Informacja ze spotkania z Ministrem Środowiska, Posłami i Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych

7 grudnia 2015 Stanisław Jeziorański AktualnościKomunikaty

WP_20151204_002W dniu 04.12.2015 r. w Sękocinie Starym odbyło się wspólne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W posiedzeniu tym wzięło udział kierownictwo ministerstwa środowiska z Ministrem Janem Szyszko na czele oraz podsekretarzami: Andrzejem Szwedą – Lewandowskim Głównym Konserwatorem Przyrody i Mariuszem Gajdą zajmującym się Gospodarka Wodną oraz Konrad Tomaszewski Dyrektor Lasów Państwowych. W obradach wzięli udział również posłowie w osobach pani Anny Paluch, Jerzego Antoniego Gosiewskiego i Wojciecha Skurkiewicza.


Zebranych powitał Zbigniew Kuszlewicz przewodniczący KSZNOŚiL.
Minister Jan Szyszko w słowie wstępnym nakreślił priorytety resortu oraz całego rządu, którymi są: demografia, wiek emerytalny, ochrona polskiej ziemi, edukacja, niezależność energetyczna w świetle Konwencji Klimatycznej i Pakietu Klimatycznego. Pochwalił również polski model leśnictwa doceniany w całej Europie.
Poseł Anna Paluch omówiła problemy Parków Narodowych, Gospodarki Wodnej, Żeglugi i elektrowni wiatrowych budowanych często samowolnie. Skrytykowała również działalność Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Jerzy Antoni Gosiewski podziękował zebranym za olbrzymie zaangażowanie w obronę Lasów Państwowych przed zakusami poprzedniego Rządu.
Wojciech Skurkiewicz pogratulował Dyrektorowi Konradowi Tomaszewskiemu decyzji podjętych po powołaniu na Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski powitał bardzo serdecznie zebranych. W przemówieniu przedstawił sprawy priorytetowe którymi są:
– nowelizacja i wyjaśnienia do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (postulaty zgłaszane przez Związki Zawodowe),
– sprawa ratowania Puszczy Białowieskiej (7 grudnia będzie podpisany aneks do pozyskania w nadleśnictwach puszczańskich). Zapowiedział w tej sprawie analizę prawną zmian w PUL i decyzjach poprzedniego ministra tak aby wskazać winnego zaistniałej sytuacji,
– współpraca z ZUL- ami,
– szeroko omówił projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych. Przypomniał, że Polska ma największe zasługi w Europie w pochłanianiu CO2. Powinno to mieć odzwierciedlenie finansowe (handel emisjami) dla LP. Ponadto sprawa ta może mieć wpływ na zmianę stanowiska UE do stałych paliw kopalnych,
– zmiana podejścia do obszarów Natura 2000 i uproszczenia biurokracji w tym zakresie,
– zniesienie 2% podatku obrotowego od sprzedaży drewna (projekt zmiany ustawy jest już opracowany.
Dyrektor Konrad Tomaszewski poinformował zebranych o:
– utworzeniu Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym,
– leśnej telewizji internetowej,
– sporządzaniu bilansu otwarcia w Dyrekcji Generalnej,
W imieniu zebranych na sali obrad leśników wystąpiła Pani Przewodnicząca KSPL Pani Grażyna Zagrobelna przedstawiając problemy i oczekiwania pracowników Lasów Państwowych. Najważniejsze z nich to naprawa prawa leśnego, uporządkowanie kompetencji RDOŚ-i (obecnie zachowują się skandalicznie), sprawa Puszczy Białowieskiej, gospodarka mieszkaniowa w LP, ubiory BHP, mundur emerytowanego leśnika, kancelarie leśnictw. Pani Przewodnicząca zaproponowała również aby 35 lecie Porozumień Sękocińskich było świętem nie tylko leśnej „Solidarności” ale całej organizacji Lasy Państwowe. Przypomniała o ciągle występującym mobbingu w LP. Grażyna Zagrobelna wyraziła dezaprobatę dla działań kierowników jednostek, dla których podstawowym argumentem do pomijania pracowników w awansach i zamykania ścieżki kariery zawodowej jest przynależność do NSZZ „Solidarność”. Dyrektor Generalny wyraził dezaprobatę dla takiej postawy stwierdzając, że o awansie powinna decydować przede wszystkim wiedza merytoryczna danego pracownika.
W trakcie obrad padały również pytania „z sali”.
Piotr Fitas zapytał Dyrektora o młode kadry i zarządzenie dotyczące postępowania z drewnem pokradzieżowym, które zabrania wprowadzania go do obrotu. W odpowiedzi usłyszał, że młode zdolne kadry są aktualnie identyfikowane, a sprawa drewna pokradzieżowego wg jego wiedzy jest do załatwienia poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur.
Czesław Czochra zaapelował o przywrócenie ładu moralnego i naprawienie krzywd.
Marek Szary zwrócił uwagę konieczność wprowadzenia zmian w systemie sprzedaży drewna przez LP.
Zbigniew Kuszlewicz zrelacjonował sprawę ubezpieczeń zdrowotnych oraz przedstawił projekt „Solidarności” na wprowadzenie ubezpieczenia na życie dla pracowników LP. Dyrektor wyraził duże zainteresowanie tymi sprawami.
Na zakończenie spotkania obie strony zadeklarowały współpracę w rozwiązywaniu najważniejszych problemów i złożyły sobie życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/