grażyna Ciemniak, Wniosek komisji: przyjąć poprawkę.
11 września 2015 – podczas III czytania na posiedzeniu Sejmu uchwalono projekt ustawy.
1 października 2015, Senat wniósł dwie poprawki do jej tekstu: pierwsza- w art. 1 w pkt 45, ust. 1a , druga – w art. 14 wyrazy „pkt 38 i 53” zastępuje się wyrazami „pkt 38, 45 i 53”.” 9 października 2015, na forum Sejmu przyjęto poprawki zawarte w stanowisku Senatu. (było to ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji Sejmu). 27 października 2015 – Prezydent podpisał ustawę. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 23.11.2015 r. W trakcie tworzenia zmian, nikt nie opracował procedur w tym zakresie oraz stosownego rozporządzenia. Nie przedstawiono również Komisji Europejskiej sensownych wyjaśnień w odpowiedzi na skargę w tej sprawie. Przypominam, że każde nadleśnictwo musiałoby wystąpić do RDOŚ średnio o 3000 decyzji na odstępstwa od zakazów (wydanych na każą czynność). RDOŚ nie byłby w stanie wydać tylu decyzji w terminie, a nas czekałoby: niemożność wykonania czynności terminowych oraz procesy ze strony ZUL i odbiorców drewna. W dniu 3 grudnia rozpoczęliśmy starania o przesunięcie w czasie terminu wejścia w życie poprawki. Przedstawiliśmy grupie posłów PiS problem, który zagraża paraliżem gospodarki leśnej w Polsce. To dzięki ich zaangażowaniu ustawę udało się przeprowadzić, kolejną poprawkę, przez prace Sejmowe i w dniu 16 grudnia uchwalić. Mam nadzieję, że Pan Prezydent RP podpisze ustawę w przyszłym tygodniu, co pozwoli nam przygotować się do zmian a przede-wszystkim urealnić zapisy tak, aby obowiązki na nas nakładane – były one realne do wykonania. W tym celu musimy również przygotować realne argumenty do rozmów z Komisją Europejską.

z poważaniem

Grażyna Zagrobelna

Przewodniczący KSPL NSZZ „Solidarność”

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/