Drukuj 

 

 Pan minister na wstępie zaznaczył, iż nie jest mu obca „Solidarność”. W 1980 wstąpił do „Solidarności” w Lublinie. W 1981 pracował w tamtejszym Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”, był redaktorem Biuletynu Informacyjnego. Za udział w strajku WSK Świdnik został aresztowany i skazany na karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Obecnie w Ministerstwie jest pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych. 

W swojej wypowiedzi podkreślił, że Ministerstwo docenia działalność środowiska „Solidarności” na rzecz osób starszych, bowiem społeczeństwo nasze stoi przed nie lada wyzwaniem wynikającymi ze zmian w strukturze demograficznej ludności. Dlatego jednym z działań rządu jest spójna i kompleksowa polityka senioralna. Rząd w roku ubiegłym przyjął dokument „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO - SOLIDARNOŚĆ”, w którym skupiono się na istotnych sferach życia dla ludzi starszych w zakresie m.in.: bezpieczeństwa, zdrowia, dostosowania infrastruktury, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Minister Michałkiewicz podkreślił dokonania rządu w zakresie polityki senioralnej przez ostatnie cztery lata: wzrost minimalnych rent i emerytur, waloryzację emerytur kwotowo-procentową, świadczenie Emerytura+, program Mama+, a przede wszystkim przywrócenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i możliwość wyboru: kontynuowanie dalszej pracy bądź przejście na emeryturę. Z uwagi na proces starzenia się społeczeństwa uruchomiony został program „Opieka 75+”, dający możliwość korzystania osobom starszym ze specjalistycznych usług opiekuńczych, a także program „Posiłek w szkole i w domu”, dzięki któremu osoby starsze, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymywać posiłek do domu. Dla aktywizacji ludzi starszych resort rodziny uruchomił program „Senior+”. Dzięki środkom finansowym z tego programu rozbudowana została sieć placówek Dziennych Domów i Klubów Seniora, które prowadzą działalność kulturalną, edukacyjną, sportową na rzecz seniorów.

Minister wspomniał też o Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – ASOS. Przewodniczący KSEiR Dariusz Kucharski przypomniał, że w roku ubiegłym w programie tym brał udział również Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. W ramach ASOS przeszkolonych zostało 62 liderów związkowych z całego kraju; następnym etapem Projektu było uruchomienie 23 punktów, w których prawnicy udzielali bezpłatnych porad prawnych wszystkim emerytom i rencistom, którzy takiej pomocy potrzebują oraz udział w posiedzeniu ww. Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Projekt zakończył się wydaniem opracowania, wskazującego potrzeby i problemy, z którymi borykają się ludzie starsi.

Resort uruchomił też nowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmujący swoimi działaniami m.in. łatwiejszy dostęp do opieki lekarskiej osobom niepełnosprawnym, pomoc w ich integracji społecznej i zawodowej, wsparcie ich rodzin oraz zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych. W swoim wystąpieniu przedstawiciel rządu zwrócił też uwagę na problem osób niesamodzielnych. To głównie kobiety – wdowy, które szczególnie odczuwają niedostatki finansowe, czują się dyskryminowane.

„…Wiele udało się nam dokonać, ale wiele wyzwań nadal przed nami” – mówił Minister Michałkiewicz.

Od 2021 r. Ministerstwo planuje dalsze działania na rzecz osób starszych. Osoby, których emerytura nie przekroczy ok. 2900 zł. w 2021 roku będą mogły liczyć na tzw. „14 emeryturę”. I szczególnie bolący problem - dostosowanie systemu ochrony zdrowia do nowej sytuacji demograficznej. 

 

Po wystąpieniu Pana Ministra głos zabrali członkowie Rady Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Zwracali uwagę na palące potrzeby ludzi starszych m.in. krzywdząco niską waloryzację rent i emerytur w stosunku do podwyżek płac, podniesienie (urealnienie) wysokości zasiłku pogrzebowego, trudną sytuacje materialną osób owdowiałych, które z jednej emerytury muszą utrzymywać gospodarstwo domowe, wreszcie brak pełnomocnika rządu ds. polityki senioralnej.

 

Polityka senioralna jest bardzo trudna, ale na pewno będzie realizowana. Dzisiejsze spotkanie było bardzo sensowne. Należy się spotykać i rozmawiać – podsumował spotkanie ze związkowcami wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

 

Anna Kolińska

(Artykuł ukaże się drukiem w najbliższym numerze RIZ  ZR ZŁ NSZZ "Solidarność")