Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

Obrzydzić węgiel za… dobrą cenę

Wydaje się, że my, górnicy powinniśmy się dawno uodpornić na ataki
różnej maści specjalistów i publicystów na przemysł węglowy. Atakowani jesteśmy od lat z różnych stron za wszystko – za swoje i cudze grzechy, a przede wszystkim za to, że jesteśmy i służymy społeczeństwu.

Jednak uodpornić się nie można, bo co jakiś czas przychodzi czytać i słuchać szczególnego steku bzdur, kłamstw i półprawd na temat naszej branży. I trzeba o tej systematycznie i bezwzględnie prowadzonej kampanii antywęglowej stale mówić.

Tym razem przyczynkiem do zabrania głosu okazało się opracowanie „Ukryty rachunek za węgiel 2017 - wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce - wczoraj, dziś i jutro”, na wyrost nazwane raportem. Nota bene przygotowanego dzięki „pomocy” Fundacji Greenpeace Polska. Autorzy wywodzący się z warszawskiej spółeczki, piszą od co najmniej trzech lat o górnictwie węglowym totalne bzdury i posługują się nieprawdziwymi danymi. Epatują społeczeństwo setkami miliardów zł, które rzekomo dopłaca się do naszej branży. <...>

2017-11-03 12:37:05

7 listopada 2017 roku o godz. 15.30 w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Żarkach (Żarki Letnisko ul. Grunwaldzka 14) odprawiona zostanie msza święta w 10. rocznicę śmierci Władysława Molęckiego, wiceprzewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności i członka Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

2017-11-03 12:10:46

Program Pielgrzymki:

09:10 - 09:40 - Zbiórka uczestników pielgrzymki oraz pocztów sztandarowych przy Kościele Św. Barbary obok Jasnej Góry.

09:40 - 09:55 - Powitanie pielgrzymów przez Proboszcza - Przeora Parafii Św. Barbary O. Ryszarda Deca.

10 :00- 10:20 - Przemarsz uczestników pielgrzymki wraz z pocztami sztandarowymi z kościoła Św. Barbary do Bazyliki na Jasnej Górze.

10 :20 -10:30 - Złożenie kwiatów, przez delegację górników, przy pomniku Prymasa Tysiąclecia.

10:30 - 11:45 - Droga Krzyżowa.

12:00 - 13:30 - Msza Św. w Kaplicy Cudownego Obrazu koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Abp. Józefa Kupnego oraz kapłanów: kapelana KSGiE ks. Prał. Bernarda Czerneckiego, O. Jana Zinówko, oraz ks. Prał. Andrzeja Paździutko, ks. Prał. Jana Żaka, ks. Grzegorza Dymka, ks. Dariusza Pietrasia i O. Ludwika Kurowskiego.

13:40-14:10 - Zawierzenie Braci Górniczej oraz ich rodzin Matce Najświętszej w Kaplicy Cudownego Obrazu.

 

Pielgrzymom towarzyszy Górnicza Orkiestra Dęta Bytom

pod dyr. .Marcina Walisko.

2017-11-03 12:04:55

W dniu 10 listopada 2017r. w Ministerstwie Energii odbędą się spotkania Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ " Solidarność" oraz Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność" z Panem Krzysztofem Tchórzewskim Ministrem Energii.

2017-11-03 11:42:33

Informujemy,iż Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył naszego Kapelana KSGiE NSZZ "Solidarność"- Bernarda Czerneckiego Orderem Orła Białego.

2017-11-03 11:34:10

 

W dniach od 06.11-09.11.2017r. Przewodniczący KSGIE NSZZ "Solidarność"Kazimierz Grajcarek będzie brał udział w COP23 w Bonn

2017-11-03 11:28:52

 W dniach od 29.10-01.11.2017r. na zaproszenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gościła u nas delegacja Białorusinów:

2017-11-03 11:14:07

Uchwała KK

nr 28/17

ws terminu i miejsca XXIX KZD

 

 

            Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia, że XXIX sesja Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” odbędzie się w terminie od 25 do 26 października 2018 r.
w Częstochowie.

            Komisja Krajowa zobowiązuje Prezydium KK do zawarcia umowy określającej warunki organizacji Zjazdu, którego koszt zostanie umieszczony w budżecie Komisji Krajowej na 2018 r.

 

 

 

Wieliczka, 24 października 2017 r.                                                                                                           Komisja Krajowa

                                                                                                    NSZZ „Solidarność”

 

 

2017-10-30 11:15:13

Uchwała KK

nr 30/17


ws głosowania elektronicznego

 

 

Na podstawie § 42 ust. 6 Statutu NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa postanawia scedować na Prezydium Komisji Krajowej uprawnienie do przyjęcia decyzji ws. zasad i sposobów przeprowadzania wyborów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o której mowa w § 2 ust. 3a Uchwały nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku. 

