Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Aktualności

ZARYS NARODOWEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Wiele samorządów w Polsce podejmuje uchwały antysmogowe w celu pozbycia się tego utrudnienia. Rząd RP w tej samej sprawie przyjął ustawę o jakości paliw.  Powstaje również wiele inicjatyw, które mają przynieść efekt czystego powietrza.  Naszym zdaniem, działania te wykonywane są w dobrej wierze, ale niestety nie przynoszą oczekiwanych skutków. 

Naszym zdaniem, pozytywne skutki może przynieść tylko rządowy program „CZYSTEGO POWIETRZA”. Ponieważ żaden samorząd z problemem smogu sam sobie nie poradzi ze względów finansowych, jak i nie poradzi sobie z przepływem powietrza, dlatego potrzebny jest NARODOWY PROGRAM.

NARODOWY PROGRAM powinien zawierać:

 1. Środki dla naukowców i przedsiębiorców, którzy pracują nad poprawą sprawności energetycznej wszystkich paliw.
 2. Środki przeznaczone na termoizolacje budynków.
 3. Środki na opracowanie palenisk dostosowanych do jakości paliw. Każde paliwo może być wykorzystane do produkcji energii cieplnej i elektrycznej pod warunkiem, że będzie spalane w dostosowanym palenisku.
 4. Opracowanie systemu wymiany palenisk nie tylko w budynkach mieszkalnych.
 5. Opracowanie sposobu ogrzewania z jednego kotła większej ilości lokali.
 6. Określenie jakości spalin wychodzących z komina niezależnie od spalanego paliwa oraz opomiarownie wylotu każdego komina, który przesyłałby informacje o jakości spalin do gminnego, miejskiego systemu informacji.

Program ten powinien być opracowany na kilka lat, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, współfinansowany ze środków regionalnych w porozumieniu z producentami palenisk i producentami paliw (oni również powinni współfinansować ten system).

2018-02-28 11:07:50

W dniach 27-28 lutego odbywa się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" . Uchwalono stanowisko ds polityki klimatycznej na COP24 zaproponowane przez Zespół KK NSZZ "Solidarność" ds polityki klimatycznej.

2018-02-28 11:05:51

W poniedziałek 19 lutego 2018, odbyła się Rada Koordynacyjna IndustriAll Polska. Dyskutowano kwestie wg agendy:

 1. Stanowiska dotyczące polityki klimatycznej.
 2. Informacja o przygotowaniach do Regionu Wschodniego IndustriAll Europa w Wieliczce.
 3. Kontakty z Ministerstwem Środowiska.
 4. Ustawa z dn. 10 stycznia 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z organizacją (…) Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych
  w sprawie zmian klimatu.
 5. Sprawy różne.
2018-02-21 11:39:35

 

Koledze

Adamowi Kusiowi

byłemu przewodniczącemu

Sekcji Krajowej Górnictwa i Przetwórstwa Siarki

NSZZ „Solidarność”

 wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

SYNA

składa

w imieniu

Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący

 

Kazimierz Grajcarek

2018-02-01 12:03:20

Dzisiaj odbywa się posiedzenie Rady KSGIE NSZZ Solidarność z udziałem Ministra Grzegorza Tobiszowskiego, który wręczył odznaki honorowe wybranym członkom Rady.

2018-01-31 11:33:21

 

Informacja ze wspólnego spotkania Prezydiów

Krajowej Sekcji Energetyki i Krajowej Sekcji
Elektrowni i Elektrociepłowni

NSZZ „Solidarność”

W Koninie 25 stycznia 2018r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Krajowych Sekcji Energetyki i Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”. Omówiono problemy w poszczególnych Sekcjach, oraz ich funkcjonowanie w Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Zwrócono uwagę na marginalizację problemów w Energetycznych Grupach Kapitałowych i powracającym pozorowanym dialogu społecznym . Wskazano pilną potrzebę realizacji wspólnej polityki energetycznej dla sektora paliwowo-energetycznego . Dokonano wstępnej analizy celem poprawy obecnej sytuacji , po której wyznaczono kierunki działania . Ustalono iż obie Sekcje będą pracować nad konkretnymi rozwiązaniami i harmonogramem działań. W trakcie dyskusji rozważano również miedzy innymi dokonanie zmian organizacyjnych, w tym struktur. Pozorowany dialog ze strony Ministerstwa Energii z jakim od wielu miesięcy mamy do czynienia w sektorze energetycznym, daje wyraźny sygnał do rozpoczęcia działań protestacyjnych. Na najbliższym posiedzeniu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, zostaną zaproponowane wspólne działania, które muszą doprowadzić do rozwiązania problemów z jakimi boryka się sektor energetyczny. Ratowanie gospodarki tylko kosztem energetyki może doprowadzić do jej trudnej sytuacji finansowej, a starzejący się sektor potrzebuje natychmiastowej reanimacji.

