Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

§ 1.
 
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” zwany dalej Sekretariatem powstał zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność”.
 
§ 2.
 
Siedziba Sekretariatu mieści się w Katowicach.
 
§ 3.
 
1. Sekretariat zrzesza:
- Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego,
- Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Brunatnego,
- Sekcję Krajową Górnictwa Rud Miedzi,
- Sekcję Krajową Górnictwa Rud Cynku i Ołowiu,
- Sekcję Krajową Górnictwa i Przetwórstwa Siarki,
- Sekcję Krajową Górnictwa Soli
- Sekcję Krajową Zakładów Zaplecza Górnictwa,
- Sekcję Krajową Energetyki,
- Sekcję Krajową Elektrowni i Elektrociepłowni,
- Problemową Sekcję Kobiet
 
2. Do Sekretariatu mogą przystąpić następujące branżowe jednostki organizacyjne Związku:
           a)      krajowe sekcje branżowe z branż górnictwa, energetyki, przetwórstwa surowców
                  i  minerałów,
           b)      międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe, jeżeli nie istnieje krajowa sekcja
                  branży, o której mowa w pkt a,
           c)      organizacje zakładowe i międzyzakładowe spełniające łącznie następujące warunki:
           - jeżeli nie istnieje krajowa , międzyregionalna ani regionalna sekcja branży, o której
             mowa w pkt a, obejmująca swym działaniem obszar działania danej organizacji
             zakładowej lub międzyzakładowej,
            - organizacja zakładowa lub międzyzakładowa prowadzi swoją działalność na terenie
             co najmniej dwóch województw.
       
3. Przynależność do Sekretariatu branżowej jednostki organizacyjnej Związku jest nabywana na mocy uchwały Rady Sekretariatu na wniosek tej jednostki. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim branżowa jednostka organizacyjna Związku zobowiązana jest dołączyć uchwałę walnego zebrania delegatów ( członków) w sprawie wstąpienia do Sekretariatu wraz z potwierdzonym, przez władzę, która ją zarejestrowała, aktualnym dokumentem zawierającym podstawowe dane, tj: nazwę, numer, adres, liczbę członków związku, skład władz wykonawczych i kontrolnych.
 
4. Uchwałę i dokumenty , o których mowa ust. 3 niniejszego paragrafu jednostka występująca przesyła również do Komisji Krajowej. 
5. Rada Sekretariatu jest zobowiązana w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, podjąć uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia branżowej jednostki organizacyjnej Związku w skład Sekretariatu, przy czym odmowa przyjęcia wymaga pisemnego uzasadnienia.
Uchwałę przekazuje się wnioskodawcy i Komisji Krajowej niezwłocznie po podjęciu.
 
6. Nie podjęcie lub nie przekazanie uchwały, o której mowa w ust.5 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z przyjęciem wnioskującego w skład Sekretariatu, z mocy prawa.
 
7. Od decyzji Rady Sekretariatu odmawiającej przyjęcia branżowej jednostki organizacyjnej Związku w skład Sekretariatu , przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Krajowej, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Rady Sekretariatu. Komisja Krajowa po rozpoznaniu odwołania na najbliższym posiedzeniu może , zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 1 Statutu, zobowiązać Radę Sekretariatu do przyjęcia jednostki wnioskującej.  
 
8. Przynależność do Sekretariatu zobowiązuje branżową jednostkę organizacyjną Związku do przestrzegania Regulaminu Sekretariatu.
 
§ 4.
 
Celem działalności Sekretariatu jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych), inspirowanie i koordynowanie prac branżowych jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w Sekretariacie.
 
§ 5.
 
Sekretariat wykonuje zadania zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność”, a w szczególności zajmuje się:
 
1.  Negocjowaniem zabezpieczeń socjalnych i ekonomicznych komercjalizowanych, prywatyzowanych i likwidowanych podmiotów gospodarczych objętych działaniem   branżowych jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w Sekretariacie.
 
2.   Współpracą z instytucjami powołanymi do kontroli i badania środowiska pracy oraz warunków BHP, takimi jak: WUG, Państwowa Inspekcja Pracy, Laboratoria Badań Środowiskowych, Instytut Medycyny Pracy itp.
 
3.   Zawieraniem ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w zakresie danej branży. Konsultowaniem, opiniowaniem i pomocą w opracowywaniu układów zborowych i pakietów socjalnych.
 
