Wypełniony wzór pozwu o wypłatę odprawy

 

 

Kielce, dnia 15.11.2005r.

 

 

Sąd Rejonowy

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w Kielcach

ul. Warszawska 44

25-312 Kielce

 

Powód: Marian Król

zam.  w Kielcach

ul. Jesienna 35/89

 

Pozwany: Skład Budowlany BLOK

z siedzibą w Kielcach

ul. Prosta 251

 

Wartość przedmiotu sporu 3.000,00

 

Pozew o zapłatę nagrody jubileuszowej

 

Wnoszę o:

1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odprawy pieniężnej

w wysokości 2-krotnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3.000,00 zł

wraz z ustawowymi odsetkami;

2. Nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;

3. Zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych;

4. Rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.

 

Uzasadnienie

 

Powód jest zatrudniony u pozwanego od dnia 1 stycznia 2000 roku, obecnie na stanowisku magazyniera, za umówionym wynagrodzeniem 1500,00 zł miesięcznie.

Dowód: Umowa o pracę z dnia 1 stycznia 2000r.,

 

W dniu 27 czerwca 2005 roku pozwany wypowiedział powodowi umowę o pracę. Uzasadniając tę decyzję pozwany tłumaczył się niekorzystną sytuację ekonomiczną zakładu. Wręczone powodowi wypowiedzenie stanowi element prowadzonych w tym czasie zwolnień grupowych w zakładzie pracy. Ponieważ powód został zwolniony w ramach prowadzonej w zakładzie pracy redukcji zatrudnienia, na mocy przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nabył prawo do odprawy pieniężnej w wysokości 2-krotnego miesięcznego wynagrodzenia, a więc w kwocie 3.000,00.

Dowód: wypowiedzenie umowy o pracę z dnia 27 czerwca 2005r.,

Pisma do działającego u pozwanego związku zawodowego w sprawie

konsultacji przeprowadzonych zwolnień grupowych

 

Od dnia rozwiązania stosunku pracy powód wielokrotnie rozmawiał z pozwanym domagając się wypłaty należnej odprawy pieniężnej. W dniu 20 października 2005r. powód zwrócił się do pozwanego o wypłatę odprawy w terminie do dnia 31.10.2005r. pod rygorem wniesienia sprawy do sądu pracy.

Dowód: pismo z dnia 20.10.2005r.

 

Do dnia dzisiejszego pozwany nie wypłacił odprawy pieniężnej, ani w żaden sposób nie odpowiedział na pismo. W związku z powyższym powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

 

______________________

/ Marian Król /

 

Załączniki:

- odpis pozwu dla strony pozwanej

- umowa o pracę z dnia 1.01.2000r.

- wypowiedzenie umowy o pracę z dnia 27 czerwca 2005r.,

- konsultacja ze związkiem zawodowym – pismo z dnia 20.05.2005r.

- pismo wzywające do zapłaty z dnia 20.10.2005r.