Materiał przygotował Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski.

2018-01-30 08:38:03

 

Działania te przypominają walkę lobbystów firm produkujących urządzenia grzewcze elektryczne a lobby firm produkujących paleniska na paliwa stałe. Wspomaganie tej walki po stronie grzewczych urządzeń elektrycznych podjął rząd, który zaproponował ustawę o jakości paliw. Sama ustawa wydaje się, jest godna poparcia ale to tylko tak się wydaje. Jeśli  w tradycyjnym palenisku spalimy węgiel najlepszej jakości lub najniższej jakości, to ten fakt nie będzie miał żadnego wpływu na środowisko. Paleniska powinny być dostosowane do paliwa. Przykładem tego mogą być instalacje energetyczne, które w przystosowanych do tego paleniskach spalają gorszy węgiel a wynik końcowy emisji „na kominie” jest taki sam jak spalanie lepszego węgla w przystosowanym do tego palenisku. Dlatego przede wszystkim ważne jest to, w jakim palenisku jakie paliwo spalamy. Natomiast jakość spalin powinna być określona w ustawie i poddana stałemu monitorowaniu, co w dzisiejszej technice elektronicznej jest tanie i możliwe do wykonania.

Producenci palenisk węglowych obecnej generacji twierdzą, że spaliny z ich kotłów u wylotu komina są porównywalne z jakością spalin pochodzących ze spalania gazu. Obecnie rząd proponuje inne rozwiązania np. aby mieszkania i domy ogrzewać prądem, jednak do tego dochodzi koszt zakupu pieca, który energię elektryczną zamieni na ciepło. Projektodawcy tej propozycji nie zlecili obliczeń ile gospodarstwo zużyje węgla do ogrzania domu, a tym samym ile wyemituje spalin z paleniska na paliwo stałe a ile tych spalin wyemituje korzystając z energii elektrycznej wyprodukowanej w węglowej elektrowni. Jak mówią niektórzy producenci palenisk węglowych, emisja spalin w tym przypadku zwiększy się o 100%. Jeśli samorządy  lub przedstawiciele rządu nie zlecą takich badań to moim zdaniem, walka ze smogiem będzie pozorna.

Innym problemem samorządowców jest to, jak usytuowane i zbudowane jest miasto. Wielu naukowców mówi o tym, iż za zatrzymanie nad miastem smogu odpowiadają błędy architektoniczne miasta ( brak  architektonicznych „tuneli” wentylacyjnych). Proponuję, aby Rząd RP od nowa rozpoczął dyskusję , jak skutecznie rozwiązać problem smogu zapraszając do tych rozmów środowiska samorządowców i związków zawodowych tak, aby doprowadzić do rządowego programu walki ze smogiem. Moim zdaniem, tylko rządowy program ma szansę na skuteczne rozwiązanie problemu smogu w Polsce.

Kazimierz Grajcarek
Przewodniczący
KSGIE NSZZ Solidarność

2018-01-19 12:03:25

Dziś w Gdańsku odbędzie się coroczne spotkanie opłatkowe struktur branżowych z władzami Związku.

2018-01-08 12:28:42

W dniach 12-13 grudnia 2017 roku trwają obrady Komitetu Wykonawczego IndustriAll Europa w Elewijt, Belgii. Rozmowy obejmują tematykę związaną z układami zbiorowymi pracy i polityki społecznej.

2017-12-12 12:37:30

W Gdańsku w dniach 11 -12 grudnia 2017 roku obraduje Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". W trakcie spotkania odbyło się uhonorowanie ks. Czesława Banaszkiewicza tytułem “Zasłużony dla NSZZ Solidarność” .

2017-12-12 12:29:29