4.   Opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących danej branży w uzgodnieniu z właściwą branżową jednostką organizacyjną Związku.
 
5.    Reprezentowaniem Związku w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec organizacji pracodawców i, z upoważnienia Komisji Krajowej , wobec władz państwowych w szczególności prowadzeniem negocjacji z pracodawcami oraz organami administracji państwowej i terytorialnej w sprawach górnictwa i energetyki na wniosek i w uzgodnieniu z właściwą branżową jednostką organizacyjną Związku.
 
6.     Współpracą z organizacjami i ruchami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
 
7.     Współpracą i udziałem w międzynarodowych strukturach związkowych.
 
8.     Współpracą z zagranicznymi organizacjami związkowymi.
 
9.      Udzieleniem pomocy prawnej i specjalistycznej branżowym jednostkom
         organizacyjnym Związku zrzeszonym w Sekretariacie w ramach możliwości 
          finansowych.
 
10.     Prowadzeniem działalności informacyjnej o sytuacji w branżach .
 
11.     Koordynacją prowadzenia sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych i strajkowych.
 
12.    Wyrażaniem opinii i postulatów środowiska górniczego i energetycznego wobec władz 
          Związku, Parlamentu, Prezydenta, Rządu, Samorządu Terytorialnego w uzgodnieniu z 
          właściwymi branżowymi jednostkami organizacyjnymi Związku .
 
§ 6.
 
1. Władze Sekretariatu:
     a/ władzą stanowiącą jest: Kongres Sekretariatu   ,
     b/ władzą wykonawczą jest: Rada Sekretariatu,
     c/ władzą kontrolną jest: Komisja Rewizyjna Sekretariatu.
 
2. Władze Sekretariatu pochodzą z wyborów zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność” 
i Ordynacja wyborczą.
 
§ 7.
 
 1. Aktami prawnymi wydawanymi przez władze Sekretariatu są:
a/ uchwały i decyzje, jako akty o charakterze wiążącym dla struktur związkowych zrzeszonych w Sekretariacie o ile nie stoją w sprzeczności ze Statutem NSZZ "Solidarność" i uchwałami Komisji Krajowej,
b/ stanowiska, opinie, apele i inne dokumenty o podobnym charakterze, jako oświadczenia wyrażające pogląd władzy Sekretariatu w określonej sprawie.
 
2.  Akty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania i obecnych na posiedzeniu, podejmowane są one w głosowaniu tajnym.
 
3.   Uchwałę o przyjęciu zmian w Regulaminie Sekretariatu podejmuje Kongres Sekretariatu większością ponad połowy głosów wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów na Kongres Sekretariatu.
 
 

 
§ 8.
 
Kongres Sekretariatu:
 
1. W skład Kongresu Sekretariatu wchodzą delegaci wybierani przez branżowe jednostki organizacyjne Związku, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz przewodniczący krajowych sekcji branżowych i przewodnicząca Problemowej Sekcji Kobiet przy SGiE NSZZ „S”.

2. Najmniejszy okręg wyborczy wynosi 300 członków Związku. 
 
3. Delegaci wybierani są przez Walne Zebranie Delegatów Sekcji wg zasady: na każdy rozpoczynający się 1000 członków Związku przypada 1 mandat.
    
4. Kongres Sekretariatu zbiera się na Sesję Zwyczajną i Nadzwyczajną.. Sesję Zwyczajną zwołuje Rada Sekretariatu co najmniej dwa razy w ciągu kadencji. Sesję Nadzwyczajną zwołuje Rada Sekretariatu na wniosek:
a/ Przewodniczącego Rady Sekretariatu
b/ co najmniej trzech Sekcji,
c/ co najmniej 1/5 delegatów,
d/ Komisji Rewizyjnej Sekretariatu,
w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
 
 5. W przypadku nie zwołania Sesji Nadzwyczajnej Kongresu Sekretariatu przez Radę Sekretariatu w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, Sesję Nadzwyczajną zwołuje Komisja Rewizyjna Sekretariatu w ciągu jednego miesiąca.
 
  6. Do kompetencji Kongresu Sekretariatu należy w szczególności:
a) uchwalanie Regulaminu Sekretariatu,
b) uchwalanie programu działania ,
c) podejmowanie uchwał i stanowisk,
d) wybór Przewodniczącego Rady Sekretariatu, członków Rady Sekretariatu, członków
     Komisji Rewizyjnej Sekretariatu,
e/ przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego Rady Sekretariatu,
f/ przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sekretariatu.
 
