Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki

Najważniejszy jest człowiek

KOMITET PROTESTACYJNO – STRAJKOWY TAURON PE SA


Katowice 4 września 2015 roku


ZARZĄD TAURON POLSKA ENERGIA SA

PETYCJA

Odbywająca się w dniu dzisiejszym w Katowicach pikieta Pracowników spółek Grupy
Kapitałowej TAURON Polska Energia SA jest działaniem, którym Pracownicy wyrażają
stanowczy sprzeciw wobec:
1. Działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Zarząd TAURON Polska Energia
SA oraz Zarządy poszczególnych spółek zależnych, które powodują likwidację
miejsc pracy,
2. Braku akceptacji postulatów związków zawodowych dotyczących wynagrodzeń.
Mówimy stanowcze NIE!
Restrukturyzacjom, w których Pracownik jest przedmiotowym elementem układanek,
a podstawowym elementem premiującym Zarządy spółek jest redukcja zatrudnienia
i likwidacja stanowisk pracy.

Sprzeciwiamy się między innymi:
 Pogarszaniu sytuacji Pracowników zarówno w zakresie warunków pracy jak i płacy,
 Oddzielaniu Pracowników od majątku, kumulowaniu go nie we wszystkich
obszarach działalności,
 Tworzeniu takiej organizacji, która powoduje wydłużanie czasu pracy oraz
zwiększanie odległości dojazdu pracowników do pracy.
Ignorowanie rzeczywistych problemów Pracowników, brak zrozumienia dla podnoszonych
przez związki zawodowe argumentów doprowadziło do sytuacji, iż w większości spółek
grupy kapitałowej obecnie toczą się spory zbiorowe. Pracownicy nie rozumieją dlaczego
Zarząd TPE i Zarządy spółek odmawiają pracownikom fundamentalnego motywatora
rekompensującego zwiększone obowiązki oraz wzrost wydajności jakim jest wzrost płac
zasadniczych dla pracowników w sytuacji milionowych oszczędności w kosztach
wynagrodzeń oraz w sytuacji gdy wynagrodzenia poszczególnych członków zarządów
wzrastają systematycznie i są powiększane o wysokie premie zadaniowe np. z tytułu
ograniczania zatrudnienia lub ograniczenia wydatków na płace Pracowników.
KOMITET PROTESTACYJNO – STRAJKOWY TAURON PE SA

2

Takie postępowanie zawsze będzie spotykało się ze zdecydowaną reakcją pracowników!
Nie da się utrzymać spokoju społecznego w Grupie przy obecnej polityce społecznej i takim
sposobie zarządzania Grupą Kapitałową przez Zarząd TAURON Polska Energia SA,
w którym kompletnie przestał liczyć się człowiek.
Pikieta jest manifestacją niezadowolenia i przykładem naszej determinacji w obronie miejsc
pracy i godnego traktowania pracowników.
W związku z powyższym żądamy:
1. Zaprzestania likwidacji miejsc pracy.
2. Wykorzystania istniejącego potencjału w celu wstrzymania procesów pozbywania
się Pracowników.
3. Wstrzymania działań mających na celu rozdzielenie Pracowników od majątku firmy
poprzez przekazywanie obszarów działalności spółkom zależnym i zewnętrznym.
4. Zawarcia porozumienia określającego zasady wzrostu wynagrodzeń, w tym
zasadniczych, co najmniej na 5 lat.
5. Wzrostu płac zasadniczych w 2015 roku zgodnie z żądaniami zgłoszonymi w
sporach zbiorowych.
6. Podjęcia rzetelnego, uczciwego dialogu społecznego, zamiast nic niewnoszących
spotkań u poszczególnych pracodawców, gdzie Zarząd TAURON Polska Energia
SA oraz pracodawcy stosują taktykę pozorowania dialogu zasłaniając się decyzjami
innych.
W przypadku braku realizacji powyższych żądań Związki Zawodowe oraz pracownicy
zmuszeni będą do podjęcia dalszych działań – do strajku GENERALNEGO włącznie. Taka
jest nasza determinacja. Takie są oczekiwania reprezentowanych przez nas Pracowników.

Za Komitet Protestacyjno-Strajkowy

Zostaw swój komentarz

Komentarze (67)

Załaduj wcześniejsze komentarze