Kielce, dnia 15.09.2005r.

 

 

Sąd Rejonowy

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w Kielcach

ul. Warszawska 44

25-312 Kielce

 

Powód:           Jan Król

zam.  w Kielcach

ul. Jesienna 35/89

 

Pozwany:        Hurtownia Spożywcza BLOK

z siedzibą w Kielcach

ul. Prosta 251

 

Wartość przedmiotu sporu 6.000,00

 

Pozew o zapłatę nagrody jubileuszowej

 

Wnoszę o:

  1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda nagrody jubileuszowej w wysokości 6.000,00 wraz z ustawowymi odsetkami;
  2. Nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;
  3. Zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych;
  4. Rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.

 

Uzasadnienie

 

            Powód jest zatrudniony u pozwanego od dnia 1 stycznia 1990 roku, obecnie na stanowisku kierownika magazynu. Zgodnie z obowiązującym u pozwanego Regulaminem Wynagradzania, powód w dniu 1 stycznia 2005 roku nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 15 lat pracy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, tj. 6.000,00 zł.

Dowód:     Umowa o pracę z dnia 1 stycznia 1990r.,

Wyciąg z Regulaminu Wynagradzania z dnia 5.10.1998r. obowiązującego u pozwanego,

 

Od stycznia bieżącego roku powód wielokrotnie rozmawiał z pozwanym domagając się wypłaty należnej nagrody. Świadkami tej rozmowy byli m.in. przedstawiciele związków zawodowych oraz pracownicy Działu Kadr. W ich obecności pozwany obiecywał wypłatę nagrody przy najbliższej wypłacie. Taka sytuacja powtarzała się notorycznie przez kilka miesięcy.

W dniu 4 sierpnia 2005r. powód zwrócił się do pozwanego o wypłatę nagrody jubileuszowej w terminie do dnia 31.08.2005r. pod rygorem wniesienia sprawy do sądu pracy.

Dowód: pismo z dnia 4.08.2005r.

 

Do dnia dzisiejszego pozwany nie wypłacił nagrody jubileuszowej, ani w żaden sposób nie odpowiedział na pismo. W związku z powyższym powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

 

______________________

/ Jan Król /

 

Załączniki:

- odpis pozwu dla strony pozwanej

- umowa o pracę z dnia 1.01.1990r.

- wyciąg z Regulaminu Wynagradzania z dnia 5.10.1998r.

- pismo wzywające do zapłaty z dnia 4.08.2005r.