Osiągnięto porozumienie, które wprowadza nową tabelę stawek płac zasadniczych, obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Średni wzrost stawek to 77 zł, pracownicy otrzymają wyrównanie za poprzednie miesiące.

Osiągnięto porozumienie, które wprowadza nową tabelę stawek płac zasadniczych, obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Średni wzrost stawek to 77 zł, pracownicy otrzymają wyrównanie za poprzednie miesiące.

Jednocześnie uzgodniono nowe zasady corocznych negocjacji płacowych oraz uzgodniono nowy zapis dotyczący corocznych negocjacji płacowych.  Ustalono, że w przypadku gdy do końca lutego danego roku strony Układu nie osiągną porozumienia w zakresie podwyżek, to wówczas stawki płac zasadniczych wzrosną o wskaźnik obliczony jako 0,8 wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w czwartym kwartale roku ubiegłego ogłoszonego przez prezesa GUS w stosunku analogicznego wynagrodzenia z roku poprzedniego.

W porozumieniu znalazł się także zapis mówiący o tym, że przeszeregowania pracowników w roku bieżącym odbywać się będą w ramach zatwierdzonych dla Oddziałów na rok 2016  limitów środków na wynagrodzenia.  Jednocześnie ustalono,  że  jeśli w roku bieżącym nie zostanie znowelizowana ustawa  o podatku od niektórych kopalin, to strony Układu rozpoczną negocjacje w sprawie zmian Załącznika nr 11 regulującego wysokość nagrody z zysku dla pracowników KGHM.

 

Materiał ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl

Hits: 981
Print

Leave your comments

Comments (71)

Load Previous Comments
Powered by Komento