Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce w 2015 roku wyniosła 87622 osoby. Na skutek wypadku przy pracy, życie straciło w 2015 roku 303 pracowników. To wzrost o ponad 15% względem 2014 roku. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w dziale przetwórstwa przemysłowego i w budownictwie, gdzie w sumie życie straciło 147 osób (łącznie 49% wszystkich ofiar).28 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

 

26-04-2016

28 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych


Międzynarodowy Dzień Pamięci

28 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

i Chorób Zawodowych


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce w 2015 roku wyniosła 87622 osoby. Na skutek wypadku przy pracy, życie straciło w 2015 roku 303 pracowników. To wzrost o ponad 15% względem 2014 roku. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w dziale przetwórstwa przemysłowego i w budownictwie, gdzie w sumie życie straciło 147 osób (łącznie 49% wszystkich ofiar).

Szacuje się, że średnio 7 na 10 wszystkich wypadków przy pracy w Polsce w 2015 roku wynikło z błędów człowieka (błędy w zarządzaniu, złe przygotowanie stanowisk pracy, niewystarczające przeszkolenie pracowników, błędy i brawura w zachowaniach pracowników, itp.).   Tylko ok. 30 % wypadków przy pracy w Polsce w 2015 roku wynikło na skutek usterek technicznych i/lub błędów materiałowych.

Powyższe dane stanowić powinny punkt wyjścia do tworzenia skuteczniejszych programów budowania kultury bezpieczeństwa w pracy w Polsce - opartych na zaangażowaniu i współpracy wszystkich zainteresowanych stron: pracodawców, służb bhp, instytucji państwowych oraz przedstawicieli pracowników, w tym związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy.

           Związki zawodowe na świecie obchodzą Dzień 28 kwietnia pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Obchody poświęcone są pamięci pracowników, którzy ulegli wypadkom w pracy, zapadli na choroby zawodowe, albo zginęli podczas wykonywania swych zadań w pracy. Są one także okazją do upowszechniania problematyki bhp, form i sposobów unikania zagrożeń i ochrony pracowników w procesie pracy. 28 kwietnia jest zatem zarówno dniem wspominania poszkodowanych, jak i okazją do upowszechniania wiedzy o bhp. Międzynarodowym koordynatorem działań wokół tego dnia jest Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych (ITUC), zrzeszająca ponad 300 krajowych organizacji związkowych, reprezentujących ponad 180 milionów członków w ok. 160 krajach i terytoriach: (http://www.ituc-csi.org/?lang=en).

   W 2016 r. tematem przewodnim Dnia 28 kwietnia obchodzonego przez związki zawodowe jest ustalone przez ITUC hasło:

„Dobre prawo – prawidłowe egzekwowanie – silne związki zawodowe”


Przepisy prawne, nawet najlepsze, nie wystarczą, jeśli nie są prawidłowo wprowadzane i egzekwowane. Dlatego tak ważna jest rola inspekcji pracy i związków zawodowych oraz reprezentujących pracowników społecznych inspektorów pracy w egzekwowaniu i przestrzeganiu prawa pracy.

   Informacje na temat związkowych obchodów Dnia 28 kwietnia w wielu krajach, teksty opracowanych materiałów informacyjnych, galeria plakatów itp. są zamieszczane w nowej witrynie przygotowywanej przez ITUC i angielskie czasopismo HAZARD: www.28april.org.

 

Obchody Dnia 28 kwietnia w Polsce

 


   28 kwietnia w naszym kraju został ustanowiony przez Sejm RP Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy uchwałą z 9 lipca 2003 r. Związkowe obchody Dnia z inicjatywy NSZZ” Solidarność” organizowane są od 1991 r. pod nazwą Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Ważnym akcentem tegorocznych obchodów będzie uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP 28 kwietnia w Warszawie i towarzysząca mu ogólnopolska konferencja. Uroczystości odbędą się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu, a główny temat to „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach gospodarki o najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich. Koszty społeczne i ekonomiczne wypadków przy pracy”. Na uroczystości zaproszeni zostali przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, instytucji ustawodawczych i nadzorujących, m.in. z PIP, GUS, ZUS, CIOP-PIB. Obecni będą także przedstawiciele pracodawców oraz organizacji związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych).

