Uchwały i Stanowiska XX WZD KSPL w Jedlni Letnisku

2 listopada 2015 Marek Szary AktualnościKomunikaty

Uchwały i Stanowiska
XX WZD Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”
podjęte w dniach 21 – 23 października 2015 roku w Jedlni Letnisku

UCHWAŁY

Uchwała 1/XX/15
XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie polityki mieszkaniowej
w PGL Lasy Państwowe

XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia działań mających na celu wdrożenie rozwiązań prawnych zmierzających do kompleksowego rozwiązania polityki mieszkaniowej w PGL LP:

  1. Pozostawienie tylko lokali niezbędnych dla właściwego prowadzenia gospodarki leśnej, które będą mieszkaniami bezpłatnymi,
  2. Rozszerzenie prawa do bezpłatnego mieszkania na wszystkich pracowników zaliczonych do Służby Leśnej , którzy zajmują lokale niezbędne dla właściwego prowadzenia gospodarki leśnej,
  3. Sprzedaż wszystkich pozostałych lokali będących w zasobach PGL LP,
  4. Wprowadzenie mechanizmu ekwiwalentu finansowego, zwolnionego z opodatkowania, dla osób opuszczających lokal niezbędny w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w zamian za rezygnację z lokalu zamiennego, na wzór rozwiązań od wielu lat funkcjonujących np. w wojsku, zwłaszcza że obecnie nie ma już mieszkań zamiennych i nie jest racjonalne ich kupowanie, budowanie i utrzymywanie.

Przedstawione rozwiązania wymagają zmian zapisów w ustawie o lasach oraz stosownych Rozporządzeń Ministra Środowiska.

XX WZD KSPL NSZZ “Solidarność” przyjmuje, że niniejsza uchwała realizuje uchwały:

Nr: 7/2006, 5/XI/2008, 7/2010, 5/2011, 6/2011 i 9/2013 oraz inne uchwały i stanowiska podjęte w sprawie mieszkań będących w zasobach Lasów Państwowych.

Uchwała 2/XX/15
XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie monitorowania połączeń telefonicznych i korzystania z internetu

XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia działań mających na celu zmianę Załącznika nr 5 do zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 czerwca 2013 roku poprzez wykreślenie z Wzoru Oświadczenia Pracownika punktu nr 1 o treści:
„Przyjmuję do wiadomości, że połączenia telefoniczne, e-mail oraz korzystanie z internetu mogą być monitorowane”.
Zdaniem Delegatów monitorowanie połączeń telefonicznych oraz e-mail możliwe jest tylko za zgodą sądu.

 Uchwała 3/XX/15
XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie profilaktyki i leczenia boreliozy

XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia działań zmierzających do powołania, w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Zespołu do spraw profilaktyki i leczenia boreliozy u pracowników Lasów Państwowych

Uchwała 4/XX/15
XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie ubezpieczenia OC zawodowego

XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność zobowiązuje Radę KSPL do zainicjowania prac zmierzających do wprowadzenia ubezpieczenia zawodowego od odpowiedzialności cywilnej, obejmującego również pomoc prawną, za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz mieniu nadleśnictwa.

 Uchwała 5/XX/15
XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie dodatku mieszkaniowego

XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność zobowiązuje Radę KSPL do podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisu § 20a PUZP w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego do czynszu w kwocie przekraczającej 330 zl dla wszystkich pracowników nieprzerwanie zatrudnionych i zamieszkujących od 23 stycznia 2010 roku w lokalach będących w zasobach Lasów Państwowych.

Uchwała 3/XX/15
XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie patronatu w biegach narciarskich

XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność zobowiązuje Radę KSPL do objęcia patronatem Mistrzostw Polski leśników w biegach narciarskich odbywających się w ramach Biegu Piastów.

STANOWISKA

Stanowisko nr 1/XX/15
XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie niedopuszczenia przedstawicieli KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” do udziału w konferencji na temat Puszczy Białowieskiej

XX Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec aktu wyjątkowej arogancji Ministerstwa Środowiska, które nie dopuściło Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” i przedstawicieli społeczności lokalnych do udziału w konferencji na temat Puszczy Białowieskiej.

STANOWISKO nr 2/XX/15
XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie poparcie stanowiska OZ NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska

XX Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” popiera stanowisk o Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w sprawie zaliczenia stanowiska kierownika gospodarstwa rybackiego do Służby Leśnej.

Stanowisko 3/XX/15
XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w sprawie podziękowania gospodarzom

Uczestnicy XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność” w Jedlni Letnisku wyrażają podziękowanie gospodarzom miejsca oraz organizatorom z Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność’ w Radomiu za sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie XX WZD KSPL NSZZ „Solidarność”.

Komentarze wyłączone.


Wspierane przez http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/