 

 

 

Wieliczka, 25 października 2017 r.                                                                                                  Komisja Krajowa

                                                                                                    NSZZ „Solidarność”

 

 

 

2017-10-30 11:13:24

Stanowisko KK

nr 16/17 ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się zniesienia zakazu łączenia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego organu zakładowej organizacji związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników, który został utrzymany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Związek  niejednokrotnie wskazywał, iż przepis ten stanowi przykład ograniczenia praw z powodu  pełnienia funkcji związkowych w zakładzie. Niewłaściwym jest  zarzut używany w uzasadnieniu, że łączenie tych funkcji może rodzić konflikt interesów. Związki zawodowe są aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem życia przedsiębiorstwa.
Z mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, związki zawodowe  odpowiadają za sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o czasie pracy oraz bhp.

 Pracownik, będący członkiem rady nadzorczej, bez względu na to czy jest członkiem zarządu zakładowej organizacji, czy takiej funkcji nie pełni, podlega odpowiedzialności jako  członek rady nadzorczej, oraz jako pracownik. Pracownik, przyjmujący na siebie obowiązki członka rady nadzorczej, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub umowami spółki.

Prawo wyboru przedstawiciela do rady nadzorczej zostało nadane pracownikom na mocy art. 11 ustawy z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Natomiast art.13 tejże ustawy formułował pewne ograniczenia dla członków rad nadzorczych, jednak jedynie jednoosobowych spółek skarbu państwa. Zapisy art. 13 ustawy
o komercjalizacji zostały przeniesione do ustawy o zasadach zarządzania mieniem w sposób nieprawidłowy, ponieważ zakaz łączenia funkcji został rozszerzony na wszystkie spółki, nie tylko jednoosobowe spółki skarbu państwa.

Jednocześnie należy podkreślić, iż przedstawiciel pracowników w radzie nadzorczej jest wybierany bezpośrednio przez  pracowników. Wynik tych wyborów powinien być uszanowany przez przedstawicieli skarbu państwa. Pracownicy sami oceniają wiedzę merytoryczną kandydatów i oceniają, kto z nich będzie najlepiej sprawował swoją funkcję. Działacze związkowi podnoszą swoje kwalifikacje poprzez m.in udział w szkoleniach,  podczas negocjacji  z  zarządem oraz analizę  dokumentów ekonomicznych, co wpływa pozytywnie  na jakość sprawowanej funkcji członka rady nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw zakazu łączenia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego organu zakładowej organizacji związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników.

 

 

Wieliczka, 25 października 2017 r.                                                                                          Komisja Krajowa

                                                                       NSZZ „Solidarność”

 

 

 

 

 

2017-10-30 11:10:09

 

Stanowisko KK

nr 15/17 ws projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” niezmiennie stoi na stanowisku, że zgodnie z projektem komitetu obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej ograniczenia handlu w niedzielę, którego „Solidarność” jest częścią, ograniczenie ma dotyczyć wszystkich niedziel. Jest to spójne z deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości z ostatniej kampanii wyborczej o oddaniu niedzieli pracownikom oraz wcześniejszymi działaniami tej partii, która jako ugrupowanie opozycyjne kilka lat temu zgłosiła swój własny projekt poselski, zakładający zakaz handlu we wszystkie niedziele.

Komisja Krajowa oczekuje wywiązania się przez Prawo i Sprawiedliwość ze swoich deklaracji uznając kompromisowe propozycje ustanowienia tylko części niedziel wolnych od handlu za kompromitację a nie kompromis. Jest jeszcze czas, aby przed tą kompromitacją się uchronić. Tu szczególnie polecamy Prawu i Sprawiedliwości wsłuchanie się w jednoznaczny głos Konferencji Episkopatu Polski.

Jeszcze raz przypominamy! Niedziela jest ustawowym dniem wolnym od pracy i celem ustawy ograniczenia handlu w niedzielę jest przede wszystkim ograniczenie pracy ponad miliona pracowników branży handlowej. Większość z nich stanowią kobiety, które w imię wolności i wygody większości obywateli, zamiast ten dzień spędzać z rodziną, zmuszane są do pracy. To nieludzkie i sprzeczne z duchem Porozumień Sierpniowych, na które tak chętnie powołuje się wielu polityków Zjednoczonej Prawicy, Warto jednak pamiętać, że wtedy postulowano o wolne soboty, a dzisiaj musimy walczyć o wolne niedziele.

 

 

Wieliczka, 24 października 2017 r.                                            Komisja Krajowa

                                                                                                    NSZZ „Solidarność”

 

2017-10-30 11:07:43