 
§ 9.
 
1.Liczbę członków Rady Sekretariatu określa Kongres Sekretariatu.
 
2.W skład Rady Sekretariatu wchodzą:
a)Przewodniczący Rady Sekretariatu,
b)przewodniczący rad krajowych sekcji branżowych zrzeszonych w Sekretariacie oraz
   przewodnicząca Problemowej Sekcji Kobiet przy SGiE NSZZ „S”,
c)osoby wybrane spośród uprawnionych.
 
3.Jeżeli Przewodniczącym Rady Sekretariatu jest przedstawiciel górników, pierwszym wiceprzewodniczącym jest przedstawiciel energetyki lub odwrotnie.
 
 
 
§ 10.
 
Do zakresu działania Rady Sekretariatu należy:
 
1.Reprezentowanie Związku w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec organizacji pracodawców i, z upoważnienia Komisji Krajowej , wobec władz państwowych w szczególności prowadzenie negocjacji z pracodawcami oraz organami administracji państwowej i terytorialnej w sprawach górnictwa i energetyki na wniosek i w uzgodnieniu z właściwą branżową jednostką organizacyjną Związku.
 
2.Zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w zakresie danej branży. Rada Sekretariatu może upoważnić do tego odpowiednią radę krajowej sekcji branżowej.
 
3.Koordynacja działalności branżowych jednostek organizacyjnych Związku zrzeszonych w Sekretariacie.
 
4.Wybór Prezydium Rady Sekretariatu spośród członków Rady Sekretariatu na wniosek Przewodniczącego Rady Sekretariatu.
 
5.Zatwierdzenie kompetencji Prezydium Sekretariatu.
 
6.Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia i wykluczenia branżowej jednostki organizacyjnej Związku z Sekretariatu.
 
7.Powoływanie zespołów problemowych i negocjacyjnych oraz ustalanie zasad ich funkcjonowania.
 
8.Realizacja programu działania przyjętego przez Kongres Sekretariatu.
 
9. Podejmowanie uchwał i stanowisk.
 
10.   Ustalanie zasad prowadzenia działalności finansowej,
 
11. Uchwalanie preliminarza Rady Sekretariatu i zatwierdzanie wykonania preliminarza.
 
12. Opracowanie wewnętrznego regulaminu Rady Sekretariatu.
 
§ 11.
 
1. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej Sekretariatu określa Kongres Sekretariatu. 
2. Komisja Rewizyjna Sekretariatu kontroluje Radę Sekretariatu i Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Komisji Krajowej i Kongresu Sekretariatu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12.
 
Źródłem finansowania Sekretariatu są:
1. Środki przekazywane przez Komisję Krajową
2. Darowizny, zapisy, dotacje.
 
§ 13.
 
Zatwierdzenie i zmiany w Regulaminie Sekretariatu dokonuje Kongres Sekretariatu.
 
§ 14.
 
Zmiany w Regulaminie Sekretariatu wynikające ze zmian w Statucie NSZZ "Solidarność" wprowadzane są przez Radę Sekretariatu.
§ 15.
 
1. Utrata przynależności branżowej jednostki organizacyjnej Związku do Sekretariatu może nastąpić wyłącznie na podstawie:
a/ uchwały WZD branżowej jednostki organizacyjnej Związku o wystąpieniu,
b/ uchwały Rady Sekretariatu o utracie przynależności, z powodu nie spełnienia wymogów określonych w odrębnych uchwałach Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej, a także w Regulaminie Sekretariatu , po uprzednim powiadomieniu władzy wykonawczej i kontrolnej jednostki, wobec której podejmowane są działania .
  
2. Postanowienia § 3 ust. 7 Regulaminu Sekretariatu stosuje się analogicznie do odwołania od uchwały Rady Sekretariatu o utracie przynależności branżowej jednostki organizacyjnej Związku do Sekretariatu.
     
§ 16. 
 
1. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik zawierający dane dotyczące:
- liczby członków Związku zrzeszonych w branżowych jednostkach organizacyjnych 
    Związku zrzeszonych w Sekretariacie.
 
2. W sprawach spornych interpretacji postanowień Regulaminu, dokonuje Kongres 
    Sekretariatu.