Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

 

Czwartkowe rozmowy dotyczące formy wypłaty tak zwanej czternastej pensji oraz ustalenia wysokości "średniówek" (przeciętnych płac) zakończyły się fiaskiem. Związkowcy nie zgodzili się na rozwiązanie przewidujące pomniejszenie średniego wynagrodzenia o kilka elementów. Wysokość "obciętych" składników Zarząd chciał negocjować kiedy indziej. - To oznaczałoby, że w porozumieniu znalazłaby się kwota o 1,5 tysiąca złotych niższa. Podpisanie takiego dokumentu w praktyce oznaczałoby zgodę związków zawodowych na drastyczne cięcie płac w kopalniach Spółki. To jest absolutnie nie do przyjęcia, dlatego rozmowy zostały zerwane - wyjaśniał stanowisko strony społecznej przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" KW SA Bogusław Hutek.

 

 

Przedstawiona dziś związkowa propozycja przewiduje pozostawienie wszystkich składników górniczego wynagrodzenia. Jednocześnie zakłada wypłatę dodatkowej nagrody rocznej ("czternastki") w dwóch ratach: 15 lutego pracownicy mieliby otrzymać 40 procent świadczenia, zaś pozostałe 60 proc. - do 30 czerwca lub wcześniej, w momencie pozyskania przez Spółkę środków finansowych związanych z przejściem kopalń i zakładów KW do Polskiej Grupy Górniczej. To wyjście naprzeciw argumentacji pracodawcy, który przekonuje, że rozbicie "czternastej pensji" jest konieczne, bo firma nie ma pieniędzy na jednorazową wypłatę nagrody.

 

Kompanijne centrale związkowe wystosowały również pismo do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, przypominając przedstawicielowi rządu o deklaracji złożonej 5 lutego. Zgodnie z ministerialną obietnicą, do 12 lutego strona społeczna miała otrzymać informację na temat planów resortu wobec KW. Zapowiedź ta nie została zrealizowana. Związkowcy domagają się przedstawienia planu PTE na lata 2016-2017 dla całej Kompanii oraz poszczególnych kopalń i zakładów, jak też pełnego biznesplanu w formie prezentowanej Radzie Nadzorczej KW oraz inwestorom.

 

Zapadła decyzja o przeprowadzeniu masówek informacyjnych dla załóg kompanijnych kopalń i zakładów. Odbędą się one w przyszłą środę, 17 lutego.

 

Pełną treść związkowego projektu porozumienia i pisma do ministra Tchórzewskiego publikujemy poniżej.

Projekt

 

Porozumienie
zawarte w dniu 12 lutego 2016 r.
pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A.
a organizacjami związków zawodowych
W trybie art. 9 Kodeksu pracy

 

  § 1

 

Mając na uwadze trudną sytuację finansową KW S.A., Strony niniejszego Porozumienia ustalają, co następuje:

 

1) dodatkowa nagroda roczna tzw. 14-ta pensja za 2015 r., zostanie wypłacona uprawnionym pracownikom KW S.A. w następujących terminach z zastrzeżeniem pkt 2:

 

a) 15 lutego 2016 r. - 40 % nagrody,

b) do 30 czerwca 2016 r. - 60% nagrody, lub wcześniej, w momencie pozyskania środków finansowych w odpowiedniej wysokości, związanych z przejściem jednostek organizacyjnych do Polskiej Grupy Górniczej,

2) na pisemny wniosek uprawnionego pracownika wypłata nagrody określonej w pkt 1 może zostać dokonana w całości (jednorazowo) do dnia 30 czerwca 2016 r. wraz z odsetkami w wysokości 2% nagrody, lub wcześniej, w momencie pozyskania środków finansowych w odpowiedniej wysokości, związanych z przejściem jednostek organizacyjnych do PGG,

3) na podstawie art. 9.1 Kodeksu pracy zawiesza się stosowanie § 8 załącznika nr 5 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r., w zakresie określającym termin wypłaty dodatkowej nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji za 2015 r.

 

  § 2

 

Przyjmuje się przeciętne wynagrodzenia określone w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia jako wynagrodzenia bazowe do ustalenia przeciętnych plac na 2016 r. Zarząd KW S.A. zobowiązuje się do bieżącej realizacji wynagrodzeń za 2016 r. począwszy o miesiąca lutego 2016. Sposób rozdysponowania środków określonych w załączniku nr 1 do Porozumienia zostanie uzgodniony przez kierownictwa kopalń i zakładów ze związkami zawodowymi.

 

  § 3

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  * * *

 

Katowice, 12 luty 2016 r.   

Szanowny Pan
Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii

 

  W nawiązaniu do deklaracji, które padły z ust Pana Ministra na spotkaniu w Warszawie w dniu 5 luty 2016 roku, mówiących o tym, że do dnia 12 lutego 2016 r. związkom zawodowym działającym w Kompanii Węglowej zostaną przedstawione plany resortu co do przyszłości spółki, zwracamy się o przedstawienie pełnego planu PTE na lata 2016-2017 dla KW S.A. i poszczególnych kopalń i zakładów oraz pełnego biznesplanu, który został przedstawiony Radzie Nadzorczej i inwestorom.

 

 

Materiał ze strony internetowej http://www.solidarnoscgornicza.org.pl

Zostaw swój komentarz

Komentarze (66)

Załaduj wcześniejsze komentarze