Najważniejsze informacje dotyczące działań NSZZ Solidarność związanych z obchodami 28 kwietnia w 2016 r.:

1/ 25 kwietnia - Wrocław


Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć oraz Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda i Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" Kazimierz Kimso zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji pt: "Czas pracy a pozakodeksowe formy zatrudnienia - stan aktualny i perspektywy na przyszłość",

Miejsce: Ośrodek Szkolenia PIP im. Prof. J. Rosnera we Wrocławiu, ul. M. Kopernika 5

Start: godz. 10:00

2/ 26 kwietnia - Poznań


Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Wielkopolskajako partnerzy Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych (WSOZZ) zapraszają na II Konferencję Panelową WSOZZ pt:

"Ograniczanie Zagrożeń Zawodowych Związanych z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy", która odbędzie się w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa - SAWO 2016

Miejsce: pawilon nr 14 MTP, piętro II i III;

Start: godz. 10:00

3/ 28 kwietnia - Łódź


Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi wraz z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi i Zarządem Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej zapraszają na uroczystość

Miejsce: Polsko - Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łodzi,

  1. Kamińskiego 17/19

Start: godz. 12:00

                                                        

                         Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
          28 kwietnia 2016
          - informacje ogólne - 

Dzień 28 kwietnia jest w wielu krajach związany z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Pod tą nazwą Dzień ten jest od 2003 r. promowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i organizowane są obchody na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Obchody Dnia są ważną okazją do organizowania krajowych kampanii upowszechniających wiedzę o zasadach ochrony pracownika, o nowych zagrożeniach zawodowych, o potrzebie podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy i wielu innych zagadnieniach z zakresu bhp.

W tym roku głównym tematem obchodów, proponowanym przez MOP jest:

Stres w miejscu pracy: wspólne wyzwanie


   Problem stresu jest w dzisiejszych czasach bardzo ważny, gdyż przy coraz trudniejszych wyzwaniach i wyższych wymaganiach ze strony pracodawców, pracownicy doświadczają coraz większej presji na swych stanowiskach pracy. Przy obecnym szybkim tempie życia i pracy spełnianie wymagań zawodowych coraz częściej prowadzi do rozwoju zagrożeń psychospołecznych, takich jak m.in. dłuższy czas pracy, wzrastająca konkurencja, wyższe oczekiwania kierownictwa i inne. Miejsca pracy stają się coraz bardziej stresogennym środowiskiem dla pracownika, balans „praca-życie prywatne” jest coraz częściej niemożliwy do utrzymania, następują negatywne zmiany w stosunkach międzyludzkich. Pracownicy doświadczają w pracy zmian organizacyjnych i restrukturyzacji, zmniejszają się możliwości zarobkowe, wzrasta lęk o utrzymanie stanowiska w pracy i stabilność finansową rodziny. Zagrożenia te prowadzą do zachwiania zdrowia umysłowego i dobrostanu wielu osób. Przedłużający się stres i niepewność jutra prowadzą do poważnych negatywnych zmian w psychice i fizjologii człowieka, a to prowadzi m.in. do chorób, do absencji w pracy, zmniejszenia innowacyjności i wydajności całego przedsiębiorstwa, a w konsekwencji – gospodarki kraju.

    Zawodowy stres został uznany jako groźne zagrożenie dotyczące wszystkich krajów, wszelkich zawodów i każdego pracownika zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

     W 2016 r. MOP opracowała obszerny raport: „Workplace stress: a collective challenge. World Day for Safety and Health at Work, 28 April 2016”. Anglojęzyczny pełny tekst bardzo obszernego raportu jest dostępny w ramach portalu MOP w witrynie związanej z Dniem 28 kwietnia i problematyką stresu w pracy (www.ilo.org/safeday), gdzie udostępniono także plakat Dnia i inne materiały, które mogą być tłumaczone i wykorzystywane (z podaniem źródła) w obchodach Dnia i imprezach im towarzyszących. Plakat Dnia 28 kwietnia oraz fragmenty raportu MOP zostały przetłumaczone przez CIOP-PIB na język polski i mogą być wykorzystywane w krajowej kampanii.

                                        

Agnieszka Mińkowska
p.o. pełnomocnik NSZZ „Solidarność” ds. bhp   opracowanie na podstawie materiałów:


- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji: www.ciop.pl; Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


- www.ilo.org/safeday


- www.pip.gov.pl

 

 

 

 

Hits: 425
Print

Leave your comments

Comments

  • No comments found
Powered by Komento