Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Uchwała KK

nr 28/17

ws terminu i miejsca XXIX KZD

 

 

            Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia, że XXIX sesja Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” odbędzie się w terminie od 25 do 26 października 2018 r.
w Częstochowie.

            Komisja Krajowa zobowiązuje Prezydium KK do zawarcia umowy określającej warunki organizacji Zjazdu, którego koszt zostanie umieszczony w budżecie Komisji Krajowej na 2018 r.

 

 

 

Wieliczka, 24 października 2017 r.                                                                                                           Komisja Krajowa

                                                                                                    NSZZ „Solidarność”

 

 

2017-10-30 11:15:13

Uchwała KK

nr 30/17


ws głosowania elektronicznego

 

 

Na podstawie § 42 ust. 6 Statutu NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa postanawia scedować na Prezydium Komisji Krajowej uprawnienie do przyjęcia decyzji ws. zasad i sposobów przeprowadzania wyborów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o której mowa w § 2 ust. 3a Uchwały nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku. 

 

 

 

Wieliczka, 25 października 2017 r.                                                                                                  Komisja Krajowa

                                                                                                    NSZZ „Solidarność”

 

 

 

2017-10-30 11:13:24

Stanowisko KK

nr 16/17 ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się zniesienia zakazu łączenia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego organu zakładowej organizacji związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników, który został utrzymany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Związek  niejednokrotnie wskazywał, iż przepis ten stanowi przykład ograniczenia praw z powodu  pełnienia funkcji związkowych w zakładzie. Niewłaściwym jest  zarzut używany w uzasadnieniu, że łączenie tych funkcji może rodzić konflikt interesów. Związki zawodowe są aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem życia przedsiębiorstwa.
Z mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, związki zawodowe  odpowiadają za sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o czasie pracy oraz bhp.

 Pracownik, będący członkiem rady nadzorczej, bez względu na to czy jest członkiem zarządu zakładowej organizacji, czy takiej funkcji nie pełni, podlega odpowiedzialności jako  członek rady nadzorczej, oraz jako pracownik. Pracownik, przyjmujący na siebie obowiązki członka rady nadzorczej, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub umowami spółki.

Prawo wyboru przedstawiciela do rady nadzorczej zostało nadane pracownikom na mocy art. 11 ustawy z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Natomiast art.13 tejże ustawy formułował pewne ograniczenia dla członków rad nadzorczych, jednak jedynie jednoosobowych spółek skarbu państwa. Zapisy art. 13 ustawy
o komercjalizacji zostały przeniesione do ustawy o zasadach zarządzania mieniem w sposób nieprawidłowy, ponieważ zakaz łączenia funkcji został rozszerzony na wszystkie spółki, nie tylko jednoosobowe spółki skarbu państwa.

Jednocześnie należy podkreślić, iż przedstawiciel pracowników w radzie nadzorczej jest wybierany bezpośrednio przez  pracowników. Wynik tych wyborów powinien być uszanowany przez przedstawicieli skarbu państwa. Pracownicy sami oceniają wiedzę merytoryczną kandydatów i oceniają, kto z nich będzie najlepiej sprawował swoją funkcję. Działacze związkowi podnoszą swoje kwalifikacje poprzez m.in udział w szkoleniach,  podczas negocjacji  z  zarządem oraz analizę  dokumentów ekonomicznych, co wpływa pozytywnie  na jakość sprawowanej funkcji członka rady nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw zakazu łączenia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego organu zakładowej organizacji związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników.

 

 

Wieliczka, 25 października 2017 r.                                                                                          Komisja Krajowa

                                                                       NSZZ „Solidarność”

 

 

 

 

 

2017-10-30 11:10:09

 

Stanowisko KK

nr 15/17 ws projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” niezmiennie stoi na stanowisku, że zgodnie z projektem komitetu obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej ograniczenia handlu w niedzielę, którego „Solidarność” jest częścią, ograniczenie ma dotyczyć wszystkich niedziel. Jest to spójne z deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości z ostatniej kampanii wyborczej o oddaniu niedzieli pracownikom oraz wcześniejszymi działaniami tej partii, która jako ugrupowanie opozycyjne kilka lat temu zgłosiła swój własny projekt poselski, zakładający zakaz handlu we wszystkie niedziele.

Komisja Krajowa oczekuje wywiązania się przez Prawo i Sprawiedliwość ze swoich deklaracji uznając kompromisowe propozycje ustanowienia tylko części niedziel wolnych od handlu za kompromitację a nie kompromis. Jest jeszcze czas, aby przed tą kompromitacją się uchronić. Tu szczególnie polecamy Prawu i Sprawiedliwości wsłuchanie się w jednoznaczny głos Konferencji Episkopatu Polski.

Jeszcze raz przypominamy! Niedziela jest ustawowym dniem wolnym od pracy i celem ustawy ograniczenia handlu w niedzielę jest przede wszystkim ograniczenie pracy ponad miliona pracowników branży handlowej. Większość z nich stanowią kobiety, które w imię wolności i wygody większości obywateli, zamiast ten dzień spędzać z rodziną, zmuszane są do pracy. To nieludzkie i sprzeczne z duchem Porozumień Sierpniowych, na które tak chętnie powołuje się wielu polityków Zjednoczonej Prawicy, Warto jednak pamiętać, że wtedy postulowano o wolne soboty, a dzisiaj musimy walczyć o wolne niedziele.

 

 

Wieliczka, 24 października 2017 r.                                            Komisja Krajowa

                                                                                                    NSZZ „Solidarność”

 

2017-10-30 11:07:43

20 października 2017r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego " Dialog" w Warszawie odbywa się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, w którym uczestniczą Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "S" Wojciech Ilnicki oraz  Przewodniczący KSGiE NSZZ "S" Kazimierz Grajcarek.

2017-10-20 07:19:44

W dniach 19-20 października 2017r. w Kudowie - Zdrój odbywa się WZD Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ  "Solidarność", w którym uczestniczy Przewodniczący KSGiE NSZZ "S" Kazimierz Grajcarek.

2017-10-20 07:10:29

 W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawa, 9 października 2017r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. W posiedzeniu udział bierze Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski przedstawiając obecna sytuacje w branży energetycznej

2017-10-18 12:10:12

W dniach 18-19 października 2017r. w Pradze odbywają się warsztaty dotyczące negocjacji układów zbiorowych i polityki społecznej " Budowanie silniejszych związków zawodowych poprzez skuteczną koordynację układów zbiorowych.

2017-10-18 07:20:39

Wczoraj w Warszawie odbyła się  Konferencja pt. Układy Zbiorowe Pracy, drogą do społecznej gospodarki rynkowej organizowana przez NSZZ "Solidarność", w której udział wzięli Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek oraz prawnik KSGiE NSZZ "Solidarność" Barbara Stefaniak-Gnyp.

2017-10-18 07:05:48

Dzisiaj odbędzie się spotkanie Ministra Energii z przedstawicielami Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni.

2017-10-12 08:19:59

 

Dziś w Ministerstwie Energii odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w związku z unijnym projektem Programu Wparcia dla Regionów Górniczych w Polsce.

2017-10-12 08:07:44