Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Tomasz Gawlik poinformował, że tegoroczna nagroda barbórkowa zostanie wypłacona w dwóch ratach - grudniowej (2016) oraz marcowej (2017), powiększonej o odsetki z tytułu przesunięcia terminu realizacji świadczenia. To - plus nadpłatę brakującej części deputatu węglowego za rok 2015 - gwarantuje porozumienie podpisane 27 października przez pracodawcę i reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA.

Strony porozumienia uwzględniły fakt, że do dziś nie udało się uzgodnić wykazu stanowisk pracy uznawanych za administracyjne, dzięki czemu pracownicy administracji również "barbórkę" otrzymają, bez względu na zapis porozumienia z 16 września 2015 r., zgodnie z którym "do nagrody nie są uprawnieni pracownicy administracji" (§ 3 ust. 4 pkt 3).

Pieniądze trafią zatem na konta wszystkich pracowników JSW spełniających niezbędne kryteria - "zgodnie z zapisami wypowiedzianych ZUZP i postanowień § 3 ust. 4 pkt. 1), 2), 4) i 5) Porozumienia z dnia 16 września 2015 roku".

Oprócz zasad wypłaty tegorocznej "barbórki", uzgodniono kwestię nadpłaty deputatu węglowego za rok 2015. Świadczenie zostało zrealizowane w łącznym wymiarze 7,16 t, tymczasem zapadające wyroki sądowe nakazują jego pełną realizację (8 t). Porozumienie stanowi, że Spółka nadpłaci uprawnionym pracownikom równowartość brakujących 0,84 t węgla wraz z odsetkami ustawowymi do końca lutego przyszłego roku.

Pełną treść porozumienia publikujemy poniżej.

 

* * *

 

POROZUMIENIE
zawarte w trybie art. 9 § 1 Kodeksu Pracy

na wniosek Reprezentatywnych Organizacji Związkowych w dniu 27 października 2016 r.
w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy Jastrzębską Spółka Węglową SA
a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi
działającymi w JSW SA

 

§ 1

Strony Porozumienia z dnia 16 września 2015 roku uwzględniając fakt, że do chwili obecnej nie doszło do uzgodnienia stanowisk pracy w JSW SA zaliczanych do administracji, a co za tym idzie brak jest możliwości realizacji zapisu § 3 ust. 4 pkt. 3) Porozumienia z 16.09.2015 r. w zakresie dotyczącym "pracowników administracji" oraz mając na uwadze stanowisko strony społecznej postanawiają zgodnie, co następuje:

Nagrodę z okazji Dnia Górnika za 2016 rok wypłacić wszystkim pracownikom zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA spełniającym kryteria niezbędne do jej nabycia zgodnie z zapisami wypowiedzianych ZUZP i postanowień § 3 ust. 4 pkt. 1), 2), 4) i 5) Porozumienia z dnia 16 września 2015 roku.

 

§ 2

Strony niniejszego Porozumienia uwzględniając fakt, że wypłata uprawnionym pracownikom węgla deputatowego w 2015 roku została zrealizowana w łącznym wymiarze 7,16 tony w skali roku, a zapadające wyroki sądowe nakazują nadpłatę deputatu węglowego do wysokości 8 ton za rok 2015 oraz uwzględniając stanowisko strony społecznej a także celem uniknięcia ponoszenia przez Spółkę zbędnych kosztów sądowych - postanawiają zgodnie, że Spółka nadpłaci uprawnionym pracownikom równowartość 0,84 tony węgla za 2015 rok wraz z odsetkami ustawowymi, do dnia 28 lutego 2017 roku.

 

§ 3

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Materiał ze strony: http://www.solidarnoscgornicza.org.pl

Zostaw swój komentarz

Komentarze (65)

Załaduj wcześniejsze komentarze